รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
 
การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสียงประจำปีงบประมาณ 2563
  การประเมินความเสียงประจำปีงบประมาณ 2562
 
   
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ปีงบประมาณ 2563
  ประชุุมคณะกรรมการบริารความเสียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)
เป็นการประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมีการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้ชี้แจงถึงเรื่องต่างๆ ที่มีการชักถามกันสภา
  การประชุมประชาคมท้องถิ่น
  การประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอไชยปราการ
  การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การประชุม ชี้แจ้ง เข้าใจ แนะนำวิธีปฏิบัติ เรื่องการใช้อาคารประเภทอื่นประกอบธุรกิจโรงแรม ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่พักและโรงแรม
  เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
  เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ
   
  ปีงบประมาณ 2562
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) 2562
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไชยปราการ และประชาคมท้องถิ่น
  เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
  เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI