รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 11
วันนี้ : 10
วันที่    05 08  2563
 
งานกิจการสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 1
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 2
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 2ครั้งที่ 2
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
        ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 1
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
        ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 2
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
        ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 3
   
  การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
        รายงานการประชุม
        ภาพกิจกรรม การประชุมสภาคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
        ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
        ภาพกิจกรรมการประชุมสภาสมัยที่ 4
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
        ขออนุมัติเรียกประชุมสมัยวิสามัญ
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
   
  สมัยการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
        ขออนุมัติเรียกประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3
        หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
        รายงานการประชุม
   
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI