รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 13
วันนี้ : 13
วันที่    04 04  2563
 
โครงสร้างบุคลากร กองคลัง
หน้าที่ของกองคลัง
          มีหน้าที่คอบคุมดูแลและรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุแลทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้ และงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดในการรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ี้
งานธุรการ
ภาระหน้าที่ งานธุรการ
     1. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณทั้งหมด
      2. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารของทางราชการ
      3. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลัง
      4. งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ ของพนักงานลูกจ้างของกองคลัง
      5. งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองคลังและแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
      6. รับผิดชอบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของพนักงานเทศบาล
      7. งานจัดทำภาษีเงินได้ ภาษีอากรฆ่าสัตว์ล่วงหน้า ตลอดจนการนำส่งเงินต่อสรรพากรอำเภอเบตง
      8. เก็บเงินค่าเช่าแผงตลอดสดตามที่ได้รับคำสั่ง
      9. คุมงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
     10. คุมงบพิเศษพร้อมทั้งการจัดทำกระดาษทำการคุมงบประมาณคงเหลือ
     11. หน้าที่อื่นๆ ตาทที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานการเงินและบัญชี
ภาระหน้าที่ งานการเงินและบัญชี
     1. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
     2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
     3. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
     4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
     5. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
     6. งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
     7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานผลประโยชน์
ภาระหน้าที่ งานผลประโยชน์
     1. งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
     2. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีปีงบประมาณจัดเก็บ จากทะเบียนคุมผู้ ชำระภาษี (ผ.ท.5)
     3. งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสีย ภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
     4. งานพิจารณาการประเมินและกำหนด
งานพัสดุและทรัพย์สิน
ภาระหน้าที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
     1. งานการซื้อและการจ้าง
     2. งานการซ่อมและบำรุงรักษา
     3. งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
     4. งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
     5. งานการจำหน่ายที่พัสดุ
     6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ภาระหน้าที่ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
     2. งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     3. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
     4. งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
     5. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
     6. การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริหารข้อมูล
     7. งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
     8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานจดทะเบียนพาณิชย์
ภาระหน้าที่ งานจดทะเบียนพาณิชย์
     1. จดทะเบียนใหม่ กิจการเจ้าของคนเดียว
     2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกิจการเจ้าของคนเดียว
     3. การจดทะเบียนยกเลิกกิจการเจ้าของคนเดียว
     4. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) ที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
     5. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนสามัญ
     6. การยกเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ
     7. การให้เช่าแผนซีดี เทปฯ
     8. การจดทะเบียนยกเลิก
     9. การให้บริการร้องเพลงคาราโอเกะและฟังเพลง
     10. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตและเกมส์ออนไลน์
     11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
  นางสาวฐิตารีย์ โอฬา
ปลัดเทศบาล
 
 
   
  นางศศิพร ขุนเงิน
รองปลัดเทศบาล
 
 
   
นางทิพพาพร พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวศลิษา ชำนาญกิจ
หนัวหน้าฝ่ายบริหารคลัง
นายนิรันดร์ บุญล้ำ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
   
งานธุรการ   งานผลประโยชน์
 
นางธนภัทร พุดปันดิ
เจ้าพนักงานธุรการ
  นางกฤติยาณี ชัยรังษี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
งานการเงินและบัญชี    
   
นางจันทร์จิรา มีวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   
     
งานพัสดุ    
   
นายภูดิส เทพทองคำ
เจ้าพนักงานพัสดุ
   
ฝ่ายบริหาร l ฝ่ายนิติบัญญัติ l สำนักปลัดเทศบาล l กองคลัง l กองการศึกษา l กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม l กองช่าง