รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
สามารถไปดูข่าวกิจกรรม ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป เพิ่มเติมได้ ที่นี่
มีจำนวน   408   เรื่อง
ลำดับ
วันที่
เรื่อง
1 2557-12-19 22:32:20 พิธีเปิดถนนคนเดินประจำปี2558
2 2557-12-08 22:01:50 วันพ่อแห่งชาตอำเภอไชยปราการ
3 2557-12-05 21:43:29 วันพ่อแห่งชาติเทศบาลตำบลไชยปราการ
4 2557-11-25 21:37:25 ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
5 2557-11-25 21:30:47 พิธีถวายราชสดุดีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
6 2557-11-25 21:17:42 กิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าวก่ำเมืองจุน"
7 2557-11-22 22:33:43 ศึกษาดูงาน
8 2557-11-21 21:15:07 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน
9 2557-11-11 21:25:07 ศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการคาร์บอนต่ำ
10 2557-11-08 22:18:06 งานลอยกระทงเทศบาลตำบลไชยปราการ 6-7 พ.ย.2557
11 2557-11-04 20:55:12 รับรางวัลด้านการพัฒนาสังคม วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557
12 2557-11-02 21:17:04 กฐินพระราชทาน บ้านอ่าย
13 2557-10-31 12:50:33 โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2557
14 2557-10-28 20:48:59 อบรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนหรือที่กระทบรายได้ชาวบ้าน
15 2557-10-25 20:36:05 วันปิยมหาราช
16 2557-10-13 20:24:37 กฐินพระราชทานวัดปงตำ
17 2557-10-11 19:41:10 ธรรมสัญจร
18 2557-10-09 20:14:09 กิจกรรมตักบาตเทโว ในวันออกพรรษา ประจำปี 2557
19 2557-10-08 20:08:11 แข่งขันฟุตบอลเพื่อความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง
20 2557-10-08 19:52:41 ประชุมในหัวข้อการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน
21 2557-09-30 23:23:00 ให้กำลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
22 2557-09-27 18:53:35 รับรางวัล ณ ค่ายพิชิตปรีชากร
23 2557-09-26 19:03:25 ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ โรงพยาบาลไชยปราการ
24 2557-09-18 18:30:32 วันเยาวชนแห่งชาติ 2557
25 2557-09-13 00:03:56 ร่วมสืบสานงาน บุญสลาก ประจำปี 2557
26 2557-09-12 23:49:05 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลนาครัว อ.แม่ทะ
27 2557-09-09 23:36:27 อำเภอยิ้ม
28 2557-09-09 13:00:34 ศึกษาดูงานของกรรมการศูนยบ์บริการฯดูงานพื้นที่ อ.แม่แตง
29 2557-08-26 21:22:11 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลไชยปราการ
30 2557-08-22 15:22:54 โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2557
31 2557-08-21 15:16:21 รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันและกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือด
32 2557-08-21 15:08:52 โครงการ(D.A.R.E.0ประเทศไทย)
33 2557-08-19 15:04:53 ร่วมปรึกษาและไกล่เกลี่ยข้อพิพทาทความเดือดร้อนของชาวบ้าน:ฟาร์มสุกร
34 2557-08-16 14:37:51 โครงการป่าแลกน้ำพลิกฟื้นผื้นป่าด้วยพระบารมีมหาราชินี
35 2557-08-14 14:52:17 จังหวัดเคลื่อนที่
36 2557-08-12 13:13:18 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
37 2557-08-09 12:42:32 รำวงบ้านอ่าย
38 2557-08-08 12:26:28 วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตำบลไชยปราการ
39 2557-08-05 12:16:07 กลุ่มอาชีพ OTOP
40 2557-08-04 12:10:43 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่
41 2557-07-31 12:04:29 ปิดการแข่งขันฟุตบอล
42 2557-07-30 11:59:38 การประชุมเชิญปฏิบัติการแกนนำสุขภาพครอบครัวเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
43 2557-07-28 11:45:46 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
44 2557-07-17 11:31:31 เปิดอบรมแพทย์แผนไทย
45 2557-07-16 10:54:51 มอบถุงยังชีพพระราชทาน
46 2557-07-14 10:44:05 น้ำท่วมไชยปราการ
47 2557-07-12 10:12:26 ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
48 2557-07-10 10:29:12 โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
49 2557-07-09 18:27:50 พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557
50 2557-06-28 18:22:17 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไชยปราการ
51 2557-06-28 18:08:45 สร้างความปรองดองสมานฉันท์
52 2557-06-27 17:54:54 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
53 2557-06-24 17:43:36 เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป
54 2557-06-23 16:44:12 อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดฝาง
55 2557-06-18 18:45:37 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
56 2557-06-18 15:39:42 ขุดลอกลำเหมืองต้อนรับฤดูฝน บริเวณหน้าวัดศรีดงเย็น
57 2557-06-12 15:01:18 Big Cleaning Day ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
