รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร
  เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563
  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
 
   
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  พ.ศ.2562
   
กิจกรรมแสดงเจตจำนง พ.ศ.2563 (ปีต่อเนื่อง)
  งานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)
  ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการประชุมประชาคมท้องถิ่น
   
กิจกรรมแสดงเจตจำนง พ.ศ.2562 (ปีต่อเนื่อง)
  ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการประชุมกลุ่มสตรี
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส ในการประชุมคณะกรรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไชยปราการและประชาคมท้องถิ่น
  แสดงเจตจำนงเพื่อตอกย้ำในวันประชุมสภาสมัยแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  เอกสารรายงานการประชุมสภาสมัยแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
กิจกรรมแสดงเจตจำนง พ.ศ.2561 (ปีต่อเนื่อง)
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส ในการประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานและลูกจ้างรายวัน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส ในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส ในกริจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
   
กิจกรรมแสดงเจตจำนง พ.ศ.2560
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศาล 1 ไชยปราการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ศาลาผู้สูงอายุ บ้านศรีดงเย็น
  รูปภาพกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประกาศบาลตำบลไชยปราการ ในวันสตรีสากล
  ประชาสัมพันธ์บนบอร์ดประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์บนป้ายคัดเอาท์
  ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ต่อการประชุมสภาเทศบาลไชยปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
  รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 2 ประจำปี 2560
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI