ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1 ต.ค. 52 ถึง 30 ก.ย. 53
หมวดรายจ่าย ประมาณการปี 2553 รวมจ่ายจริง
1 ต.ค. 52 ถึง 30 ก.ย. 53
หมวดงบกลาง
8,894,627.00
8,615,575.01
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
2,433,600.00
2,433,600.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
15,773,787.00
15,585,083.06
หมวดค่าตอบแทน
5,951,429.00
5,294,891.54
หมวดค่าใช้สอย
10,224,707,00
8,751,637.13
หมวดค่าวัสดุ
10,535,780.00
8,460,781.99
หมวดค่าสาธารณูปโภค
1,102,100.00
899,154.40
หมวดค่าครุภัณฑ์
2,041,400.00
863,007.50
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
103,000.00
-
รายจ่ายอื่นๆ
1,129,960.00
1,056,854.00
เงินอุดหนุน
8,809,610.00
8,319,174.78
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา  
760,337.25
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จาก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น  
15,959,615.84
รวม
67,000,000.00
77,771,174.25

สรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
หมวดรายจ่าย ประมาณการปี 2553 รวมจ่ายจริง
1 ต.ค. 52 ถึง 30 ก.ย. 53
งบกลาง
8,894,627.00
8,615,575.01
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
2,433,600.00
2,433,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
15,773,787.00
15,585,083.06
ค่าตอบแทน
5,951,429.00
5,294,891.54
ค่าใช้สอย
10,224,707,00
8,751,637.13
ค่าวัสดุ
10,535,780.00
9,232,243.74
ค่าสาธารณูปโภค
1,102,100.00
899,154.40
ค่าครุภัณฑ์
2,041,400.00
863,007.50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
103,000.00
-
เงินอุดหนุน
8,809,610.00
8,319,174.78
รายจ่ายอื่นๆ
1,129,960.00
1,056,854.00
รวม
67,000,000.00
61,051,221.61

ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555