ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
สถิติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60
หมวดรายจ่าย ประมาณการปี 2560 รวมจ่ายจริง ผลต่าง
รายจ่ายงบกลาง 7,400,464.64 7,400,447.44 224,941.56
รายจ่ายของหน่วยงาน
     -เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000.00 3,072,000.00 -
     -เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 23,464,200.00 28,744,504.65 -5,280,304.65
     -ค่าตอบแทน             580,660.00               713,280.74 -132,620.74
     -ค่าใช้สอย         21,744,318.00           19,391,855.28  2,352,462.72
     -ค่าวัสดุ         13,741,450.00           10,568,784.22  3,172,665.78
     -ค่าสาธารณูปโภค          1,871,000.00            1,625,299.17     245,700.83
     -ค่าครุภัณฑ์         12,720,712.00            7,307,267.00  5,413,445.00
     -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          6,938,000.00            6,712,010.00     225,990.00
     -รายจ่ายอื่นๆ 38,000.00 - 38,000.00
     -เงินอุดหนุน          5,143,000.00            5,263,000.00 -120,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - -
รวม       126,060,220.00         119,995,939.50 6,064,280.50
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559