ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60
หมวดรายรับ ประมาณการปี 2559 รวมรับจริง ผลต่าง
รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
-
38,907,166.32
38,907,166.32
รายรับทั่วไป
     -ภาษีอากร          3,224,000.00            3,738,559.54 -514,559.54
     -ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต          1,080,500.00            1,158,380.45 -77,880.45
     -รายได้จากทรัพย์สิน             650,000.00               661,161.79 -11,161.79
     -รายได้จากสาธารณูปโภค  -       -      -
     -รายได้เบ็ดเตล็ด 1,577,000.00 1,847,697.00 -270,697.00
     -อุดหนุนเฉพาะกิจ   60,718,649.00 -60,718,649.00
     -รัฐบาลจัดสรรให้ 56,254,500.00 59,143,975.41 -2,889,475.41
     -อุดหนุนทั่วไป 63,274,220.00 60,718,649.00 2,555,571.00
รวม
126,060,220.00 187,987,072.19 -61,926,852.19
ปีงบประมาณรายรับ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559