58 2557-06-09 14:51:04 ตรวจเยี่ยม การซ่อมแซมที่พักอาศัย
59 2557-05-30 11:40:01 การประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ
60 2557-05-16 10:49:44 รับแจ้งเหตุด้านวาตภัย
61 2557-05-14 12:36:27 โครงการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
62 2557-05-09 10:13:44 ประชุมประจำปีการศึกษา 2557
63 2557-05-06 10:08:15 แผนดินไหว ครั้งใหญ่
64 2557-05-01 10:00:20 รับรางวัล อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
65 2557-05-01 09:47:34 ช่วยดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
66 2557-04-26 18:56:36 การเคหะแห่งชาติ ดูงานการสร้างบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ
67 2557-04-26 18:19:06 ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
68 2557-04-26 17:56:23 วันเทศบาล"ประจำปี 2557
69 2557-04-17 17:39:27 พิธีสระเกล้า ดำหัว 2557
70 2557-04-11 17:14:30 เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลไชปราการ
71 2557-04-10 17:09:31 งานประทานรางวัลธรรมาภิบาล"สิงห์ทองคำ"ครั้งที่ 4
72 2557-04-09 14:56:26 บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดภัยพิบัติ จากพายุฤดูร้อน(วาตภัย)
73 2557-04-05 12:09:28 วันอาสาสมัคร สาธารณสุขแห่งชาติ
74 2557-04-03 15:46:03 รับรางวัลบุคคลหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดีเด่น สำหรับผู้สูงอายุ
75 2557-03-31 14:57:27 วันสตรีสากล
76 2557-03-27 14:45:13 พิธีปิดถนนคนเดินเทศบาลตำบลไชยปราการ
77 2557-03-27 14:24:46 นายกพบประชาชน ศูนย์กายภาพ เทศบาลตำบลไชยปราการ
78 2557-03-24 16:21:53 สร้างฝายชะลอน้ำแก้ภัยแล้ง ณ น้ำฝาง บ้านด้ง
79 2557-03-21 14:05:16 พ่นละอองน้ำ ลดหมอกควัน
80 2557-03-19 14:00:33 ออกหน่วยเคลื่อนที่ ประจำปี 2557
81 2557-03-18 13:20:46 แข่งขันกีฬาประชาชน ครั้งที่1 ประจำปี 2557
82 2557-03-18 13:06:40 วันท้องถิ่นไทย
83 2557-03-17 16:29:09 พิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตร รุ่นที่ 4
84 2557-03-10 16:59:56 โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษาฯ 57
85 2557-02-12 16:39:32 โครงการส้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว57
86 2556-12-31 13:11:33 ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557
87 2556-12-29 12:54:21 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน
88 2556-12-27 10:52:21 พิธีเปิดโครงการ “ถนนคนเดิน (Walking Street)”
89 2556-12-25 17:46:40 โครงการจัดงานวันคริสต์มาสประจำปี 2556
90 2556-12-12 17:39:49 มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
91 2556-12-08 17:24:45 วัน 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
92 2556-11-19 16:18:21 ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2556
93 2556-10-23 15:48:26 วันปิยมหาราช ประจำปี 2556
94 2556-10-20 15:30:52 ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2556
95 2556-10-19 16:08:28 งานทำบุญสลากภัต
96 2556-10-04 15:21:49 โครงการธรรมสัญจร วัดปงตำ
97 2556-10-01 15:12:52 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
98 2556-09-30 15:04:01 การทำลายบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ
99 2556-09-20 14:53:12 งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556
100 2556-09-15 14:43:01 บริการรักษาสุขภาพคนในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย
101 2556-09-13 14:27:53 การอบรมโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
102 2556-08-29 19:01:05 บุคลากรเทศบาลและกลุ่มสตรีแม่บ้านเข้าร่วมศึกษาดูงาน จ.เชียงราย
103 2556-08-29 18:52:42 การแข่งขันกีฬาหน่วยงานไชยปราการสัมพันธ์ประจำปี 2556
104 2556-08-26 18:45:18 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
105 2556-08-14 18:20:33 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหา มหาราชินี"วันแม่แห่งชาติ
106 2556-08-14 18:10:55 กาชาดร่วมกับทต.ไชยปราการ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชินี
107 2556-08-14 18:01:28 กิจกรรมสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงในครอบครัว
108 2556-08-14 15:53:25 มอบเงินอุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชิ
109 2556-08-13 15:14:15 งาน 12 สิงหามหาราชินี โรงเรียนเทศบาล 1
110 2556-08-09 15:32:43 สถานการณ์นำท่วม ณ 9 ส.ค. 2556
111 2556-08-02 15:06:02 แจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน สิงหาคม 2556
112 2556-08-02 14:58:48 โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดฝาง รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงประจำปี
113 2556-08-02 14:48:05 โครงการ Big Cleaning ที่โรงเรียนบ้านอ่าย
114 2556-08-02 14:39:05 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS
