รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของงานผลประโยชน์ กองคลัง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560
 

 

รายงานผลและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562
รายงานผลและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561
 

 

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานและติดตามผลงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 ถึง มี.ค.63)
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ งบประมาณ 2563 (ต.ค.62 ถึง มี.ค.63)
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รการรายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่นี้ การเปิดเผย ต้องเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นจึงไม่มีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ 6 เดือน เอกสารเพิ่มเติม
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  เดือน เมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2561
  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  เดือน เมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI