ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58
หมวดรายจ่าย ประมาณการปี 2558 รวมจ่ายจริง ผลต่าง
รายจ่ายงบกลาง 7,190,301.00 7,180,486.87
9,814.13
รายจ่ายของหน่วยงาน
     -เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000.00 3,057,483.79 14,516.21
     -เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 26,355,348.00 26,343,832.25 11,515.75
     -ค่าตอบแทน 4,579,411.0 4,516,538.98 62,872.02
     -ค่าใช้สอย 18,149,940.00 17,585,824.27 564,115.73
     -ค่าวัสดุ 9,627,933.00 9,452,314.56 175,618.44
     -ค่าสาธารณูปโภค 1,576,157.00 1,555,561.56 20,595.44
     -ค่าครุภัณฑ์ 825,000.00 784,060.00 40,940.00
     -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,382,820.00 7,247,820.00 135,000.00
     -รายจ่ายอื่นๆ - - -     
     -เงินอุดหนุน 7,267,590.00 7,257,548.61 10,041.39
รวม
86,026,500.00 84,981,470.89 1,045,029.11
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557