115 2556-07-22 14:30:31 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
116 2556-07-19 14:23:34 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
117 2556-07-18 14:09:46 พิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556
118 2556-07-17 19:29:49 การเคหะแห่งชาติติดตามผลการดำเนินงานพร้อม จัดทำวีดีทัศน์
119 2556-07-14 19:50:11 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กลุ่มแม่บ้านอำเภอไชยปราการ
120 2556-07-12 20:05:16 กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day เพื่อควบคุมไข้เลือดออก
121 2556-07-08 19:42:35 รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
122 2556-07-02 18:59:54 โครงการศึกษาดูงาน ตามโครงการ ลดปริมาณขยะในเทศบาลตำบลไชยปราการ
123 2556-07-01 18:51:01 งานกีฬาต้านภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลไชยปราการ
124 2556-06-26 18:39:07 คนไทยหัวใจสีขาว 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
125 2556-06-16 18:30:29 พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ"นักบริหารดีเด่นแห่งปี"
126 2556-05-21 18:26:09 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จังหวัดเชียงใหม่
127 2556-05-10 18:05:07 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1
128 2556-05-07 18:00:02 ป้องกัีนและควบคุมไข้เลือดออก ปี 56
129 2556-04-26 17:48:18 โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
130 2556-04-23 17:34:02 ดำหัวผู้สูงอายุและวันเทศบาล
131 2556-04-11 17:16:36 เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
132 2556-03-28 17:04:51 โครงการ อสม. เทศบาลตำบลไชยปราการ รวมพลังสร้างสุขภาพ
133 2556-03-26 16:50:17 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองสิทธิระดับอำเภอ
134 2556-03-25 15:23:06 โครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาล
135 2556-03-25 15:12:20 งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖
136 2556-03-22 14:58:51 พิธีมอบวุฒิบัตรการจบหลักสูตร รุ่นที่ 3
137 2556-03-15 14:40:11 โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี
138 2556-03-14 13:40:32 วันสตรีสากลและกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
139 2556-03-14 13:24:14 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว
140 2556-02-21 13:16:37 โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย
141 2556-02-19 11:58:58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
142 2556-02-10 11:41:05 โครงการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาวอำเภอไชยปราการ
143 2556-01-29 11:30:33 ประชุมเพื่อรับสมัครสมาชิกและเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมคนพิการ
144 2556-01-17 17:12:32 พิธีเปิดโครงการ “ถนนคนเดิน (Walking Street)” ประจำปี ๒๕๕๖
145 2556-01-14 16:40:59 วันเด็กแห่งชาติ 2556
146 2555-12-28 16:29:45 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"
147 2555-12-27 16:23:51 7 วันอันตราย ช่วงปิดยาว เทิดไท้องค์ราชัน
148 2555-12-26 16:13:56 เปิดศูนย์ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน"
149 2555-12-25 16:02:19 วันคริสวันคริสมาสบ้านห้วยบง 2555
150 2555-12-21 15:51:13 อบรมคนพิการและฝึกอาชีพให้กับคนพิการ
151 2555-12-06 13:31:22 โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี
152 2555-12-05 13:12:33 โครงการช่วยเหลือประชาชน มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค
153 2555-12-05 13:01:35 5 ธันวามหราช
154 2555-11-29 19:42:23 ลอยกระทง
155 2555-11-28 19:38:57 เยี่ยมผู้ป่วย ศูนย์กายภาพบำบัด
156 2555-11-28 19:32:29 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
157 2555-11-02 18:34:43 โครงการวันออกพรรษา - ทำบุญตักบาตรเทโวโรหน
158 2555-11-01 18:25:45 การส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุฯ
159 2555-10-24 18:11:53 วันปิยมหาราช
160 2555-10-24 17:38:50 สลากภัต ประจำปี 2555
161 2555-10-16 17:28:49 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางน้ำ
162 2555-10-03 17:14:30 รับรางวัลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น
163 2555-09-26 17:05:44 อบรมโครงการ "ชุมชนสมานฉันท์ ร่วมไกล่เกลี่ย
164 2555-09-21 16:17:08 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555
165 2555-09-14 15:41:39 ซ้อมแผน ด้านอุทกภัย ประจำปี 2555
166 2555-09-13 16:57:47 โครงการสืบสานวัฒนธรรมปราชญืชาวบ้านสู่เยาวชน
167 2555-09-12 15:26:12 โครงการ รณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยเอดส์
168 2555-09-10 15:11:49 อบรม Out Off The Box เวทีท้องถิ่นไทย
169 2555-09-03 13:25:37 ธรรมสัญจร 2555
170 2555-08-30 13:39:57 อบต.บ้านหลวง มาดูงาน สปสช.
171 2555-08-27 12:56:44 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชียวชาญ 11 สาขา
172 2555-08-17 16:49:20 จัดกิจกรรม To Be Number One คัพ ครั้งที่ 1 จัดการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอล/ เปตอง
173 2555-08-17 16:48:02 กิจกรรมโครงการ "น้อมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เทิดไท้องค์ราชินี"
174 2555-08-14 16:46:45 กิจกรรมงานพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา " 12 สิงหา มหาราชินี " ประจำปี 2555
175 2555-08-14 16:45:25 กิจกรรมอบรม "โครงการศูนย์สามวัยสานใยรักแห่งครอบครัว"
176 2555-08-07 16:43:01 กิจกรรม "ท้องถิ่นกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบบมีส่วนร่วมและการให้รางวัล ผู้นำชุมชน เยาวชน และนักการเมืองท้องถิ่นดีเด่น"
177 2555-08-07 16:41:38 กิจกรรม "โครงการกิจกรรมวันสำคัญ"
178 2555-08-07 16:35:53 กิจกรรม "งานประเพณี วันเข้าพรรษา (หล่อเทียนเข้าพรรษา)"
179 2555-08-07 16:26:38 กิจกรรม "รับมอบกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตามโครงการ หลังคาเขียว"
180 2555-07-18 08:56:46 พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “To Be Number One เทศบาลตำบลไชยปราการ คัพ ครั้งที่ 1”
181 2555-07-13 09:27:52 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรม "โครงการเครือข่ายผู้นำเยาชนห่างไกลยาเสพติด"
182 2555-07-13 09:26:03 เทศบาลตำบลไชยปราการ เปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “To Be Number One เทศบาลตำบลไชยปราการ คัพ ครั้งที่ 1”
183 2555-07-13 09:24:48 นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานการเปิดใช้ประปาภูเขา
184 2555-06-27 14:40:58 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สาขาฝาง(สคช.ฝาง) จัด “อบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ในชีวิตประจำวัน” ที่เทศบาลตำบลไชยปราการ
185 2555-06-25 10:16:26 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมขีดความรู้ ความสามารถของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)
186 2555-06-25 10:15:01 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2555
187 2555-06-25 10:12:50 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองกำลังผาเมือง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดทำ “โครงการค่ายผู้นำเยาวชน” ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ
188 2555-06-25 10:11:05 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมอาการผู้ป่วยอัมพฤกษ์พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
189 2555-06-11 11:01:50 "นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานการเปิดใช้ประปาธรรมชาติ"
190 2555-06-07 13:04:27 "นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เข้าร่วมในพิธีสวดพุทธชยันตีข้ามศตวรรษ"
191 2555-06-06 13:24:42 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชาและฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปี
192 2555-05-17 08:47:16 เทศบาลตำบลไชยปราการ พ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2555
193 2555-05-14 09:59:48 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 7
194 2555-05-14 09:43:29 เทศบาลตำบลไชยปราการ ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ
195 2555-05-03 09:23:47 เทศบาลตำบลไชยปราการ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของแมลงศัตรูพืชในนาข้าว
196 2555-04-30 15:53:59 เทศบาลตำบลไชยปราการ กิจกรรม “พิธีรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ พิธีทำบุญวันเทศบาลประจำปี 2555 และวันผู้สูงอายุ” วันที่ 24 เมษายน 2555
197 2555-04-20 09:58:43 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
198 2555-04-20 09:57:08 เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วม ถวายดอกไม้จันทน์ ในงาน “พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี”
199 2555-04-20 09:55:32 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2555”
200 2555-04-02 10:39:22 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “โครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”
201 2555-04-02 10:37:22 เทศบาลตำบลไชยปราการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม “โครงการย่อยกิ่งไม้ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และโครงการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร”
202 2555-04-02 10:34:12 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “ให้บริการรักษาสุขภาพด้วยคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในชุมชน” จากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
203 2555-04-02 10:31:25 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดทำ “โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕”
204 2555-03-22 08:52:02 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “โครงการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวอำเภอไชยปราการ ประจำปี 2555” สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
205 2555-03-19 11:17:18 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จัดกิจกรรม“งานวันบัณฑิตน้อยร้อยสายใยรักจากครอบครัว”
206 2555-03-19 11:14:56 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “โครงการอบรมผู้ประกอบการและกลุ่มเสี่ยง”ให้กับผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและร้านตัดผมชายในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
