รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
  tr>
สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สรุปงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
 
 
 
 
 
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550
  สรุป รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2549
   
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
  สถิติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  สถิติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  สถิติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  สถิติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  สถิติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  สถิติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
  สรุป รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ปี พ.ศ. 2546 - 2549
 
 
สรุปงบแสดงผลการดำเนินการ
  สรุป งบแสดงผลการดำเนินการ ปี พ.ศ. 2546 - 2549
   
สรุปรายงานเงินสะสม
  สิ้นเดือน มีนาคม 2561
  สิ้นเดือน กันยายน 2561
   
   
สรุปรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  ประจำปีงบประมาณ 2563
  ประจำปีงบประมาณ 2561
   
   
สรุปรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
  ประจำปีงบประมาณ 2563
  รอบ 12 เดือน
  รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563)
   
  ประจำปีงบประมาณ 2562
  รอบ 12 เดือน
  รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562)
   
  ประจำปีงบประมาณ 2561
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
   
  ประจำปีงบประมาณ 2560
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI