ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1 ต.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 57
หมวดรายจ่าย ประมาณการปี 2556 รวมจ่ายจริง ผลต่าง
รายจ่ายงบกลาง 7,957,337.58 7,957,337.58
-
รายจ่ายของหน่วยงาน
     -เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,848,320.00  
     -เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 6,855,349.62 6,855,349.62 -
     -ค่าจ้างประจำ 1,080,425.00 1,080,425.00 -
     -ค่าจ้างชั่วคราว 14,978,825.77 14,978,825.77 -
     -ค่าตอบแทน 4,066,641.54 791,302.65 - 3,275,338.89
     -ค่าใช้สอย 13,555,425.44 13,552,344.99 -3,080.45
     -ค่าวัสดุ 10,492,478.40 9,962,099.58 - 530,378.82
     -ค่าสาธารณูปโภค 1,510,005.87 1,509,956.48 -49.39
     -ค่าครุภัณฑ์ 1,779,300.00 1,369,294.85 -410,005.15
     -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,842,761.00 2,724,990.00 -2,117,771.00
     -รายจ่ายอื่นๆ 36,310.00  36,310.00  -     
     -เงินอุดหนุน 8,341,819.78 8,341,819.78 -
รวม
78,345,000.00 72,008,376.30 -6,336,623.70
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557