รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 11
วันนี้ : 10
วันที่    05 08  2563
 
ขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
           ขั้นตอนการขออนุญาตเจาะ ใช้น้ำบาดาล
                      1. เทศบาลฯ รับคำขอ ออกใบเสร็จรับเงิน 10 บาท
                      2. เทศบาลฯ ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอให้ครบถ้วน ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต เจาะ หรือใช้แล้วแต่กรณี
                     3. เรียกเก็บค่าใบอนุญาต 500 บาท
                     4. นายกเทศมนตรีดำเนินการออกใบอนุญาตต่อไป
           กรณีต่ออายุ / แก้ไข / โอน / ขอใบแทน ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
                     1. เทศบาลฯ รับคำขอ ออกใบเสร็จรับเงิน 10 ยาท
                     2. เทศบาลฯ ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอให้ครบถ้วน
                     3. ประสานกับ ฝ่ายประกอบกิจการน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง(สาขา เชียงใหม่) จัดส่ง ใบอนุญาตให้ทางเทศบาล
                     4. นายกเทศมนตรีดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต แก้ไข เปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
          หมายเหตุ : ค่าต่ออายุใบอนุญาต 500 บาท
                           ค่าออกใบแทนใบอนุญาต 250 บาท