ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 59
หมวดรายจ่าย ประมาณการปี 2559 รวมจ่ายจริง ผลต่าง
รายจ่ายงบกลาง 7,400,464.64 7,400,447.44 17.2
รายจ่ายของหน่วยงาน
     -เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000.00 3,072,000.00 -
     -เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 27,509,945.40 27,501,520.83 8,424.57
     -ค่าตอบแทน 3,613,699.96 3,141,839.02 471,860.94
     -ค่าใช้สอย 20,124,519.00 18,260,572.72 1,863,946.28
     -ค่าวัสดุ 10,262,591.00 9,416,648.93 845,942.07
     -ค่าสาธารณูปโภค 1,755,600.00 1,625,771.24 129,828.76
     -ค่าครุภัณฑ์ 1,091,100.00 1,064,022.74 27,077.26
     -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,316,130.00 8,002,923.89 313,206.11
     -รายจ่ายอื่นๆ 38,000.00 31,310.00 6,690.00
     -เงินอุดหนุน 9,017,250.00 8,619,848.51 397,401.49
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 38,907,166.32 38,907,166.32
รวม 92,201,300.00 127,044,071.64 34,842,771.64
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558