รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 18
วันนี้ : 1
วันที่    05 06  2563
 
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
 
   
แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) พิมพ์ครั้งที่ 8
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) พิมพ์ครั้งที่ 7
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) พิมพ์ครั้งที่ 6
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) พิมพ์ครั้งที่ 5
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4
       หนังสือเชิญร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
   
แผนพัฒนา 3 ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
แผนการดำเนินงาน
  ประจำปีงบประมาณ 2562
       หนังสือเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นจึงไม่มีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ 6 เดือน เอกสารเพิ่มเติม
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  เดือน เมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2561
  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  เดือน เมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560