ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1 ต.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 57
หมวดรายรับ ประมาณการปี 2556 รวมรับจริง ผลต่าง
รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
-
-
-86
รายรับทั่วไป
     -ภาษีอากร 2,644,500.00 3,014,191.05 369,691.05
     -ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 715,000.00 1,131,005.40   416,005.40
     -รายได้จากทรัพย์สิน 300,000.00 735,947.01  435,947.01
     -รายได้จากสาธารณูปโภค  -       -      -
     -รายได้เบ็ดเตล็ด 990,000.00 1,899,937.00 909,937.00
     -รายได้จากทุน  -      -      -     
     -รัฐบาลจัดสรรให้ 35,350,500.00 52,497,360.13 17,146,860.13
     -อุดหนุนทั่วไป  33,900,000.00     30,243,075.00    -3,656,925.00   
รวม
73,900,000.00 89,521,515.59 15,621,515.59
ปีงบประมาณรายรับ พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557