รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 13
วันนี้ : 13
วันที่    04 04  2563
 
โครงสร้างบุคลากร สำนักปลัด
หน้าที่ของสำนักปลัด
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยปฏิบัติงานดังนี้
งานธุรการ
          เป็นธุรการกลางของเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานขอพระราช- ทานเครื่องราชอิษเหรียญจักรพรรติมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำ คำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งมติ ก.ท. ก.ท.จ. ให้กองอื่นหรือฝ่ายต่างๆ ทราบและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
      ภาระหน้าที่ งานธุรการ
      1. ควบคุม กำกับ และดูแล ตึกอาคารเทศบาล รถยนต์ทุกคันที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ให้สะอาด เรียบร้อย และสามารถพร้อมใช้งานได้
      2. งานสารบรรณของเทศบาล
      3. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความ สะดวกในด้านต่างๆ
      4. รับผิดชอบในการต้อนรับ แนะนำประชาชนที่มาติดต่องานต่างๆ ของเทศบาล ด้วยมารยาทที่ดี และแนะนำประชาชนให้เข้าใจเป็นที่พอใจ ที่มาติดต่อเทศบาล
      5. งานเลขานุการและรับผิดชอบงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
      6. งานสาธารณกุศลเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความช่วยเหลือ
      7. งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
      8. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
      9. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
     10. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
     11. งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
     12. งานแจ้งมติ อ.ก.ท. วิสามัญ อ.ก.ท. เทศบาลให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ
     13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนราษฎร
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎ์และบัตรประจำตัวประชาชน งานจัด เตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้งเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
      ภาระหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร
           1. มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
           2. แก้ไขปัญหาต่างๆ ของงานทะเบียนราษฎร วินิจฉัยสั่งการตามกฎหมาย ระเบียบฯ ตลอดจน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์การทะเบียนราษฎร
           3. ดูแลรักษาเอกสารพัสดุ, การพัสดุ, และธุรการของงานทะเบียนราษฎร
           4. ควบคุมและดำเนินการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ
           5. ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
           6. งานจัดเตรียมการเืลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
           7. ดำเนินการรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านและทะเบียนบ้าน การเกิด การตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่ม ชื่อในทะเบียนบ้าน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ การตรวจคัดและ รับรองสำเนารายการ การเปรียบเทียบความผิด และการพิจารณาสัญชาติ
           8. จัดทำสถิติประจำวัน และรายงานประจำเดือน
           9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ รักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคงในราชอาณาจักร งานป้องกันและอำนวยความสะดวกในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ระงับสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงการกู้ชีพ กู้ภัย
      ภาระหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
           2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
           3. งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงานเสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้าน กฏหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการป้องกันและภัยธรรมชาติ และสาธารณะภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
           4. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และระงับสาธารณภัยต่างๆ
           5. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           6. งานฝึกซ้อมและดำนเนิการตามแผน
           7. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
           8. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานนิติการ
          มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฏหมายร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจัดทำ นิติกรรมและพยานหลักฐาน พื่อดำเนินการทางคิดี การสอบ สวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัย พนักงานเทศบาลและการ ร้องทุกข์หรืออุทธรคดีที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
      ภาระหน้าที่ งานนิติการ
           1. งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินัิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่าง เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
           2. งานจัดทำนิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย รวบรวมข้อเท็จจริงและพยายาน หลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ดำเนินการทางคดี การสอบสวนเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการต่างๆ ของเทศบาล
           3. งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรือ อุทธรณ์
           4. งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
           5. งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง และงานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และคดีแก่ ประชาชน
           6. ปฏิบัติหน้าที่ในการพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ
           7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ
           8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานการเจ้าหน้าที่
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งาน สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานและลูกจ้าง งานปรับประสิทธิภาพ งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง และ อัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือน พนักงาน การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการ พนักงานและลูกจ้าง งานการลา พักผ่อนประจำปี
      ภาระหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่
           1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รับผิดชอบงานการเจ้าหน้า การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
           2. งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
           3. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
           4. วางแผน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลสามัญ บุคคลกร ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลการขอกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน อัตราค่าจ้าง อัตราค่าตอบแทน การจัดระบบงาน การสรรหาอัตรากำลัง
           5. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
           6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของพนักงานเทศบาลสำมัญ ลูกจ้างประจำ และพนัก- งานจ้างของเทศบาล
           7. งานขออนุมัญิปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
           8. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความขอบ เป็นกรณีพิเศษ
           9. ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำ ปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้อง ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
          10. พิจารณาดำเินินการทางวินัยพนักงานเทศบาลสำมัญ
          11. รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัิติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน และพนักงานจ้าง
          12. งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
          13. รับผิดชอบสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ บุคลากรราชการ ลูกจ้าง ประจำ และพนักงานจ้าง
          14. รับผิดขอบงานบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน งานสวัสดิการ และการเกษียณอายุราชการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
          15. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน
          16. งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล
          17. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
แผนชุมชน เป็นของชุมชน ดำเนินการโดยชุมชน
และเพื่อประโยชน์ของชุมชน

          มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวาง แผนและประเมิน ผลตามแผนทุกระดับ เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา วางแผนของเทศบาล และ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก งานวิเคาะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ของ เทศบาลในอนาคตเรียบเรียงการจัดทำแผนพัฒนา การกำหนดโครงสร้างของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการสนองหน่วยงานเกี่ยวข้อง งานประสานกับ หน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงาน ตามงานจัดเตรียมเอกสาร แนว ทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานอื่นได้รับทราบและ ดำเนินการ งานจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี) รับแจ้งปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนมาบรรจุ ลงในแผนพัฒนาสามปี เพื่อนำมาจัดสรรงบประมาณของเทศบาล งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของ เทศบาลและงานอื่น ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
          ภาระหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
           1. การรวบรวม วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูล สถิติที่ต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมิน ผลตามแผนทุกระดับ  
           2. ออกประชาคมรับแจ้งปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน แล้วนำมาบรรจุลงในแผน พัฒนาสามปี  
           3. จัดสรรงบประมาณของเทศบาล จากแผนพัฒนาสามปี
           4. การคาดคะเนรายได้ รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต  
           5. งานศึกษาหลักฐาน รายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล 
           6. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาชุมชน
          มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานกิจกรรมคนชรา งานกิจการเด็กและคนชรา งานกิจการเยาวชน และรับผิดชอบ งานด้าน การจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน เก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ. งานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม อาชีพ เสริมฯลฯ งานทางด้านพัฒนาชุมชน งาน ฌาปนกิจ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
      ภาระหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน
           1. งานสวัสดิการสังคม ได้แก่
                     1.1. งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคม
                     1.2. งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
                     1.3. งานสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
                     1.4. งานฌาปนกิจสงเคราะห์
                     1.5. งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
                     1.6. งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                     1.7. งานศูนย์พัฒนาครอบครัว
           2. งานพัฒนาชุมชน ได้แก่
                     2.1. งานแก้ไขปัญหาความยากจน
                     2.2. งานสำรวจและจัดทำข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน
                     2.3. งานส่งเสริมความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และพัฒนา วิสาหกิจชุมชน
                     2.4. งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
                     2.5. งานส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
                     2.6. งานส่งเสริมความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ชุมชน
                     2.7. งานสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
                     2.8. งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
                     2.9. งานพัฒนาองค์กรสตรีและเครือข่าย
                     2.7. งานสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน
                     2.8. งานสนับสนุนการจัดหา/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้
           3. งานส่งเสริมการเกษตร ได้แก่
                     3.1. งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
                     3.2. งานวิชาการการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
                     3.3. งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
                     3.4. งานส่งเสริมและปรับปรุงขยายพันธ์พืช
                     3.5. งานการควบคุมและการป้องกันโรคหรือศัตรูพืช
           4. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
          มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนางาน เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อนำระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างประสิทธภาพในการทำงานและประมวลผล ของหน่วย งานราชการต่างๆ ในเทศบาลให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยเน้นการพัฒนา ระบบงาน คอมพิวเตอร์ในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน และการพัฒนาคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วย ให้การ ทำงานมีประสิทธิภาพ ได้แก่การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบและ พัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนาซอฟต์แวร์ การประมวลผล การบำรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ การจัดทำคู่มือ การใช้งาน ของโปรแกรม การให้คำปรึกษา อบรมให้ ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างของเทศบาล รวมถึง ประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ และเยาวชน ถึงผู้สูงวัยที่สนใจ ด้าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดตาม ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานบริการ และงานประชา สัมพันธ์ และ เผยแพร่ความรู้ของเทศบาลให้กับประชาชน ไม่ว่าจะบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
           ภาระหน้า งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1. งานการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวล ผล
          2. งานการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล ทำงานตามความต้องการ
          3. งานทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล ทำงาน
          4. งานการส่งเสริม แนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร
          5. งานการติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงาน ประมวลผลด้วยเครื่องจักร
          6. งานบันทึกประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
          7. ดูแลเครื่องคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเทศบาล
          8. ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ปรับปรุงและการค้นหา รวบรวมประกาศและคำสั่งจากเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
          9. งานดูแลเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ จัดทำและปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร ผ่านทางเว็บไซต์
          10. งานการประชาสัมพันธ์ต่างๆ งานการจัดทำวารสาร และบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
          11. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
          12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
  นางสาวฐิตารีย์ โอฬา
ปลัดเทศบาล
 
 
   
  นางศศิพร ขุนเงิน
รองปลัดเทศบาล
 
 
   
นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
     
ฝ่ายปกครอง ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางจันทร์จิรา วงค์จันเสือ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายจักรชัย ใจหนัก
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
     
งานทะเบียนราษฎร งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวรพงศ์ งามทรง
นักจัดการทะเบียนและบัตร
นายรัชรกรณ์ นครสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายจักรชัย ใจหนัก
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ
     
งานนิติการ งานการเจ้าหน้าที่  
 
นางสาวศิริทรา เทพมาลัย
นิติกรปฏิบัติการ
<ว่าง>
นักทรัพยากรบุคคล
 
     
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
   
  นายไปรเวท สุริยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
     
  งานพัฒนาชุมชน  
   
  นายธีระยุทธ์ คำไสย
นักพัฒนาชุมชน
 
   
  นายณัฐพล ต้นวรรณา
นักพัฒนาชุมชน
 
     
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   
  นางสาวนิธิรัตน์ บัวคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
     
ฝ่ายบริหาร l ฝ่ายนิติบัญญัติ l สำนักปลัดเทศบาล l กองคลัง l กองการศึกษา l กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม l กองช่าง