ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 47
วันนี้ : 1
วันที่    17 10  2561
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
สภาเทศบาล
  พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาฯ พ.ศ.2542
  ระเบียบกระทราวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2496 พร้อมด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ไทยว่า(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535)
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ.2496
  ระเบียบกระทราวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี พ.ศ. 2500
  ข้อบังคับกระทราวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดี ละเมิดเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด และข้อบังคับสุขาภิบาล พ.ศ.2521
  ประกาศกระทราวงมหาดไทยเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศ บัญญัติตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496
  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในปัญหาข้อกฏหมายเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิก สภาเทศบาล
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด และข้อบังคับสุขาภิบาล พ.ศ.2522
     
สำนักปลัดเทศบาล
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 "(เฉพาะหมวด 9) การปกครองส่วนท้องถิ่น"
  พรบ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
  พรบ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายฯ พ.ศ.2542
  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
    5.1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
         - เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
  พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
  พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
  พรบ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2534
    - บัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามพระราชบัญญัติฯ
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
  พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
  พรบ.สถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ.2518
  พรบ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503
  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  หารือแนวทางปฏิบัติทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยว กับความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2536
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ.2541
  ระเบียบ ก.ท.ว่าด้วยการลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2535
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2523
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการ เดินทางไปราชการ พ.ศ.2534
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่7) พ.ศ.2528
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการท้องถิ่นและลูกจ้างของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528(พร้อมแก้ไข โดย พ.ศ. 2541)
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2531
  ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกของหน่วยการบริหารราช การส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฏหมายว่า ด้วยการจัดระเบียบการจอดยายนต์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2535
  ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการและอาหาร กลางวันของโรงเรียนในสังกัดหน่วย การบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2522
  ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมการปกครอง พ.ศ.2534
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การย้าย การเช่าเครื่อง การใช้บริการ และการบำรุงรักษา โทรศัพท์ประจำบ้านพันในราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้สมุดตรวจการ พ.ศ.2526
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินเชิญ เสด็จและการรับเสร็จในการเสด็จ พระราชดำเนินหรือเสร็จไปในงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานรับเสด็จพระราชอาคันตุกะ หรืองานต้อนรับราชอาคันตุกะ ตลอดจนงานพิธีต่างๆ พ.ศ.2530
  การขอขยายเขตเทศบาล
  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ ราชการแทน
    - หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 2229
    - หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 2253
  การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น
  การจัดโต๊ะหมู่บูชาในงานพิธีต่างๆ
  การจัดงานวันสำคัญของชาติและงานประเพณีของเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา
  การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  เพลงมาร์ชเทศบาล
     
กองช่าง
  พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  กฏกระทรวงฉบับที่ 448 - 456 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
    - ร่างพระราชบัญญัติ การผังเมือง(ฉบับที่.....)
  พรบ.สถาปนิก พ.ศ.2543
  พรบ.วิศวกร พ.ศ.2542
  พรบ.การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ.2522
  พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
  พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ สมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2544
  การขอใช้และจัดผลประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
     
กองคลัง
  พรบ.รายได้เทศบาล พ.ศ.2497
  พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
  พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
  พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
  พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534
  พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
  พรบ.ภาษีสรรสามิต พ.ศ.2527
  พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536
  ปฏิทินงบประมาณ
  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกหรือเลื่อนการประกวดราคา
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
  การขอหนังสือรับรอง(ที่ มท 0313.6/ว 2380)
  แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีเงินขาดบัญชี หรือมีการทุจริตทางการเงิน ของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ ตผ 00226/ว 158)
     
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
  พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
  พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
  พรบ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
  พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดกฏหมายว่าด้วยการ รักษาความสะอาดความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2536