รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 13
วันนี้ : 13
วันที่    04 04  2563
 
โครงสร้างบุคลากร กองช่าง
หน้าที่ของกองช่าง
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม ระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติราชการก่อสร้างและซ่อมบำรุ่ง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งาน แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบ คุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้องเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย กองช่างประกอบด้วย 2 ฝ่าย 7 งาน ดังนี้
งานธุรการ
ภาระหน้าที่ งานธุรการ
     มีหน้าที่รับผิดชอบ งานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่งหนังสือภายในและภายนอก งานร่างโต้ตอบ หนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ การจัดเก็บรักษาหนังสือ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปีของกองช่าง งานสาธารณกุศลของเทศบาล และของหน่วย งานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ การจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา จัดทำฎีกาเบิก จ่ายงบประมาณทุกประเภท การติดต่อ โต้ตอบและประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ การรับเรื่องร้อง ทุกข์ ร้องเรียน และการรับเรื่องการขออนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร และงานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
งานผังเมือง
     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจรอบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง ทางบกและทางน้ำ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาทางด้านผังเมือง ทางด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ แบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ควบคุมการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย
ภาระหน้าที่ งานผังเมือง
     1. งานสำรวจและแผนที่
     2. งานสำรวจข้อมุลเรื่อง
     3. งานตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน
     4. งานจัดรูปที่ดิน
     5. งานควบคุมงานก่อสร้าง
     6. งานสำรวจเก็บรายละเีอียดการก่อสร้าง
     7. งานควบคุมระวังชี้แนวเขต
     8. งานตรวจสอบแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานสถาปัตยกรรม
     มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบ เขียนแบบด้าน สถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ การวางโครงการ จัดผังและควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม การให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วิจัย การให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ และงานศิลป- กรรมต่างๆ การตรวจสอบแบบแปลนการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ภาระหน้าที่ งานสถาปัตยกรรม
     1. งานออกแบบงานก่อสร้าง
     2. งานสำรวจข้อมูลเพื่อการออกแบบ
     3. งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
     4. งานควบคุมงานก่อสร้าง
     5. งานควบคุมระวังชี้แนวเขต
     6. งานตรวจสอบแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้าง
     7. งานควบคุมถ่ายแบบและพิมพ์แบบแปลนโครงการ
งานวิศวกรรม
     มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ออกแบบ คำนวน ประมาณราคา วางโครงการ และก่อสร้างทางด้านวิศว-กรรม การสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณแบบกำหนดรายละเอียดด้านวิศวกรรม การศึกษา วิจัย วิเคราห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ และการบริหารเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม การตรวจสอบแบบแปลน การ ขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้านวิศวกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ภาระหน้าที่ งานวิศวกรรม
     1. งานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน รางระบายน้ำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2. งานควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาล
     3. งานสำรวจ ออกแบบการก่อสร้างถนน, สะพาน, อาคาร, สวนสาธารณะ
     4. งานตรวจสอบการก่อสร้างอาคารที่ไม่ได้ขออนุญาต อาคารบุกรุกที่สาธารณะ ลำเหมืองและ อาคารที่ก่อสร้างผิดแบบแปลน
     5. งานกำกับ ดูแล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลที่ปฏิบัติงานวิศวกรรม
     6. งานแก้ไขปัญหาต่างๆ ของงานวิศวกรรมและวินิจฉัยสั่งการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยว กับงานวิศวกรรม
     7. งานปรับปรุงการบริหารงานที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม สำรวจ ออกแบบการก่อสร้งถนน สะพาน อาคาร สวนสาธารณะ
     8. งานตรวจสอบการก่อสร้างอาคารที่ไม่ได้ขออนุญาต อาคารบุกรุกที่สาธารณะ ลำเหมืองและ อาคารที่ก่อสร้างผิดแบบแปลน รับคำร้องการขออนุญาตก่อสร้างของเทศบาล ประมาณ ราคาการ ก่อสร้างของเทศบาล ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาล
     9. งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับการก่อสร้างในเขตเทศบาล ตรวจสอบถนน สะพานอาคารที่ชำรุดเพื่อ รายงานผู้บังคับบัญชา
     10. งานปฏิบัติหน้าที่ในการชี้แนวเขตและการรังวัดที่ดิน
     11. งานปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นนายตรวจและนายช่างในเขตเทศบาล
     12. งานปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการร่าง เขียนแบบแปลน แผนผังสำหรับการวางผังเมือง
     13. งานวิเคราะห์ข้อมูลทางผังเมือง วางผังโครงการ การงานวิศวกรรมและระบบชลประทาน
     14. งานปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ สำรวจ กิจการค้าเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
     15. งานปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อพิพาท ข้อรุกล้ำลำเหมืองและที่สาธารณะ
งานด้านสาธารณูปโภค
     มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เชื่อม และสิ่งติดตั้งอื่นๆ การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้างต่างๆ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือ ตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ภาระหน้าที่ งานด้านสาธารณูปโภค
     1. งานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน รางระบายน้ำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2. งานสำรวจ ออกแบบการก่อสร้างถนน, สะพาน, อาคาร, ส่วนสาธารณะ
     3. งานตรวจสอบการก่อสร้างอาคารที่ไม่ได้ขออนุญาต อาคารบุกรุกที่สาธารณะ ลำเหมืองและ อาคารที่ก่อสร้างผิดแบบแปลน
   
   
  นางสาวฐิตารีย์ โอฬา
ปลัดเทศบาล
 
 
   
  นางศศิพร ขุนเงิน
รองปลัดเทศบาล
 
 
   
นายสุรพล พรหมชนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
ฝ่ายการโยธา   ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
นายปริญญา ถวิลวิศาล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
  นายปริญญา ถวิลวิศาล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
     
งานธุรการ    
   
นางสุวลักษณ์ คงยอด
เจ้าพนักงานธุรการ
   
     
งานสาธารณูปโภค    
   
นายสมศักดิ์ ลือชัยภูมิ
นายช่างโยธา
   
   
นางสาวมัชณิมา พูลศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ    
     
ฝ่ายบริหาร l ฝ่ายนิติบัญญัติ l สำนักปลัดเทศบาล l กองคลัง l กองการศึกษา l กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม l กองช่าง