รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
 
โครงสร้างขององค์กร และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไชยปราการ

          เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ ประกาศคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อน วันที่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใช้บังคับเทศบาลตำบลไชยปราการ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
 
เอกสารอ้างอิง
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
 
โครงสร้างองค์กร ของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ฝ่ายการเมือง แบ่งออกสองส่วนได้แก่
           ฝ่ายบริหาร
           นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน โดยได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          (1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย
          (2) สั่งอนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
          (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
          (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          (5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
          (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และ อาจมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน ไม่เกิน 4 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย

          ฝ่ายนิติบัญญัติ
          ประกอบไปด้วย สภาเทศบาล จำนวน 12 คน ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจาก ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต เทศบาล
          มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของเทศบาล งานด้านการพิจารณางบประมาณ และงานด้านนิติบัญญัติ
 
ฝ่ายข้าราชการ และพนักงาน   มีการจัดแบ่งราชการภายในดังนี้
(1) สำนักปลัดเทศบาล
           มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานการประชุม รายงานประชุมสภาและการประชุมคณะเทศมนตรี งานสาธารณกุศลของเทศบาลตำบลไชยปราการ และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยา ภรณ์ งานบริหารงานบุคคล งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานทะเบียนราษฎร งานเลือกตั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานจัดทำคำสั่งและ ประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานวิเคราะห์นโยบาย และแผนงาน งานจัดทำงบประมาณ งานนิติกร งานทะเบียนราษฎร งานพัฒนาชุมชน งานดูแลรักษาจัด เตรียมและให้การเรื่องสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ งานติดต่อและอำนวยความสะดวกในอาคารสถานที่ และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับ สนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย

(2) กองช่าง
          มีหน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ผังเมือง การสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ ก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างสาธารณูปโภคการกำจัดขยะ การปรับภูมิทัศน์เมือง ระบบไฟฟ้า สาธารณะ งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง

(3) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาสะอาด และ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในเขตเทศบาล งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แมลงพาหะนำโรค งานป้องกันการติดยา และ สารเสพติด งานสุขภิบาล และอนามัย งานสัตวแพทย์ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมการรักษา พยาบาล งานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล

(4) กองคลัง
          มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารการเงินการคลังในด้านการ รับ - จ่าย เงินของ เทศบาล งานจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย งานจัดเก็บค่า ธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดงานจัดทำ และเก็บข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน ประกอบด้วย 2 ฝ่ายดังนี้
          4.1) ฝ่ายบริหารงานคลัง ทำหน้าที่ งานธรุการ , งานการเงินและบัญชี, งานพัสดุ และทรัพย์สิน
          4.2) ฝ่ายพัฒนารายได้ ทำหน้าที่ งานผลประโยชน์, งานพัฒนารายได้, งานแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน

(5) กองการศึกษา
          มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา และวิชาการ งานให้การ ศึกษา แก่เด็กในเขตเทศบาล งานนิเทศการศึกษา งานบริหาร และพัฒนา ที่เกี่ยวกับข้องกับการศึกษา งานศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งานการกีฬา และ กิจกรรมนันทนาการของ เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล
ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตำบลไชยปราการ

โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
          เทศบาลตำบลไชยปราการ มีกิจการตามอำนาจหน้าที่ ตามที่บัญญัติใน พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ 14 พ.ศ.2562 และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังต่อไปนี้

          1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
          2. การจัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
          3. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (เพิ่มโดยพรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562)
          4. การรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
          5. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          6. การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
          7. จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มโดยพรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562)
          8. การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (เพิ่มโดยพรบ.เทศบาล ฉบับที่ 10 พ.ศ.2542)
          9. การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (เพิ่มโดยพรบ.เทศบาล ฉบับที่ 10 พ.ศ.2562)
          10. การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
          11. การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
          12. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
          13. การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
          14. การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
          15. การจัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
          16. การจัดให้มีและการบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
          17. การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
          18. การเทศพาณิชย์
          19. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่เทศบาล
          การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563
โดย นางสาวนิธิรัตน์ บัวคำ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 
 
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI