ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Warning: include(../counter.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/chaipra/domains/chaiprakarn.go.th/public_html/DataPeople/left.php on line 189

Warning: include(../counter.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/chaipra/domains/chaiprakarn.go.th/public_html/DataPeople/left.php on line 189

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../counter.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/chaipra/domains/chaiprakarn.go.th/public_html/DataPeople/left.php on line 189
 
สถิติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1 ต.ค. 53 ถึง 30 ก.ย. 54
หมวดรายจ่าย ประมาณการปี 2554 >รวมจ่ายจริง
1 ต.ค. 53 ถึง 30 ก.ย. 54
หมวดงบกลาง
9,854,000.00
9,135,276.67
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
2,162,750.00
2,075,496.77
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
17,449,268.00
16,946,776.16
หมวดค่าตอบแทน
6,377,230.00
5,882,685.03
หมวดค่าใช้สอย
15,191,402,00
13,089,981.11
หมวดค่าวัสดุ
10,209,750.00
9,029,288.74
หมวดค่าสาธารณูปโภค
1,267,900.00
1,017,981.52
หมวดค่าครุภัณฑ์
1,773,500.00
827,530.50
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
150,000.00
99,400.00
รายจ่ายอื่นๆ
37,000.00
36,310.00
เงินอุดหนุน
5,527,200.00
5,192,802.29
รวม
70,000,000.00
63,333,528.79
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556