ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 51
วันนี้ : 47
วันที่    23 04  2562
 
งานบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ระแบบแท่ง
 
   
แผนพัฒนาบุคลากร
 
   
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
   
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
 
   
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 
   
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
   
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
   
การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
 
   
แผนการเสริมสร้าง มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
 
   
   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  พนักงานเทศบาล
 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ครั้งที่ 1 (1 เม.ย 2560)
    ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2560)
     
  พนักงานจ้าง
 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ครั้งที่ 1 (1 เม.ย 2560)
    ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2560)
     
การจัดการความรู้ในองค์กร (knowledge Management : KM)
 
  การจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560