ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 59
หมวดรายรับ ประมาณการปี 2559 รวมรับจริง ผลต่าง
รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
-
38,907,166.32
38,907,166.32-
รายรับทั่วไป
     -ภาษีอากร 3,110,000.00 3,465,128.16 -355,128.16
     -ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 1,065,300.00 1,148,584.70 -83,284.70
     -รายได้จากทรัพย์สิน 619,000.00 645,776.76 26,776.76
     -รายได้จากสาธารณูปโภค  -       -      -
     -รายได้เบ็ดเตล็ด 1,889,000.00 1,961,950.00 72,950.00
     -รายได้จากทุน  -      -      -     
     -ภาษีจัดสรรให้ 53,617,000.00 57,179,830.57 -3,562,830.57
     -อุดหนุนทั่วไป 31,901,000.00 30,661,272.00 1,239,728.00
รวม
92,201,300.00 133,969,708.51 -41,768,408.51
ปีงบประมาณรายรับ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558