สรุปรายรับรายจ่ายเงิน
นโยบายของเทศบาลฯ
แผนพัฒนา,แผนอัตรากำลัง และเทศบัญญัติเทศบาล
รายงานติดตามผลและประเมินแผนฯ
กฏหมายที่เกี่ยวกับเทศบาลฯ
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาฯ
กฏบัตรอาเซียน
โครงการ 80 พรรษา
แบบฟอร์มบริการประชาชน
บริการชำระภาษี
บริการป้องกันอัคคีภัย
การบริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตใช้น้ำประปา
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
ปฏิทินกิจกรรมเทศบาลฯ
สถานที่ท่องเที่ยว,การเดินทางและสถานที่พัก
ข้อมูลทั่วไป
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
Click Download file
Adobe Reader
 
 
สถานที่ติดต่อ   

           งานทะเบียนราษฎร สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (50320) เบอร์โทร 0-5345-7370 เปิดให้บริการประชาชน ใน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.30 นาฬิกา และ บริการช่วง พักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา โดยเป็นการให้บริการ ประชาชน ในเรื่องต่อไปนี้
 
เจ้าบ้าน  

           เจ้าบ้านคือ คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวในบ้านหลังนั้น ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของบ้าน ผู้เช่าบ้าน หรือในฐานะอื่นๆ ก็ได้ คนที่เป็นเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ คนที่ดูแลบ้าน หรือที่อยู่ใน บ้านขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์กับเจ้าบ้าน ต่างกันอย่างไร

           บางท่านอาจเข้าใจผิดว่าเจ้าบ้านหมายถึงเจ้าของบ้าน ซึ่งเจ้าบ้านตามความหมายทะเบียนราษฎรมีจุดประสงค์ เพื่อทำ หน้าที่แจ้งต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร อาจจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือไม่ก็ได้ การจะดูว่าใครเป็นเจ้าของกรรม สิทธิ์ ให้ดูที่หลักฐานการได้มาของกรรมสิทธิ์ เช่น หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือพินัยกรรม เป็นต้น
 
หน้าที่ของเจ้าของบ้าน

           กฎหมายทะเบียนราษฎร ่ได้กำหนดให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน ในเรื่องต่อไปนี้ หากไม่แจ้งจะถือว่ามี ความผิดทางกฎหมาย คือ
                      1. มีคนเกิดในบ้าน
                      2. มีคนตายในบ้าน
                      3. มีคนย้ายออก - ย้ายเข้ามาบ้านหลังนั้น
                      4. มีสิ่งปลูกสร้างบ้านใหม่ หรือรื้อถอน
 
คนที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

โดยปกติแล้ว เมื่อมีการแจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนก็จะตรวจสอบดูว่าคนไปแจ้งนั้นเป็นเจ้าบ้านหรือไม่ โดยดูจาก
           1. บัตรประจำตัวประชาชนของคนแจ้ง พร้อมทะเบียนบ้านที่นำไปแสดงว่า คนที่ไปแจ้งมีชื่อในทะเบียนบ้าน และใน ช่องรายการระบุว่าเป็น "เจ้าบ้าน" หรือไม่
           2. ถ้าไม่ใช่บุคคลตามข้อ 1 ก็จะตรวจดูว่าคนที่ไปแจ้งมีชื่อปรากฎในทะเบียนนั้นหรือไม่ ถ้ามีก็บันทึกปากคำไว้เป็นหลัก ฐาน ถึงสาเหตุที่มาแจ้งแทนเจ้าของบ้าน กรณีที่ ผู้ที่มีรายชื่อในบ้านเป็นผู้เยาว์ หรือเสมือนไร้ความสามารถให้ผู้ปกครองตาม กฎหมาย (บิดา มารดา หรือผู้รับบุตรบุญธรรม) เป็นผู้ทำหน้าที่แทน
           3. ผู้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านประสงค์จะทำหน้าที่เจ้าบ้านต้องมีหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
           4. แต่ถ้าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านว่างไม่มีใครมีชื่ออยู่ในบ้าน ให้คนที่ครอบครอง ดูแลบ้านอยู่ขณะนั้นไปแจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนก็จะบันทึกปากคำไว้ และดำเนินการรับแจ้งให้เช่นกัน
 
การมอบหมาย

           กรณีที่มีชื่อรายการในทะเบียนบ้าน ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน ไม่ได้ไปแจ้งด้วยตนเอง หรือไม่ได้ให้คนที่มีชื่อ ในทะเบียน บ้านเดียวกันไปแจ้ง แต่มอบหมายให้บุคคลอื่นไปแจ้งแทน ก็จะต้องให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายนำเอกสารต่อไปนี้ แสดงต่อนาย ทะเบียนด้วย คือ
                      1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน ผู้มอบหมาย รับรองสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนไว้ด้วย
                      2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง (ผู้รับมอบหมาย)
                      3. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
                      4. หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้าน
 
การให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน
การรับแจ้ง
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งเกิดเกินกำหนด
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้ายเข้า
  การแจ้งย้ายออก
  การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
  การทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีขอมีบัตรครั้งแรก)
  การทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีทำบัตรเดิมหาย, ชำรุด)
  การขอหมายเลขประจำบ้าน
  การตรวจ คัด และรับรอง สำเนารายการทะเบียนราษฎร
  ดูรายละเอียด
 
ตรวจสอบคัด และรับรองรายการ
  ทะเบียนคน และบ้าน
  ทะเบียนคนเกิด
  ทะเบียนคนตาย
  ทะเบียนการแจ้งย้ายเข้า
  ทะเบียนการแจ้งย้ายออก
  ทะเบียนการแก้ไข หรือจำหน่ายรายการบุคคล
  ดูรายละเอียด

Warning: include(Down.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/chaipra/domains/chaiprakarn.go.th/public_html/HandbookServicePeople/HbCensusRecords.php on line 298

Warning: include(Down.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/chaipra/domains/chaiprakarn.go.th/public_html/HandbookServicePeople/HbCensusRecords.php on line 298

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'Down.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/chaipra/domains/chaiprakarn.go.th/public_html/HandbookServicePeople/HbCensusRecords.php on line 298