207 2555-03-19 11:13:47 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสตรีสากล”
208 2555-03-19 11:11:56 เทศบาลตำบลไชยปราการ รับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2554”
209 2555-03-19 11:10:23 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด“โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ”
210 2555-02-27 12:04:37 เทศบาลตำบลไชยปราการจัด “นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ ใหม่”
211 2555-02-27 12:02:26 เทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา “ ชุมชน ท้องถิ่น ไชยปราการสัมพันธ์ เพื่อความสมานฉันท์ สามัคคี ” ครั้งที่ 1
212 2555-02-27 11:49:13 เทศบาลตำบลไชยปราการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
213 2555-02-27 11:47:43 เทศบาลตำบลไชยปราการจัดประชุมประชาคมในเขตเทศบาล
214 2555-01-25 11:59:36 เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน”
215 2555-01-23 09:04:53 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕”
216 2555-01-09 10:50:54 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ 2555 แด่ นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
217 2555-01-09 10:49:20 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “7 วัน ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2555
218 2555-01-09 10:46:39 เทศบาลตำบลไชยปราการเปิด “ถนนคนเดิน(Walking Street)” ปี ๒๕๕๔
219 2555-01-09 10:42:17 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555”
220 2555-01-09 10:38:33 เทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนธันวาคม 2554
221 2555-01-09 10:35:40 เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมเป็นสักขีพยานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติด้านอุทกภัย จากพายุนกเตน
222 2554-12-27 10:00:25 เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมงาน “วันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๕๔” บ้านห้วยบง
223 2554-12-15 09:02:59 เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจัดงาน “5 ธันวามหาราชและงานฤดูหนาว” ประจำปี ๒๕๕๔
224 2554-12-15 09:00:52 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จัดกิจกรรม“วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๔
225 2554-11-23 08:52:52 เทศบาลตำบลไชยปราการได้รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2554
226 2554-11-18 10:52:30 การจัดประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) เทศบาลตำบลไชยปราการวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2554
227 2554-10-22 14:50:37 “โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลไชยปราการ” ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2554
228 2554-10-22 14:49:11 การทำบุญตักบาตรวันออกพรรษาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ
229 2554-09-29 09:15:51 เทศบาลตำบลไชยปราการ เข้ารับรางวัล “ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554”
230 2554-09-27 11:35:18 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดอบรม “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM)”
231 2554-09-27 11:33:25 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพ“โครงการเพิ่มศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ 11 สาขา”
232 2554-09-23 16:42:45 เทศบาลตำบลไชยปราการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
233 2554-09-01 15:21:21 เทศบาลตำบลไชยปราการ เข้ารับรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี ๒๕๕๓”
234 2554-08-31 10:52:56 รายงานเหตุอุทกภัย(น้ำท่วมฉับพลัน) ในพื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
235 2554-08-18 14:10:39 เทศบาลตำบลไชยปราการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๔
236 2554-07-30 10:16:21 เทศบาลตำบลไชยร่วมศึกษาวิจัยผู้สูงอายุที่มีจำนวนอายุ เกิน ๑๐๐ ปี
237 2554-07-26 14:23:01 เทศบาลตำบลไชยปราการร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในประเพณี “วันเข้าพรรษา”ประจำปี ๒๕๕๔
238 2554-07-26 14:21:37 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ
239 2554-07-11 10:11:35 เดินขนวบรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ
240 2554-06-24 09:23:50 สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลไชยปราการ ศึกษาดูงานและร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
241 2554-06-09 10:31:39 รายงานข่าวเทศบาลตำบลไชยปราการ จัดทำ “โครงการ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์และพิธีปฏิญาณตน”
242 2554-06-09 10:29:18 รายงานข่าวการรับเลือกตั้งสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ
243 2554-05-19 10:12:19 รายงานข่าวประชาสัมพันธ์การให้ความรู้กับประชาชน สำหรับการเลือกตั้ง
244 2554-04-21 15:47:22 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล”
245 2554-04-04 09:32:47 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดทำ “โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน”
246 2554-04-04 09:30:19 เทศบาลตำบลไชยปราการ เข้ารับรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีด้านสตรีและครอบครัว”
247 2554-04-04 09:29:23 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๕๔
248 2554-04-04 09:20:04 โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ จัดกิจกรรมงาน “วันบัณฑิตน้อยร้อยสายใยรักจากครอบครัว”
