รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
 
โรงฆ่าสัตว์
ความเป็นมา  
          เนื้อหมูเป็นอาหารประเภทโปรตีนที่มีผู้นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายเมื่อ เปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ตามนโยบายของ รัฐบาล ได้กำหนดให้ดำเนินการความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของภายในประเทศ ให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล ในเขตอำเภอไชยปราการ และอำเภอข้างเคียง ปัจจุบันไม่ไม่โรงฆ่าสัตว์แหละเนื้อชำแหล่งสัตว์ การฆ่าสัตว์และการชำแหละเนื้อสัตว์ ใช้วิธีดั้งเดิม ไม่ถูกสุข ลักษณะ ทำให้ประชาชนบริโภคเนื้อที่ไม่สะอาด มีสารตกค้าง และมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค ซึ่งอาจจะมีผลต่อ สุขภาพอนามัยประชาชนได้ ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบล- ไชยปราการ ได้ตระหนัก และ เห็นความสำคัญปัญหาการฆ่าสัตว์ และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (สุกร) ที่ไม่สุขลักษณะ และตอบสนองนโยบาย ของรัฐด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) “ นำไทยสู่ครัวโลก”
           จึงได้นำเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ต่อสภาเทศบาลในการประชุมสภา เทศบาลสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2547 วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 และสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ จึงอนุมัติให้ จัดซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่ และดำเนินการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ณ วัดหนองบัวคำ มีผู้ร่วมประชาคมจำนวน 239 คน และที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้มีการก่อ สร้างโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ได้ และได้ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเสนอแบบแปลนให้สำนักงานพัฒนาระบบ และรับรองมาตาฐานสินค้า ปศุสัตว์ พิจารณาแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลว่าถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2539 และออก ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และการจำหน่ายสัตว์ พ.ศ.2535
           เริ่มดำเนินการต่อสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลไชยปราการ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2549 เสร็จสิ้น เมื่อ วันที่ 11 ต.ค. 2549
           ทำบุญโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลไชยปราการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เริ่มเดินเครื่องทำงาน วันที่ 27 เมษายน 2551
           และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างได้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2549 และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ามา ทำงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลไชยปราการจึงได้ดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ ทันสมัย ได้มาตาฐานได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสุกรที่ สะอาด ปลอดภัย
โดยมีหลักการในการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้
           1. โรงฆ่าสัตว์ต้องถูกสุขลักษณะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภคได้ทั้งใน ปัจจุบันและในอนาคต
          2. โรงฆ่าสัตว์ต้องไม่ก่อมลพิษหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
           3. ต้องดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
   
การบำบัดน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์