ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
-------------------------------
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลไชยปราการ