สรุปรายรับรายจ่ายเงิน
นโยบายของเทศบาลฯ
แผนพัฒนา,แผนอัตรากำลัง และเทศบัญญัติเทศบาล
รายงานติดตามผลและประเมินแผนฯ
กฏหมายที่เกี่ยวกับเทศบาลฯ
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาฯ
กฏบัตรอาเซียน
โครงการ 80 พรรษา
แบบฟอร์มบริการประชาชน
บริการชำระภาษี
บริการป้องกันอัคคีภัย
การบริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตใช้น้ำประปา
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
ปฏิทินกิจกรรมเทศบาลฯ
สถานที่ท่องเที่ยว,การเดินทางและสถานที่พัก
ข้อมูลทั่วไป
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
Click Download file
Adobe Reader
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 "(เฉพาะหมวด 9) การปกครองส่วนท้องถิ่น"
  พรบ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
  พรบ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายฯ พ.ศ.2542
  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
    5.1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
         - เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
  พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
  พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
  พรบ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2534
    - บัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามพระราชบัญญัติฯ
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
  พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
  พรบ.สถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ.2518
  พรบ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503
  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  หารือแนวทางปฏิบัติทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2536
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ.2541
  ระเบียบ ก.ท.ว่าด้วยการลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2535
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2523
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2534
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่7) พ.ศ.2528
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการท้องถิ่นและลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528(พร้อมแก้ไข โดย พ.ศ. 2541)
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2531
  ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยายนต์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2535
  ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการและอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดหน่วย การบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2522
  ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer) ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมการปกครอง พ.ศ.2534
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การย้าย การเช่าเครื่อง การใช้บริการ และการบำรุงรักษา โทรศัพท์ประจำบ้านพันในราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้สมุดตรวจการ พ.ศ.2526
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินเชิญเสด็จและการรับเสร็จในการเสด็จ พระราชดำเนินหรือเสร็จไปในงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานรับเสด็จพระราชอาคันตุกะ หรืองานต้อนรับราชอาคันตุกะ ตลอดจนงานพิธีต่างๆ พ.ศ.2530
  การขอขยายเขตเทศบาล
  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
    - หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 2229
    - หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 2253
  การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  การจัดโต๊ะหมู่บูชาในงานพิธีต่างๆ
  การจัดงานวันสำคัญของชาติและงานประเพณีของเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา
  การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  เพลงมาร์ชเทศบาล
 
 
 
Copyright © 2005 - 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370 Fax. 0-5345-7360
Contact E-mail : chaiprakarn2008@windowslive.com
Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th