ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
1 ต.ค. 49 ถึง 30 ก.ย. 50
หมวดรายรับ ประมาณการ
ปี 2551
เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1
เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2
รวม รับจริง
ก. รายได้ภาษี อากร          
1.หมวดภาษี อากร 1,931,882.35 121,336.05 146,882.35 2,053,218.40 1,947,498.20
ข. รายได้ที่มิใช่ ภาษีอาการ          
1.หมวดค่า ธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบ อนุญาต 895,6000.00 49,148.85 97,386.85 1,042,135.70 1,028,714.85
2.หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน 145,000.00 264,862.33 426,055.35 835,917.68 571,055.35
3.หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด 180,000.00 102,275.80 130,521.80 412,797.60 319,943.80
4.หมวดภาษี จัดสรร 31,880,000.00 - 2,254,718.11 - 761,803.86 28,863,478.03 34,753,451.31
ค.เงินช่วยเหลือ          
1.หมวดเงินอุด หนุนทั่วไป 21,200,000.00 4,437,166.00 4,437,166.00 30,074,332.00 25,637,166.00
รวม 56,085,600 2,720,070.92 4,476,208.49 63,281,879.41 64,257,829.51


สรุปรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
หมวดรายรับ ประมาณการปี 2550
และเพิ่มเติมฉบับที่ 1
รวมรับจริง
1 ต.ค. 49 ถึง 30 ก.ย. 50
ก.รายได้ภาษีอากร    
1.หมวดภาษีอากร 1,931,882.35 1,947,498.20
ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร    
1.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต 992,986.85 1,028,714.85
2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 571,055.35 571,055.35
3.หมวดรายได้เบ็ตเตล็ด 310,521.80 319,943.80
4.หมวดภาษีจัดสรร 31,118,196.14 34,753,451.31
ค.เงินช่วยเหลือ    
1.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,637,166.00 25,637,166.00
รวม 60,561,808.49 64,257,829.51

ปีงบประมาณรายรับ พ.ศ.2546-2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554