ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 8
วันนี้ : 18
วันที่    18 12  2561
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
สภาเทศบาล
  พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาฯ พ.ศ.2542
  ระเบียบกระทราวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2496 พร้อมด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ไทยว่า(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535)
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ.2496
  ระเบียบกระทราวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี พ.ศ. 2500
  ข้อบังคับกระทราวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดี ละเมิดเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด และข้อบังคับสุขาภิบาล พ.ศ.2521
  ประกาศกระทราวงมหาดไทยเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศ บัญญัติตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในปัญหาข้อกฏหมายเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิก สภาเทศบาล
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด และข้อบังคับสุขาภิบาล พ.ศ.2522
     
สำนักปลัดเทศบาล
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 "(เฉพาะหมวด 9) การปกครองส่วนท้องถิ่น"
  พรบ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
  พรบ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายฯ พ.ศ.2542
  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
    5.1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
         - เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
  พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
  พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
  พรบ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2534
    - บัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามพระราชบัญญัติฯ
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
  พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
  พรบ.สถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ.2518
  พรบ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503
  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  หารือแนวทางปฏิบัติทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยว กับความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2536
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ.2541
  ระเบียบ ก.ท.ว่าด้วยการลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2535
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2523
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการ เดินทางไปราชการ พ.ศ.2534
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่7) พ.ศ.2528
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการท้องถิ่นและลูกจ้างของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528(พร้อมแก้ไข โดย พ.ศ. 2541)
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2531
  ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกของหน่วยการบริหารราช การส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฏหมายว่า ด้วยการจัดระเบียบการจอดยายนต์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2535
  ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการและอาหาร กลางวันของโรงเรียนในสังกัดหน่วย การบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2522
  ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมการปกครอง พ.ศ.2534
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การย้าย การเช่าเครื่อง การใช้บริการ และการบำรุงรักษา โทรศัพท์ประจำบ้านพันในราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้สมุดตรวจการ พ.ศ.2526
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินเชิญ เสด็จและการรับเสร็จในการเสด็จ พระราชดำเนินหรือเสร็จไปในงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานรับเสด็จพระราชอาคันตุกะ หรืองานต้อนรับราชอาคันตุกะ ตลอดจนงานพิธีต่างๆ พ.ศ.2530
  การขอขยายเขตเทศบาล
  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ ราชการแทน
    - หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 2229
    - หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 2253
  การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น
  การจัดโต๊ะหมู่บูชาในงานพิธีต่างๆ
  การจัดงานวันสำคัญของชาติและงานประเพณีของเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา
  การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  เพลงมาร์ชเทศบาล
     
กองช่าง
  พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
  พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
  กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.2558
  พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560
  พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518
  พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา
  พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
  พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520
  พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
  พรบ.สำหรับการกำจัดผักตบชวา
  กฎกระทรวง(พ.ศ.2524)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร ในการต้านทางแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550
  กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบ งานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2550
  กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัย ความรับ ผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัด เชียงใหม่ พ.ศ.2559
  กฏกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2549
  กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.2555
  กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548
  กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พ.ศ.2552
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่าง ตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2550
  กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ.2552
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2526)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4(พ.ศ.2526)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 5(พ.ศ.2527)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 6(พ.ศ.2527)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 7(พ.ศ.2528)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 7(พ.ศ.2517)ออกตามความใน พรบ.การก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 8(พ.ศ.2528)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 9(พ.ศ.2528)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 10(พ.ศ.2528)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 11(พ.ศ.2528)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 12(พ.ศ.2528)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 14(พ.ศ.2529)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 16(พ.ศ.2530)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 18(พ.ศ.2530)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 21(พ.ศ.2532)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 23(พ.ศ.2533)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 29(พ.ศ.2534)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 33(พ.ศ.2535)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 39(พ.ศ.2537)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 41(พ.ศ.2537)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 42(พ.ศ.2537)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 44(พ.ศ.2538)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 45(พ.ศ.2538)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 47(พ.ศ.2540)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 48(พ.ศ.2540)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 49(พ.ศ.2540)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 50(พ.ศ.2540)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 51(พ.ศ.2541)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 55(พ.ศ.2543)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 56(พ.ศ.2543)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 57(พ.ศ.2544)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 58(พ.ศ.2546)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 60(พ.ศ.2549)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 61(พ.ศ.2550)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 62(พ.ศ.2550)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 63(พ.ศ.2551)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 64(พ.ศ.2555)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 65(พ.ศ.2558)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 66(พ.ศ.2559)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 41(พ.ศ.2537)ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558
  กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร พ.ศ.2550
  กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตรา ค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ.2550
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559
  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548
 
  1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถ ต้านแรงสั่นสะเทือน จากแผ่นดินไหว พ.ศ.2555
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สำหรับการ ประกอบกิจการ บางประเภท
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วย อาคารชุด กรณีการ ควบรวมกิจการ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วย อาคารชุด สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  ประกาศกระทรวงมาหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่ บางส่วนในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่ บางส่วนในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4515 (พ.ศ.2556) ออกตามความใน พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาคารคอนกรีต เล่ม 2 วัสดุที่ใช้ในอาคารคอนกรีต
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่องกำหนดแบบที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ข้อมูลแะการแจ้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดำเนินโครงการหรือกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32 พ.ศ.2558
  ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการ หรือกิจการที่ได้รับการยกเว้น การใช้ บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สำหรับการประกอบกิจการบางประเภทตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 ลว.20 ม.ค. 2559
  หนังสือ มท 0804.5/ว 1750 ลว. 5 กันยายน 2559 เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  หนังสือ มท 0804.5/ว 1771 ลว 8 กันยายน 2559 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559
  หนังสือ มท 0804.5/ว6137 ลว.26 ตุลาคม 2559 เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
กองคลัง
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535)
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน
  พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
  พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
  พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
  พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
  หนังสือ มท 0808.3/ว 2417 ลว.27 พฤศจิการยน 2550 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน
  หนังสือ มท 0307/ว 2393 ลว.10 กันยายน 2536 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
  พรบ.รายได้เทศบาล พ.ศ.2497
  พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534
  พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
  พรบ.ภาษีสรรสามิต พ.ศ.2527
  พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536
  ปฏิทินงบประมาณ
  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกหรือเลื่อนการประกวดราคา
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
  การขอหนังสือรับรอง(ที่ มท 0313.6/ว 2380)
  แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีเงินขาดบัญชี หรือมีการทุจริตทางการเงิน ของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ ตผ 00226/ว 158)
     
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
  พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
  พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
  พรบ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
  พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดกฏหมายว่าด้วยการ รักษาความสะอาดความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2536