รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 13
วันนี้ : 10
วันที่    04 04  2563
 
โครงสร้างบุคลากร กองการศึกษา
หน้าที่ของกองการศึกษา
          กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานการศึกษาปฐมวัย งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา และงานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานการศึกษากับการ วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล การประเมินผลการเรียน การวางแผนการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การศึกษาและแนวทางในการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
งานธุรการ
     มีหน้าที่รับผิดชอบ งานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่งหนังสือภายในและภายนอก งานร่างโต้ตอบ หนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ การจัดเก็บรักษาหนังสือ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี การจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา 3 ปีของโรงเรียน งานทะเบียนเด็กนักเรียน งานจัดซื้อ-จัด จ้างของโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     มีหน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และตามอัธยาศัย งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพ และควบ คุมมาตรฐานทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกิจการศาสนา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานขยายโอกาสทางการศึกษา และ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารงานด้านการศึกษา
     มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารวิชาการ งานนิเทศการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานลูกเสือ และยุวกาชาด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานกิจการด้านโรงเรียน
     มีหน้าที่รับผิดชอบ งานทดสอบและการประเมินผลการตรวจวัดผลโรงเรียน งานด้านบริการ และการ บำรุงสถานศึกาา งานพละศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมด 4 ศูนย์ ได้แก่
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก
          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันต้นเปาบ้านอ่าย
          4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ารวก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
  นางสาวฐิตารีย์ โอฬา
ปลัดเทศบาล
 
 
   
  นางศศิพร ขุนเงิน
รองปลัดเทศบาล
 
 
   
นายเอกนรินทร์ รัตนะ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา
     
ฝ่ายบริหารศึกษา   ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นายเอกนรินทร์ รัตนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารศึกษา
  นายเอกนรินทร์ รัตนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
    นางสาวศิริพรรณ จันทร์ศิริ
นักวิชาการศึกษา
     
โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตำบลไชยปราการ
   
  นายเอกนรินทร์ รัตนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1
 
 
ระดับชั้นประถม
นางณิสุชา เหล่าชาติ
ค.ศ.1
นางสาววิศนีย์ ศรีโปธา
ครูผู้ช่วย
นางสาวฐาปณี แสนคำหมื่น
ครูผู้ช่วย
     
 
นางสายทอง อมรรัตนพิบูลย์ิ
ครูผู้ช่วย
<ว่าง>
ครูผู้ช่วย
 
ระดับชั้นอนุบาล
นางสาวสาวิตรี วิฉายา
ค.ศ.1
นางสาวทิพวรรณ ชุ่มเรือน
ครูผู้ช่วย
นางพิกุล ณาระศักดิ์
ค.ศ.1
นางสาวจิราภิญญ์ สุขศรี
ค.ศ.1
นางสาวพัชญ์สิตา อินต๊ะวงค์
ค.ศ.1
นางพจมาน สุริยะปัน
ค.ศ.1
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลไชยปราการ
นางสุพิน ชุมภูลัย
ค.ศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก
นางชนัญชิดา ภิมุข
ค.ศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ารวก
นางสาวนันทกานต์ บุญมา
ค.ศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันต้นเปา(บ้านอ่าย)
     
 
นางจรีย์รัตน์ เต๋โจ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันต้นเปา(บ้านอ่าย)
นางวิลาวัล นัดดาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง
 
ฝ่ายบริหาร l ฝ่ายนิติบัญญัติ l สำนักปลัดเทศบาล l กองคลัง l กองการศึกษา l กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม l กองช่าง