รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 11
วันนี้ : 8
วันที่    05 08  2563
 
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล
 
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
1 แจ้งเกิด - คน
2 แจ้งตาย 104 คน
3 แจ้งย้ายออก 179 คน
4 แจ้งย้ายเข้า 282 คน
5 แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ 135 คน
6 แจ้งแก้ไขและจำหน่ายรายการบุคคล 178 หลังคา
7 แจ้งแก้ไขและจำหน่ายรายการบ้าน 105 คน
8 การเพิ่มรายการบุคคล 7 คน
9 การเพิ่มรายการบ้านใหม่ 37 หลังคา
10 การออกคำร้องในการตรวจสอบคัดรับรอง 124 คน
  รวม 1,151
 

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้ให้บริการงานทะเบียนราษฎรในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

   
งานพัฒนารายได้ กองคลัง
 
ลำดับ รายการ จำนวนผู้มารับบริการ ยอดเงินที่จัดเก็บได้
(จำนวนราย) (บาท)
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 9 22,599.00
2 ภาษีป้าย 393 1,156,437
3 ภาษีบำรุงท้องที่ 14 2,460.80
4 งานทะเบียนพาณิชย์ 45 1,832.00
5 งานปิดประกาศ 70 700.00
6 งานขออนุญาตใช้เสียง 12 825.00
7 งานด้านคำร้องต่างๆ 66 -
  รวมทั้งสิ้น 609 1,184,853.80
       
  หมายเหตุ ข้อมูลสถิติการให้บริการของงานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นข้อมูล ในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดของแต่ละเดือนได้ ที่นี้
   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ลำดับ ประเภทใบอนุญาต รายเก่า รายใหม่ รวม หมายเหตุ
1 ใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 187 2 189  
2 หนังสือรับรองการจำหน่าย/สะสมอาหาร 76 4 80  
3 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร 11 1 12  
4 ใบอนุญาตเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 2 - 2  
5 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 6 - 6  
6 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 75 3 78  
  รวม 357 7 367  
  หมายเหตุ ข้อมูลสถิติการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2563
   
งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
  เป็นข้อมูลสถิติการให้บริการ ของงานนิติการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563 คลิกดูข้อมุลเพิ่มเติมได้ ที่นี้
   
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (6 เดือน)
   
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายงานสถิติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าพนักงาน, ลูกจ้างของเทศบาล
  รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานสถิติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าพนักงาน, ลูกจ้างของเทศบาล
  รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI