ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58
หมวดรายรับ ประมาณการปี 2558 รวมรับจริง ผลต่าง
รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
-
-
-
รายรับทั่วไป
     -ภาษีอากร 3,067,547.48 3,135,491.43 67,943.95
     -ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 915,202.75 1,085,629.35 170,426.60
     -รายได้จากทรัพย์สิน 619,519.46 690,816.29 71,296.83
     -รายได้จากสาธารณูปโภค  -       -      -
     -รายได้เบ็ดเตล็ด 1,259,038.00 1,565,016.19 305,978.19
     -รายได้จากทุน  -      -      -     
     -รัฐบาลจัดสรรให้ 48,263,431.85 56,109,635.09 -7,846,203.24
     -อุดหนุนทั่วไป 31,901,850.00 30,957,161.00 944,689.00
รวม
86,026,589.54 93,543,749.35 -7,517,159.81
ปีงบประมาณรายรับ พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557