ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1 ต.ค. 55 ถึง 30 ก.ย. 56
หมวดรายจ่าย ประมาณการปี 2556 รวมจ่ายจริง ผลต่าง
รายจ่ายงบกลาง
8,973,752.62
8,973,752.62
-
รายจ่ายของหน่วยงาน
     -เงินเดือน
8,899.407.78
8,899,407.78
-
     -ค่าจ้างประจำ
1,201,815.00
1,201,815.00
-
     -ค่าจ้างชั่วคราว
14,964,799.06
14,964,799.06
-
     -ค่าตอบแทน
4,309,091.58
1,357,447.69
- 2,951,643.89
     -ค่าใช้สอย
10,731,256.53
10,728,756.53
- 2,500.00
     -ค่าวัสดุ
9,701,432.61
9,701,432.61
-
     -ค่าสาธารณูปโภค
1,507,244.82
1,507,244.82
-
     -ค่าครุภัณฑ์
3,259,620.00
3,164,101.20
- 95,518.80
     -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3,798,190.00
3,692,000.00
- 106,190.00
     -รายจ่ายอื่นๆ
36,310.00
36,310.00
-
     -เงินอุดหนุน
6,602,830.00
6,602,494.19
- 335.81
รวม
73,985,750.00
70,829,561.50
- 3,156,188.50
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556