รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
 
งานบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ระแบบแท่ง
 
   
แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนพัฒนาบุคลากร(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
 
 
   
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563
 
   
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
       กิจกรรม โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริงสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
 
   
รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลาการเทศบาลตำบลไชยปราการ
  รายงานผลการสำรวจการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัมนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
 
 
 
 
 
  หลักเกณ์ในการของรับบำเหน็จปกติและบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หลักเกณฑ์และวิธีการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยเครืองบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) แทนการลงชื่อในบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ(ฉบับที่ 2)
  หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
   
การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  ปรกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลไชยปราการ
   
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
 
   
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 
   
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
   
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
   
แผนการเสริมสร้าง มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
 
   
การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
 
   
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
 
 
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ
 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
    ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
     
 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ครั้งที่ 1 (1 เม.ย 2560)
    ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2560)
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
    ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
     
 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ครั้งที่ 1 (1 เม.ย 2560)
    ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2560)
     
การจัดการความรู้ในองค์กร (knowledge Management : KM)
  การจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI