รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 8
วันนี้ : 6
วันที่    23 09  2562
 
แบบฟอร์มการให้บริการ
คำขอรับใบอนุญาต
แบบคำขอต่อใบอนุญาต
แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หนังสือยินยอมให้ทำการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
หนังสือรัขบรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
คำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ
ใบอนุญาต จำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ
คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่เหลือทางสาธารณะ
คำขอทั่วไป
คำขอชำระค่าน้ำประปาผ่านธนาคาร
คำขอใช้สิทธิลดค่าน้ำประปา 1 ใน 3
คำขอเลิกใช้น้ำและฝากมาตรวัดน้ำ
ใบขอให้ต่อท่อและมาตรวัดน้ำ
หนังสือโอนกรรมสิทธิ์มาตรวัดน้ำ
คำขอตรวจสอบมาตรวัดน้ำ
คำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