รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 11
วันนี้ : 9
วันที่    05 08  2563
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
สามารถไปดูข่าวกิจกรรม ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป เพิ่มเติมได้ ที่นี่
มีจำนวน   408   เรื่อง
ลำดับ
วันที่
เรื่อง
1 2557-12-19 22:32:20 พิธีเปิดถนนคนเดินประจำปี2558
2 2557-12-08 22:01:50 วันพ่อแห่งชาตอำเภอไชยปราการ
3 2557-12-05 21:43:29 วันพ่อแห่งชาติเทศบาลตำบลไชยปราการ
4 2557-11-25 21:37:25 ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
5 2557-11-25 21:30:47 พิธีถวายราชสดุดีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
6 2557-11-25 21:17:42 กิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าวก่ำเมืองจุน"
7 2557-11-22 22:33:43 ศึกษาดูงาน
8 2557-11-21 21:15:07 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน
9 2557-11-11 21:25:07 ศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการคาร์บอนต่ำ
10 2557-11-08 22:18:06 งานลอยกระทงเทศบาลตำบลไชยปราการ 6-7 พ.ย.2557
11 2557-11-04 20:55:12 รับรางวัลด้านการพัฒนาสังคม วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557
12 2557-11-02 21:17:04 กฐินพระราชทาน บ้านอ่าย
13 2557-10-31 12:50:33 โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2557
14 2557-10-28 20:48:59 อบรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนหรือที่กระทบรายได้ชาวบ้าน
15 2557-10-25 20:36:05 วันปิยมหาราช
16 2557-10-13 20:24:37 กฐินพระราชทานวัดปงตำ
17 2557-10-11 19:41:10 ธรรมสัญจร
18 2557-10-09 20:14:09 กิจกรรมตักบาตเทโว ในวันออกพรรษา ประจำปี 2557
19 2557-10-08 20:08:11 แข่งขันฟุตบอลเพื่อความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง
20 2557-10-08 19:52:41 ประชุมในหัวข้อการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน
21 2557-09-30 23:23:00 ให้กำลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
22 2557-09-27 18:53:35 รับรางวัล ณ ค่ายพิชิตปรีชากร
23 2557-09-26 19:03:25 ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ โรงพยาบาลไชยปราการ
24 2557-09-18 18:30:32 วันเยาวชนแห่งชาติ 2557
25 2557-09-13 00:03:56 ร่วมสืบสานงาน บุญสลาก ประจำปี 2557
26 2557-09-12 23:49:05 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลนาครัว อ.แม่ทะ
27 2557-09-09 23:36:27 อำเภอยิ้ม
28 2557-09-09 13:00:34 ศึกษาดูงานของกรรมการศูนยบ์บริการฯดูงานพื้นที่ อ.แม่แตง
29 2557-08-26 21:22:11 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลไชยปราการ
30 2557-08-22 15:22:54 โครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2557
31 2557-08-21 15:16:21 รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันและกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือด
32 2557-08-21 15:08:52 โครงการ(D.A.R.E.0ประเทศไทย)
33 2557-08-19 15:04:53 ร่วมปรึกษาและไกล่เกลี่ยข้อพิพทาทความเดือดร้อนของชาวบ้าน:ฟาร์มสุกร
34 2557-08-16 14:37:51 โครงการป่าแลกน้ำพลิกฟื้นผื้นป่าด้วยพระบารมีมหาราชินี
35 2557-08-14 14:52:17 จังหวัดเคลื่อนที่
36 2557-08-12 13:13:18 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
37 2557-08-09 12:42:32 รำวงบ้านอ่าย
38 2557-08-08 12:26:28 วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตำบลไชยปราการ
39 2557-08-05 12:16:07 กลุ่มอาชีพ OTOP
40 2557-08-04 12:10:43 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่
41 2557-07-31 12:04:29 ปิดการแข่งขันฟุตบอล
42 2557-07-30 11:59:38 การประชุมเชิญปฏิบัติการแกนนำสุขภาพครอบครัวเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
43 2557-07-28 11:45:46 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
44 2557-07-17 11:31:31 เปิดอบรมแพทย์แผนไทย
45 2557-07-16 10:54:51 มอบถุงยังชีพพระราชทาน
46 2557-07-14 10:44:05 น้ำท่วมไชยปราการ
47 2557-07-12 10:12:26 ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
48 2557-07-10 10:29:12 โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
49 2557-07-09 18:27:50 พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557
50 2557-06-28 18:22:17 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไชยปราการ
51 2557-06-28 18:08:45 สร้างความปรองดองสมานฉันท์
52 2557-06-27 17:54:54 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
53 2557-06-24 17:43:36 เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป
54 2557-06-23 16:44:12 อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดฝาง
55 2557-06-18 18:45:37 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
56 2557-06-18 15:39:42 ขุดลอกลำเหมืองต้อนรับฤดูฝน บริเวณหน้าวัดศรีดงเย็น
57 2557-06-12 15:01:18 Big Cleaning Day ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
58 2557-06-09 14:51:04 ตรวจเยี่ยม การซ่อมแซมที่พักอาศัย
59 2557-05-30 11:40:01 การประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ
60 2557-05-16 10:49:44 รับแจ้งเหตุด้านวาตภัย
61 2557-05-14 12:36:27 โครงการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
62 2557-05-09 10:13:44 ประชุมประจำปีการศึกษา 2557
63 2557-05-06 10:08:15 แผนดินไหว ครั้งใหญ่
64 2557-05-01 10:00:20 รับรางวัล อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
65 2557-05-01 09:47:34 ช่วยดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
66 2557-04-26 18:56:36 การเคหะแห่งชาติ ดูงานการสร้างบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ
67 2557-04-26 18:19:06 ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
68 2557-04-26 17:56:23 วันเทศบาล"ประจำปี 2557
69 2557-04-17 17:39:27 พิธีสระเกล้า ดำหัว 2557
70 2557-04-11 17:14:30 เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลไชปราการ
71 2557-04-10 17:09:31 งานประทานรางวัลธรรมาภิบาล"สิงห์ทองคำ"ครั้งที่ 4
72 2557-04-09 14:56:26 บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดภัยพิบัติ จากพายุฤดูร้อน(วาตภัย)
73 2557-04-05 12:09:28 วันอาสาสมัคร สาธารณสุขแห่งชาติ
74 2557-04-03 15:46:03 รับรางวัลบุคคลหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดีเด่น สำหรับผู้สูงอายุ
75 2557-03-31 14:57:27 วันสตรีสากล
76 2557-03-27 14:45:13 พิธีปิดถนนคนเดินเทศบาลตำบลไชยปราการ
77 2557-03-27 14:24:46 นายกพบประชาชน ศูนย์กายภาพ เทศบาลตำบลไชยปราการ
78 2557-03-24 16:21:53 สร้างฝายชะลอน้ำแก้ภัยแล้ง ณ น้ำฝาง บ้านด้ง
79 2557-03-21 14:05:16 พ่นละอองน้ำ ลดหมอกควัน
80 2557-03-19 14:00:33 ออกหน่วยเคลื่อนที่ ประจำปี 2557
81 2557-03-18 13:20:46 แข่งขันกีฬาประชาชน ครั้งที่1 ประจำปี 2557
82 2557-03-18 13:06:40 วันท้องถิ่นไทย
83 2557-03-17 16:29:09 พิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตร รุ่นที่ 4
84 2557-03-10 16:59:56 โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษาฯ 57
85 2557-02-12 16:39:32 โครงการส้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว57
86 2556-12-31 13:11:33 ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557
87 2556-12-29 12:54:21 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน
88 2556-12-27 10:52:21 พิธีเปิดโครงการ “ถนนคนเดิน (Walking Street)”
89 2556-12-25 17:46:40 โครงการจัดงานวันคริสต์มาสประจำปี 2556
90 2556-12-12 17:39:49 มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
91 2556-12-08 17:24:45 วัน 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
92 2556-11-19 16:18:21 ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2556
93 2556-10-23 15:48:26 วันปิยมหาราช ประจำปี 2556
94 2556-10-20 15:30:52 ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2556
95 2556-10-19 16:08:28 งานทำบุญสลากภัต
96 2556-10-04 15:21:49 โครงการธรรมสัญจร วัดปงตำ
97 2556-10-01 15:12:52 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
98 2556-09-30 15:04:01 การทำลายบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ
99 2556-09-20 14:53:12 งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556
100 2556-09-15 14:43:01 บริการรักษาสุขภาพคนในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย
101 2556-09-13 14:27:53 การอบรมโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
102 2556-08-29 19:01:05 บุคลากรเทศบาลและกลุ่มสตรีแม่บ้านเข้าร่วมศึกษาดูงาน จ.เชียงราย
103 2556-08-29 18:52:42 การแข่งขันกีฬาหน่วยงานไชยปราการสัมพันธ์ประจำปี 2556
104 2556-08-26 18:45:18 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
105 2556-08-14 18:20:33 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหา มหาราชินี"วันแม่แห่งชาติ
106 2556-08-14 18:10:55 กาชาดร่วมกับทต.ไชยปราการ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชินี
107 2556-08-14 18:01:28 กิจกรรมสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงในครอบครัว
108 2556-08-14 15:53:25 มอบเงินอุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชิ
