รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 18
วันนี้ : 2
วันที่    05 06  2563
 
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2561
สถิติการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล
 
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
1 แจ้งเกิด - คน
2 แจ้งตาย 168 คน
3 แจ้งย้ายออก 248 คน
4 แจ้งย้ายเข้า 354 คน
5 แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ 206 คน
6 แจ้งแก้ไขและจำหน่ายรายการบุคคล 384 หลังคา
7 แจ้งแก้ไขและจำหน่ายรายการบ้าน 196 คน
8 การเพิ่มรายการบุคคล 36 หลังคา
9 การเพิ่มรายการบ้านใหม่ 67 คน
10 การออกคำร้องในการตรวจสอบคัดรับรอง 173 คน
  รวม 1,832
 

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้ให้บริการงานทะเบียนราษฎรในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

   
งานพัฒนารายได้ กองคลัง
 
ลำดับ รายการ จำนวนผู้มารับบริการ ยอดเงินที่จัดเก็บได้
(จำนวนราย) (บาท)
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 649 2,667,198.56
2 ภาษีป้าย 1,340 1,144,450.00
3 ภาษีบำรุงท้องที่ 495 353,159.65
4 งานทะเบียนพาณิชย์ 59 2,720.00
5 งานปิดประกาศ 161 1,610.00
6 งานขออนุญาตใช้เสียง 33 2,340.00
7 งานด้านคำร้องต่างๆ 116 -
  รวมทั้งสิ้น 2,853 4,171,478.21
       
  หมายเหตุ ข้อมูลสถิติการให้บริการของงานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้ให้บริการงานพัฒนารายได้ กองคลัง ในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ลำดับ ประเภทใบอนุญาต รายเก่า รายใหม่ รวม หมายเหตุ
1 ใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 270 13 283 ยกเลิกกิจการ 1
2 หนังสือรับรองการจำหน่าย/สะสมอาหาร 120 12 132 ยกเลิกกิจการ 2
3 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร 14 10 24 ยกเลิกกิจการ 2
4 ใบอนุญาตเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 2 - 2 -
5 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 8 - 8 ยกเลิกกิจการ 1
6 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - 94 94 -
  รวม 414 129 543 ยกเลิกกิจการ 6
   
   
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง