รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 13
วันนี้ : 14
วันที่    04 04  2563
 
โครงสร้างบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวด ล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์และงานธุรการ โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
งานธุรการ
     มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับ - ส่ง หนังสือ เก็บและค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบหนังสือ บันทึกย่อเรื่องๆ คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทานรักษาเบิก จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสารและระเบียบ ต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานรักษาความสะอาด งานป้องกันควบคุม แก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย
งานสัตวแพทย์
     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์งาน ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตราย เหตุรำคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติ และการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานควบคุมแมลงและพาหนะนำ โรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานควบคุมยาและสารเสพติด
งานสวัสดิการ
     มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ชรา ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
   
   
  นางสาวฐิตารีย์ โอฬา
ปลัดเทศบาล
 
 
   
  นางศศิพร ขุนเงิน
รองปลัดเทศบาล
 
 
   
นายหฤษฎ์ ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการสาธารณสุข   ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
นางธนิดา ไชยมงคล
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
  นางธนิดา ไชยมงคล
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
     
งานธุรการ    
   
นางธนิดา ไชยมงคล
เจ้าพนักงานธุรการ
   
     
ฝ่ายบริหาร l ฝ่ายนิติบัญญัติ l สำนักปลัดเทศบาล l กองคลัง l กองการศึกษา l กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม l กองช่าง