รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 13
วันนี้ : 14
วันที่    04 04  2563
 
ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน้าที่ของ ฝ่ายนิติบัญญัติ
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ดต.ณรงค์ ทิพย์ดวง
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0-5345-7370 ต่อ 101
 
นายรังสรรค์ ดวงวะนา
รองประธานสภาเทศบาล
  นางกฤตวรรณ ด้วงสมบัติ
เลขาประธานสภาเทศบาล
นายทัศไนย พรหมเทพ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเดชา กุ๊นุ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางนงคราญ คาบเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสำราญ สมบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายณรงค์เดช สอนปันดิ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุคำ ต๊ะโปง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวันชาติ มูลละ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมเพชร สละตัน
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอรทัย พรมใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล
     
ฝ่ายบริหาร l ฝ่ายนิติบัญญัติ l สำนักปลัดเทศบาล l กองคลัง l กองการศึกษา l กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม l กองช่าง