249 2554-03-15 13:57:26 พิธีปิดโครงการ “ถนนคนเดิน (Walking Street)” ประจำปี ๒๕๕๔
250 2554-02-04 10:03:09 เทศบาลตำบลไชยปราการจัดประชุมประชาคมในเขตเทศบาล
251 2554-02-04 09:55:31 “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและแกนนำชุมชนท้องถิ่น” เทศบาลตำบลไชยปราการ
252 2554-01-31 13:42:49 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลประจำปี ๒๕๕๔
253 2554-01-31 13:41:11 เทศบาลตำบลไชยปราการจัดพิธีทำบุญสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุ ทำบุญทอดผ้าป่า ทำบุญอาคารอเนกประสงค์ พร้อมพิธีรับมอบรถพยาบาลและรถเข็นผู้ป่วย
254 2554-01-11 15:28:49 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔”
255 2553-12-16 09:01:58 รายงานเทศบาลตำบลไชยปราการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
256 2553-12-16 09:00:36 รายงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมพิธี “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๓
257 2553-12-13 11:23:14 รายงานเทศบาลตำบลไชยปราการมอบผ้าห่มให้กับประชาชน
258 2553-12-13 11:22:17 รายงานชมรมรักสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
259 2553-12-13 11:20:17 รายงาน เทศบาลตำบลไชยปราการจัด “ถนนคนเดิน” ปี ๒๕๕๓
260 2553-12-03 10:42:37 รายงานการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลกของเทศบาลตำบลไชยปราการ
261 2553-12-03 10:33:05 การจัดประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลไชยปราการ
262 2553-12-03 10:27:40 รายงาน โครงการติดตามเยี่ยมบ้าน เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเทศบาลตำบลไชยปราการ
263 2553-12-03 10:21:06 เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
264 2553-12-03 10:14:58 รายงาน การเกิดอัคคีภัย (เพลิงไหม้บ้าน) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ
265 2553-12-03 10:08:53 รายงานเทศบาลตำบลไชยปราการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
266 2553-12-03 09:42:57 เทศบาลตำบลไชยปราการจัด "โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุฤณภาพชีวิตคนในชาติ(โครงการธรรมะสัญจร) ปี 2553"
267 2553-12-03 09:38:37 รายงาน การจัดทำ "โครงการทำบุญสลากภัต"
268 2553-09-24 10:43:59 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2553
269 2553-09-20 12:46:18 รายงาน การรับมอบเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ฯ
270 2553-09-02 17:21:04 รายงานโครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2553
271 2553-08-30 17:31:43 รายงานกิจกรรมเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเทศบาลตำบลไชยปราการ ตามนโยบายของรัฐบาล
272 2553-08-17 15:42:19 ปฏิบัติการกู้ภัย และค้นหาผู้สูญหาย
273 2553-08-17 14:08:16 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553
274 2553-07-22 10:35:28 โครงการจัดเวทีสมัชชาครอบครัวเทศบาลตำบลไชยแรการ
275 2553-07-20 09:41:27 พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา พ.ศ.2553
276 2553-07-12 14:30:02 รถรีเฟอร์ หรือ รถบริการผู้ป่วย
277 2553-07-09 10:26:35 การเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพกายภาพบำบัดชุมชน เทศบาลตำบลไชยปราการ
278 2553-06-30 14:19:33 เชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษา
279 2553-06-30 13:57:13 การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก
280 2553-06-28 16:03:22 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น
281 2553-06-17 14:12:01 การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)
282 2553-06-10 12:52:15 โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน จ.เชียงใหม่”
283 2553-06-08 11:52:48 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
284 2553-05-31 09:56:54 ประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
285 2553-05-31 09:29:57 กฏหมายสิ่งแวดล้อม และกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค
286 2553-04-20 15:05:27 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553
287 2553-04-12 15:58:53 งานฟุตบอล M-Sport - เทศบาลตำบลไชยปราการคัพ 2010
288 2553-04-10 16:19:02 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เทศบาลตำบลไชยปราการ
289 2553-04-07 16:02:32 กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด
290 2553-03-28 15:50:55 โครงการ สร้างเสริมสุขภาพแกนนำด้านสุขภาพอาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลตำบลไชยปราการ ปี 2553
291 2553-03-24 08:40:17 อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2553
292 2553-03-19 16:10:13 ตรวจตาหลังผ่าตัดตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก
293 2553-03-18 11:15:02 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ 53
294 2553-03-18 09:43:53 อบรม การใช้งานโปรแกรมสำหรับผลิตสื่อวิดีทัศน์ ปี 53
295 2553-03-16 15:49:41 อบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ ประจำปี 2553
296 2553-03-08 16:11:33 โครงการคืนแสงสว่างสู่ดวงตาให้แก่ประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตาร่วมรณรงค์คัดกรองต้อเนื้อต้อกระจก
297 2553-02-15 13:12:05 โครงการพัฒนาศักยภาพทางร่างกายบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ (คนไทยไร้พุง)
298 2553-01-13 09:29:56 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553
299 2552-12-29 11:00:34 ประมวลภาพกิจกรรมตามโครงการถนนคนเดินประจำปี 2552 เทศบาลตำบลไชยปราการ