109 2556-08-13 15:14:15 งาน 12 สิงหามหาราชินี โรงเรียนเทศบาล 1
110 2556-08-09 15:32:43 สถานการณ์นำท่วม ณ 9 ส.ค. 2556
111 2556-08-02 15:06:02 แจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน สิงหาคม 2556
112 2556-08-02 14:58:48 โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดฝาง รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงประจำปี
113 2556-08-02 14:48:05 โครงการ Big Cleaning ที่โรงเรียนบ้านอ่าย
114 2556-08-02 14:39:05 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS
115 2556-07-22 14:30:31 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
116 2556-07-19 14:23:34 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
117 2556-07-18 14:09:46 พิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556
118 2556-07-17 19:29:49 การเคหะแห่งชาติติดตามผลการดำเนินงานพร้อม จัดทำวีดีทัศน์
119 2556-07-14 19:50:11 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กลุ่มแม่บ้านอำเภอไชยปราการ
120 2556-07-12 20:05:16 กิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day เพื่อควบคุมไข้เลือดออก
121 2556-07-08 19:42:35 รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
122 2556-07-02 18:59:54 โครงการศึกษาดูงาน ตามโครงการ ลดปริมาณขยะในเทศบาลตำบลไชยปราการ
123 2556-07-01 18:51:01 งานกีฬาต้านภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลไชยปราการ
124 2556-06-26 18:39:07 คนไทยหัวใจสีขาว 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
125 2556-06-16 18:30:29 พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ"นักบริหารดีเด่นแห่งปี"
126 2556-05-21 18:26:09 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จังหวัดเชียงใหม่
127 2556-05-10 18:05:07 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1
128 2556-05-07 18:00:02 ป้องกัีนและควบคุมไข้เลือดออก ปี 56
129 2556-04-26 17:48:18 โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
130 2556-04-23 17:34:02 ดำหัวผู้สูงอายุและวันเทศบาล
131 2556-04-11 17:16:36 เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
132 2556-03-28 17:04:51 โครงการ อสม. เทศบาลตำบลไชยปราการ รวมพลังสร้างสุขภาพ
133 2556-03-26 16:50:17 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองสิทธิระดับอำเภอ
134 2556-03-25 15:23:06 โครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาล
135 2556-03-25 15:12:20 งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖
136 2556-03-22 14:58:51 พิธีมอบวุฒิบัตรการจบหลักสูตร รุ่นที่ 3
137 2556-03-15 14:40:11 โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี
138 2556-03-14 13:40:32 วันสตรีสากลและกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
139 2556-03-14 13:24:14 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว
140 2556-02-21 13:16:37 โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย
141 2556-02-19 11:58:58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
142 2556-02-10 11:41:05 โครงการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาวอำเภอไชยปราการ
143 2556-01-29 11:30:33 ประชุมเพื่อรับสมัครสมาชิกและเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมคนพิการ
144 2556-01-17 17:12:32 พิธีเปิดโครงการ “ถนนคนเดิน (Walking Street)” ประจำปี ๒๕๕๖
145 2556-01-14 16:40:59 วันเด็กแห่งชาติ 2556
146 2555-12-28 16:29:45 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"
147 2555-12-27 16:23:51 7 วันอันตราย ช่วงปิดยาว เทิดไท้องค์ราชัน
148 2555-12-26 16:13:56 เปิดศูนย์ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน"
149 2555-12-25 16:02:19 วันคริสวันคริสมาสบ้านห้วยบง 2555
150 2555-12-21 15:51:13 อบรมคนพิการและฝึกอาชีพให้กับคนพิการ
151 2555-12-06 13:31:22 โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี
152 2555-12-05 13:12:33 โครงการช่วยเหลือประชาชน มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค
153 2555-12-05 13:01:35 5 ธันวามหราช
154 2555-11-29 19:42:23 ลอยกระทง
155 2555-11-28 19:38:57 เยี่ยมผู้ป่วย ศูนย์กายภาพบำบัด
156 2555-11-28 19:32:29 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
157 2555-11-02 18:34:43 โครงการวันออกพรรษา - ทำบุญตักบาตรเทโวโรหน
158 2555-11-01 18:25:45 การส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุฯ
159 2555-10-24 18:11:53 วันปิยมหาราช
