ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ประจำงวด ปีงบประมาณ 2561
 
รายการ จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560 57,150,924.45
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 70,138,699.23
บวก  รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 22,841,945.77
       ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี 5,755.72
หัก  จ่ายขาดเงินสะสม 6,719.00
       เงินสะสม 30 กันยายน 2561 92,993,119.72
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย  
       1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น 0.00
       2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ. 13,448,606.83
       3. ลูกหนี้ภาษี 63,630.25
       4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ 0.00
       5. ทรัพย์สิน 0.00
       6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ 0.00
       7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดไม่ได้)

0.00

       8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ 0.00
       9. พันธบัตร/หุ้น 0.00
     10. เงินประกันอื่นๆ 0.00
รวม 13,512,237.08
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 79,480,882.64
 
งบเงินสะสม มีนาคม 61 กันยายน 61 มีนาคม 62 กันยายน 62 มีนาคม 63 กันยายน 63