300 2552-12-24 13:13:12 พิธีมอบรางวัลองค์กรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำเผชิญวิกฤติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
301 2552-12-14 11:40:46 กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
302 2552-12-14 08:43:15 กิจกรรมวันเอดส์โลก
303 2552-11-30 11:14:24 มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาว
304 2552-11-24 10:41:28 มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2552
305 2552-11-19 16:11:09 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสายใยรักแห่งครอบครัวสู่ชุมชน
306 2552-11-17 15:56:19 ออกตรวจเยี่ยมพนักงาน ทำความสะอาด ขุกลอก ท่อระบายน้ำ
307 2552-11-11 15:25:41 เข้าร่วมประชุมเพื่อสัมภาษณ์ผู้เสนอผลงานในโครงการประเมินผลงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
308 2552-11-11 14:26:34 ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2552
309 2552-10-14 10:15:38 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
310 2552-10-08 14:02:23 กิจกรรม"วันออกพรรษา" ประจำปี 2552
311 2552-09-29 09:52:35 กิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ
312 2552-09-09 10:09:13 จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน กันยายน
313 2552-08-25 09:06:16 จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน สิงหาคม
314 2552-08-17 10:58:03 กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552"
315 2552-08-10 13:23:57 ธรรมสัญจร
316 2552-07-29 13:37:30 อบรมบรรยายพิเศษ ตามโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม (โครงการธรรมสัญจร)
317 2552-07-21 09:22:19 จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม
318 2552-07-14 16:14:22 กิจกรรมรณรงค์ล้างทำความสะอาด
319 2552-07-14 15:40:23 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
320 2552-07-10 15:47:52 โครงการจัดงานประเพณี “วันเข้าพรรษา” ประจำปี 2552
321 2552-07-02 16:11:20 จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน
322 2552-07-02 16:06:37 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และแกนนำชุมชนท้องถิ่น
323 2552-06-17 11:03:18 การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ
324 2552-05-22 16:41:43 จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม
325 2552-05-19 09:56:52 โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย โรคต้อเนื้อ ต้อกระจก
326 2552-05-18 16:55:52 ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด
327 2552-05-14 14:47:27 กิจกรรมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำการออกกำลังกาย
328 2552-05-13 11:54:53 การอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
329 2552-04-28 11:24:40 จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม
330 2552-04-27 14:11:02 วันเทศบาล ประจำปี 2552
331 2552-04-22 11:18:14 ดำหัวคณะบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ
332 2552-04-22 11:10:47 ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลควนกุน อ.สิเกา จ.ตรัง
333 2552-04-22 11:07:30 แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม
334 2552-04-10 08:50:45 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลไชยปราการคัพ ครั้งที่ 2
335 2552-04-03 10:17:05 โครงการสายใยรักกองทัพนมแม่ เพื่อสร้างสถาบันครอบครัว
336 2552-03-27 14:49:33 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการดูแลมารดาและลูก
337 2552-03-27 13:12:15 วันสตรีสากล ปี 2552
338 2552-03-20 15:59:30 ตามหาครูบาเหมย มังฺคลิโก
339 2552-03-20 14:35:44 ผู้บริหารเทศบาล จากสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ เทศบาลตำบลไชยปราการ
340 2552-03-20 12:48:55 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ปี 2552
341 2552-03-20 11:03:11 การควบคุมและเฝ้าระหว่างไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ และบริเวณอำเภอไชยปราการ ปี 2552
342 2552-03-20 10:17:12 กีฬาระหว่างหน่วยงานไชยปราการสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552
343 2552-02-25 13:53:43 ออกหน่วยประชาคมประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2552
344 2552-02-23 14:55:07 รับโล่รางวัล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ปี 2551
345 2552-02-10 15:18:28 ออกอากาศ สถานี NBT
346 2552-02-02 15:07:19 โครงการสร้างฝายกั้นลำน้ำฝาง เพื่อป้องกันภัยแล้ง ปี 2552
347 2552-01-23 10:31:11 รับมอบโลห์รางวัลในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2550"
348 2552-01-12 14:17:49 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 52
349 2552-01-12 13:46:03 ทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองไชยปราการ
350 2551-12-30 19:58:00 ทำบุญขึ้นปีใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ชาวเทศบาลตำบลไชยปราการ
351 2551-12-29 14:30:25 ไชยปราการไซเคิลครอส ครั้งที่ 1
352 2551-12-19 14:36:12 เปิดถนนคนเดินเป็นวันแรก ปี 52
353 2551-12-12 11:11:57 จองสถานที่จำหน่ายสินค้าตามโครงการถนนคนเดิน 52
354 2551-12-08 18:12:03 ได้มอบใบประกาศ ให้แก่ อปพร. รุ่นที่ 1
355 2551-12-08 17:51:12 จัดงาน 5 ธันวามหาราช (มหรสพ)
356 2551-12-08 17:39:31 โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล ปี 2552
357 2551-12-08 15:10:41 งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 51(พิธี)
358 2551-12-01 17:13:35 รณรงค์งานวันเอดส์โลกและงานรณรงค์ลดโลกร้อน
359 2551-11-29 10:56:27 การรณรงค์ "สร้างสุขนิสัย.........รักษ์สะอาด"
360 2551-11-27 10:48:55 อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ในการ รณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนก
361 2551-11-25 13:19:04 จองพื้นที่ ขายของ เนื่องใน "วัน 5 ธันวา มหาราช"
362 2551-11-19 10:24:00 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในวันงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ
363 2551-11-19 10:18:08 งานประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง) ประจำปี 2551
364 2551-11-19 10:13:26 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบางพระ จ.ฃลบุรี
365 2551-11-11 09:27:38 เดิน-วิ่ง ธงเฉลิมพระเกียรติโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"
366 2551-11-06 16:26:40 มอบเครื่องกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาส
367 2551-11-05 11:37:50 ออกปฏิบัติงานตรวจเลือดเบาหวานกลุ่มเสี่ยง/ ตรวจสารพิษ
368 2551-10-28 11:19:13 แข่งกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (กีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด)
369 2551-10-27 14:24:03 การนำเสนอ และการเยี่ยมชม ในการประกวด "เทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน" รอบที่ 2
370 2551-10-27 13:35:58 การแสดงพลังของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
371 2551-10-25 16:19:07 การส่งเสริมประเพณีสลากภัต ปี 51
372 2551-10-15 16:23:38 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ (โครงการธรรมสัญจร) 51
373 2551-10-11 16:07:22 การจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2551
374 2551-10-06 09:07:49 โครงการเยาวชนร่วมใจในดนตรี
375 2551-09-29 13:29:07 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2551
376 2551-09-29 13:26:24 กิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
377 2551-09-29 13:25:13 โครงการบริการประชาชน ปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2551
378 2551-09-26 16:09:23 การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
379 2551-09-26 16:07:09 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ปี 51
380 2551-09-24 11:16:46 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 51
381 2551-09-24 09:55:12 ผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ระบบ กองเติมอากาศ
382 2551-09-16 11:50:50 อุดหนุนส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล
383 2551-09-16 11:25:37 อุดหนุน กลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขตเทศบาล
384 2551-09-16 11:07:25 อุดหนุน "กองทุนปุ๋ย" ให้แก่กลุ่มเกษตรชุมชน ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
385 2551-09-16 09:29:16 แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 51
386 2551-09-11 14:47:47 เทศบาลฯ ช่วยเหลือประชาชนป้องกันภัยแล้ง
387 2551-09-11 13:27:57 การทำลายบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลไชยปราการ
388 2551-09-08 13:20:22 โครงการประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตา ร่วมรณรงค์คัดกรองต้อกระจก(ตรวจหลังกาผ่าตัด ครั้งที่ 2)
389 2551-09-02 09:54:01 โครงการประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตา ร่วมรณรงค์คัดกรองต้อกระจก (คนไข้ที่เหลือจากการคัดกรอง)
390 2551-08-29 13:23:43 โครงการ ติดตามการเยี่ยมบ้าน(Home Health Care)
391 2551-08-14 15:22:11 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2551
392 2551-08-12 13:56:28 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551
393 2551-08-12 13:18:00 โครงการประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตา ร่วมรณรงค์คัดกรองต้อกระจก(ตรวจหลังกาผ่าตัด ครั้งที่ 1)
394 2551-08-12 10:17:34 กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
395 2551-08-06 09:56:05 โครงการประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตา ร่วมรณรงค์คัดกรองต้อกระจก(วันเดินทางไป กทม.)
396 2551-08-04 16:51:52 ประกวดชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี 2551
397 2551-07-25 15:27:46 รณรงค์ปฏิญาณตน "งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง"
398 2551-07-02 16:05:10 โครงการไฟฟ้าพาโชค ลดโลกร้อน
399 2551-06-09 16:24:45 โครงการประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตา ร่วมรณรงค์คัดกรองต้อกระจก (คัดกรองคนไข้)
400 2551-05-02 12:21:29 กิจกรรมถนนคนเดิน ของเทศบาลตำบลไชยปราการ
401 2551-04-28 09:50:41 โครงการจ้างนักเรียน/ นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปทำงานในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้าน
402 2551-04-25 11:44:53 กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2551
403 2551-03-15 10:27:43 โครงการลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล
404 2550-10-15 22:22:09 โครงการ ลด แยก ของเหลือใช้ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
405 2550-10-14 22:13:08 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและแกนนำชุมชนท้องถิ่น
406 2550-10-14 21:14:25 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2550
407 2550-10-13 13:54:52 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"
408 2549-08-03 12:19:24 เทศบาลไชยปราการได้รับโล่ และเงินรางวัล
มีจำนวน   408   เรื่อง
   
  สามารถไปดูข่าวกิจกรรม ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป เพิ่มเติมได้ ที่นี่
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI