ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 51
วันนี้ : 47
วันที่    23 04  2562
 
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
 
   
แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
   
แผนพัฒนา 3 ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
แผนการดำเนินงาน
  ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  เดือน เมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2561
  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  เดือน เมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560