รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 11
วันนี้ : 9
วันที่    05 08  2563
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร
  เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563
  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
 
   
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  พ.ศ.2562
   
กิจกรรมแสดงเจตจำนง พ.ศ.2563 (ปีต่อเนื่อง)
  งานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)
  ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการประชุมประชาคมท้องถิ่น
   
กิจกรรมแสดงเจตจำนง พ.ศ.2562 (ปีต่อเนื่อง)
  ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการประชุมกลุ่มสตรี
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส ในการประชุมคณะกรรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไชยปราการและประชาคมท้องถิ่น
  แสดงเจตจำนงเพื่อตอกย้ำในวันประชุมสภาสมัยแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  เอกสารรายงานการประชุมสภาสมัยแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
กิจกรรมแสดงเจตจำนง พ.ศ.2561 (ปีต่อเนื่อง)
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส ในการประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานและลูกจ้างรายวัน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส ในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส ในกริจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโป่งใส ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
   
กิจกรรมแสดงเจตจำนง พ.ศ.2560
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศาล 1 ไชยปราการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ศาลาผู้สูงอายุ บ้านศรีดงเย็น
  รูปภาพกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประกาศบาลตำบลไชยปราการ ในวันสตรีสากล
  ประชาสัมพันธ์บนบอร์ดประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์บนป้ายคัดเอาท์
  ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ต่อการประชุมสภาเทศบาลไชยปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
  รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 2 ประจำปี 2560
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI