รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
 
งานกิจการสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 1
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 2
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 2ครั้งที่ 2
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
        ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 1
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
        ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 2
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
        ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 3
   
  การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
        รายงานการประชุม
        ภาพกิจกรรม การประชุมสภาคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
        ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 4
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
        ขออนุมัติเรียกประชุมสมัยวิสามัญ
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
        ขออนุมัติเรียกประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
   
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI