ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 47
วันนี้ : 1
วันที่    17 10  2561
 
โครงสร้างขององค์กร และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไชยปราการ

          เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ ประกาศคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อน วันที่ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใช้บังคับ เทศบาลนครพิษณุโลก จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
 
โครงสร้างองค์กร ของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ฝ่ายการเมือง แบ่งออกสองส่วนได้แก่
           ฝ่ายบริหาร
           นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน โดยได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          (1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย
          (2) สั่งอนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
          (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
          (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          (5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
          (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และ อาจมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน ไม่เกิน 4 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย

          ฝ่ายนิติบัญญัติ
          ประกอบไปด้วย สภาเทศบาล จำนวน 12 คน ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจาก ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต เทศบาล
          มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของเทศบาล งานด้านการพิจารณางบประมาณ และงานด้านนิติบัญญัติ
 
ฝ่ายข้าราชการ และพนักงาน   มีการจัดแบ่งราชการภายในดังนี้
(1) สำนักปลัดเทศบาล
           มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานการประชุม รายงานประชุมสภา และการประชุมคณะเทศ มนตรี งานสาธารณกุศลของเทศบาลตำบลไชยปราการ และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยา ภรณ์ งานบริหารงานบุคคล งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานทะเบียนราษฎร งานเลือกตั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงงานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานวิเคราะห์นโยบาย และแผนงาน งานจัดทำงบประมาณ งานนิติกร งานทะเบียนราษฎร งานพัฒนาชุมชน งานดูแลรักษาจัด เตรียม และให้การเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ งานติดต่อและอำนวยความสะดวกในอาคารสถานที่ และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย

(2) กองช่าง
          มีหน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ผังเมือง การสำรวจ ออกแบบ ประมาณการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างสาธารณูปโภคการกำจัดขยะ การปรับภูมิทัศน์เมือง ระบบไฟฟ้าสาธารณะ งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับสำนักการช่าง

(3) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาสะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แมลงพาหะนำโรค งานป้องกันการติดยา และสารเสพติด งานสุขภิบาล และอนามัย งานสัตวแพทย์ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมการรักษาพยาบาล งานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล

(4) กองคลัง
          มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารการเงินการคลังในด้านการ รับ - จ่าย เงินของ เทศบาล งานจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดงานจัดทำ และเก็บข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 2 ฝ่ายดังนี้
          4.1) ฝ่ายบริหารงานคลัง ทำหน้าที่ งานธรุการ , งานการเงินและบัญชี, งานพัสดุ และทรัพย์สิน
          4.2) ฝ่ายพัฒนารายได้ ทำหน้าที่ งานผลประโยชน์, งานพัฒนารายได้, งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

(5) กองการศึกษา
          มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา และวิชาการ งานให้การ ศึกษา แก่เด็กในเขตเทศบาล งานนิเทศการศึกษา งานบริหาร และพัฒนา ที่เกี่ยวกับข้องกับการศึกษา งานศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งานการกีฬา และ กิจกรรมนันทนาการของ เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล
ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตำบลไชยปราการ

โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
          เทศบาลตำบลไชยปราการ มีกิจการตามอำนาจหน้าที่ ตามที่บัญญัติใน พระราช บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังต่อไปนี้

          1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
          2. การจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
          3. การรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          4. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          5. การจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
          6. การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
          7. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
          8. การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          9. การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
          10. การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
          11. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
          12. การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
          13. การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
          14. การจัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
          15. การจัดให้มีและการบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
          16. การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
          17. การเทศพาณิชย์
          18. การจัดให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
          19. การจัดให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
          20. การจัดให้มีและบำรุงรักษาโรงพยาบาล
          21. การจัดให้การสาธารณูปการ
          22. การจัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
          23. การจัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
          24. การจัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
          25. การจัดให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
          26. การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
          27. การควบคุมลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
          28. การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
          29. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
          30. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
          31. การจัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นกำหนด