รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 11
วันนี้ : 9
วันที่    05 08  2563
 
งานบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ระแบบแท่ง
 
   
แผนพัฒนาบุคลากร
 
 
   
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563
 
   
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
       กิจกรรม โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริงสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
 
   
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัมนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
 
 
 
 
 
  หลักเกณ์ในการของรับบำเหน็จปกติและบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หลักเกณฑ์และวิธีการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยเครืองบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) แทนการลงชื่อในบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ(ฉบับที่ 2)
  หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
   
การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  ปรกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลไชยปราการ
   
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
 
   
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 
   
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
   
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
   
แผนการเสริมสร้าง มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
 
   
การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
 
   
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
 
 
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ
 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
    ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
     
 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ครั้งที่ 1 (1 เม.ย 2560)
    ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2560)
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
    ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
     
 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ครั้งที่ 1 (1 เม.ย 2560)
    ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2560)
     
การจัดการความรู้ในองค์กร (knowledge Management : KM)
  การจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI