รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
 
ขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
           ขั้นตอนการขออนุญาตเจาะ ใช้น้ำบาดาล
                      1. เทศบาลฯ รับคำขอ ออกใบเสร็จรับเงิน 10 บาท
                      2. เทศบาลฯ ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอให้ครบถ้วน ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต เจาะ หรือใช้แล้วแต่กรณี
                     3. เรียกเก็บค่าใบอนุญาต 500 บาท
                     4. นายกเทศมนตรีดำเนินการออกใบอนุญาตต่อไป
           กรณีต่ออายุ / แก้ไข / โอน / ขอใบแทน ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
                     1. เทศบาลฯ รับคำขอ ออกใบเสร็จรับเงิน 10 ยาท
                     2. เทศบาลฯ ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอให้ครบถ้วน
                     3. ประสานกับ ฝ่ายประกอบกิจการน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง(สาขา เชียงใหม่) จัดส่ง ใบอนุญาตให้ทางเทศบาล
                     4. นายกเทศมนตรีดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต แก้ไข เปลี่ยนแปลง และอื่นๆ
          หมายเหตุ : ค่าต่ออายุใบอนุญาต 500 บาท
                           ค่าออกใบแทนใบอนุญาต 250 บาท