รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 8
วันนี้ : 6
วันที่    23 09  2562
  tr>
สรุปงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สรุปงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
 
 
 
 
 
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
  สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550
  สรุป รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2549
   
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
  สถิติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  สถิติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  สถิติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  สถิติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
  สรุป รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ปี พ.ศ. 2546 - 2549
 
 
สรุปงบแสดงผลการดำเนินการ
  สรุป งบแสดงผลการดำเนินการ ปี พ.ศ. 2546 - 2549
   
สรุปรายงานเงินสะสม
  สิ้นเดือน มีนาคม 2561
  สิ้นเดือน กันยายน 2561
   
   
สรุปรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  ประจำปีงบประมาณ 2561
   
   
สรุปรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
  ประจำปีงบประมาณ 2562
  รอบ 12 เดือน(เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2562)
  รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562)
   
  ประจำปีงบประมาณ 2561
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1
   
  ประจำปีงบประมาณ 2560
  ไตรมาสที่ 3
  ไตรมาสที่ 2
  ไตรมาสที่ 1