ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1 ต.ค. 55 ถึง 30 ก.ย. 56
หมวดรายรับ ประมาณการปี 2556 รวมรับจริง ผลต่าง
รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
-
26,861,580.86
26,861,580.86
รายรับทั่วไป
     -ภาษีอากร
2,687,500.00
2,833,336.21
145,836.21
     -ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต
732,500.00
593,459.05
212,186.55
     -รายได้จากทรัพย์สิน
300,000.00
14,964,799.06
293,459.05
     -รายได้จากสาธารณูปโภค
-
-
-
     -รายได้เบ็ดเตล็ด
900,000.00
1,706,352.59
806,352.59
     -รายได้จากทุน
-
-
-
     -รัฐบาลจัดสรรให้
34,380,000.00
51,871,646.94
17,491,646.94
     -อุดหนุนทั่วไป
31,000,000.00
27,000,864.00
3,999,136.00
รวม
70,000,000.00
111,811,926.20
41,811,926.20
ปีงบประมาณรายรับ พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556