ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สรุป รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2549
ด้าน/แผนงาน
รับจริง (ปี)
ประมาณการ
ปี 2549
2546
2547
2548
1. รายจ่ายงบกลาง
572,024.90
879,601.25
2,445,820.77
4,128,520.00
2. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ
1,560,151.29
2,164,155.00
2,579,491.30
4,291,320.00
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
1,904,482.99
2,072,282.25
2,380,139.36
4,175,200.00
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
4,710,571.84
6,454,438.11
12,415,648.33
14,556,660.00
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
180,635.37
208,375.98
222,811.87
691,000.00
6. หมวดเงินอุดหนุน
3,753,372.54
2,182,924.52
5,250,875.82
7,349,500.00
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
20,122,094.35
16,743,837.51
39,798,096.09
19,526,400.00
รวม
32,803,333.28
30,705,614.62
65,092,883.54
54,718,600.00
ปีงบประมาณรายรับ พ.ศ.2546-2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554