160 2555-10-24 17:38:50 สลากภัต ประจำปี 2555
161 2555-10-16 17:28:49 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางน้ำ
162 2555-10-03 17:14:30 รับรางวัลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น
163 2555-09-26 17:05:44 อบรมโครงการ "ชุมชนสมานฉันท์ ร่วมไกล่เกลี่ย
164 2555-09-21 16:17:08 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555
165 2555-09-14 15:41:39 ซ้อมแผน ด้านอุทกภัย ประจำปี 2555
166 2555-09-13 16:57:47 โครงการสืบสานวัฒนธรรมปราชญืชาวบ้านสู่เยาวชน
167 2555-09-12 15:26:12 โครงการ รณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยเอดส์
168 2555-09-10 15:11:49 อบรม Out Off The Box เวทีท้องถิ่นไทย
169 2555-09-03 13:25:37 ธรรมสัญจร 2555
170 2555-08-30 13:39:57 อบต.บ้านหลวง มาดูงาน สปสช.
171 2555-08-27 12:56:44 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชียวชาญ 11 สาขา
172 2555-08-17 16:49:20 จัดกิจกรรม To Be Number One คัพ ครั้งที่ 1 จัดการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอล/ เปตอง
173 2555-08-17 16:48:02 กิจกรรมโครงการ "น้อมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เทิดไท้องค์ราชินี"
174 2555-08-14 16:46:45 กิจกรรมงานพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา " 12 สิงหา มหาราชินี " ประจำปี 2555
175 2555-08-14 16:45:25 กิจกรรมอบรม "โครงการศูนย์สามวัยสานใยรักแห่งครอบครัว"
176 2555-08-07 16:43:01 กิจกรรม "ท้องถิ่นกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบบมีส่วนร่วมและการให้รางวัล ผู้นำชุมชน เยาวชน และนักการเมืองท้องถิ่นดีเด่น"
177 2555-08-07 16:41:38 กิจกรรม "โครงการกิจกรรมวันสำคัญ"
178 2555-08-07 16:35:53 กิจกรรม "งานประเพณี วันเข้าพรรษา (หล่อเทียนเข้าพรรษา)"
179 2555-08-07 16:26:38 กิจกรรม "รับมอบกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ตามโครงการ หลังคาเขียว"
180 2555-07-18 08:56:46 พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “To Be Number One เทศบาลตำบลไชยปราการ คัพ ครั้งที่ 1”
181 2555-07-13 09:27:52 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรม "โครงการเครือข่ายผู้นำเยาชนห่างไกลยาเสพติด"
182 2555-07-13 09:26:03 เทศบาลตำบลไชยปราการ เปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “To Be Number One เทศบาลตำบลไชยปราการ คัพ ครั้งที่ 1”
183 2555-07-13 09:24:48 นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานการเปิดใช้ประปาภูเขา
184 2555-06-27 14:40:58 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สาขาฝาง(สคช.ฝาง) จัด “อบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ในชีวิตประจำวัน” ที่เทศบาลตำบลไชยปราการ
185 2555-06-25 10:16:26 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมขีดความรู้ ความสามารถของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)
186 2555-06-25 10:15:01 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2555
187 2555-06-25 10:12:50 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองกำลังผาเมือง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดทำ “โครงการค่ายผู้นำเยาวชน” ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ
188 2555-06-25 10:11:05 นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมอาการผู้ป่วยอัมพฤกษ์พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
189 2555-06-11 11:01:50 "นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานการเปิดใช้ประปาธรรมชาติ"
190 2555-06-07 13:04:27 "นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เข้าร่วมในพิธีสวดพุทธชยันตีข้ามศตวรรษ"
191 2555-06-06 13:24:42 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชาและฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปี
192 2555-05-17 08:47:16 เทศบาลตำบลไชยปราการ พ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2555
193 2555-05-14 09:59:48 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 7
194 2555-05-14 09:43:29 เทศบาลตำบลไชยปราการ ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ
195 2555-05-03 09:23:47 เทศบาลตำบลไชยปราการ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของแมลงศัตรูพืชในนาข้าว
196 2555-04-30 15:53:59 เทศบาลตำบลไชยปราการ กิจกรรม “พิธีรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ พิธีทำบุญวันเทศบาลประจำปี 2555 และวันผู้สูงอายุ” วันที่ 24 เมษายน 2555
197 2555-04-20 09:58:43 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
198 2555-04-20 09:57:08 เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วม ถวายดอกไม้จันทน์ ในงาน “พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี”
199 2555-04-20 09:55:32 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2555”
200 2555-04-02 10:39:22 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “โครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”
201 2555-04-02 10:37:22 เทศบาลตำบลไชยปราการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม “โครงการย่อยกิ่งไม้ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และโครงการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร”
202 2555-04-02 10:34:12 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “ให้บริการรักษาสุขภาพด้วยคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในชุมชน” จากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
203 2555-04-02 10:31:25 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดทำ “โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕”
204 2555-03-22 08:52:02 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “โครงการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวอำเภอไชยปราการ ประจำปี 2555” สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
205 2555-03-19 11:17:18 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จัดกิจกรรม“งานวันบัณฑิตน้อยร้อยสายใยรักจากครอบครัว”
206 2555-03-19 11:14:56 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “โครงการอบรมผู้ประกอบการและกลุ่มเสี่ยง”ให้กับผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและร้านตัดผมชายในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
207 2555-03-19 11:13:47 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสตรีสากล”
208 2555-03-19 11:11:56 เทศบาลตำบลไชยปราการ รับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2554”
209 2555-03-19 11:10:23 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด“โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ”
210 2555-02-27 12:04:37 เทศบาลตำบลไชยปราการจัด “นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ ใหม่”
211 2555-02-27 12:02:26 เทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา “ ชุมชน ท้องถิ่น ไชยปราการสัมพันธ์ เพื่อความสมานฉันท์ สามัคคี ” ครั้งที่ 1
212 2555-02-27 11:49:13 เทศบาลตำบลไชยปราการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
213 2555-02-27 11:47:43 เทศบาลตำบลไชยปราการจัดประชุมประชาคมในเขตเทศบาล
214 2555-01-25 11:59:36 เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน”
215 2555-01-23 09:04:53 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕”
216 2555-01-09 10:50:54 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ 2555 แด่ นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
217 2555-01-09 10:49:20 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “7 วัน ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2555
218 2555-01-09 10:46:39 เทศบาลตำบลไชยปราการเปิด “ถนนคนเดิน(Walking Street)” ปี ๒๕๕๔
219 2555-01-09 10:42:17 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555”
220 2555-01-09 10:38:33 เทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนธันวาคม 2554
221 2555-01-09 10:35:40 เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมเป็นสักขีพยานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติด้านอุทกภัย จากพายุนกเตน
222 2554-12-27 10:00:25 เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมงาน “วันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๕๔” บ้านห้วยบง
223 2554-12-15 09:02:59 เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจัดงาน “5 ธันวามหาราชและงานฤดูหนาว” ประจำปี ๒๕๕๔
224 2554-12-15 09:00:52 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จัดกิจกรรม“วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๔
225 2554-11-23 08:52:52 เทศบาลตำบลไชยปราการได้รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2554
226 2554-11-18 10:52:30 การจัดประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) เทศบาลตำบลไชยปราการวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2554
227 2554-10-22 14:50:37 “โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลไชยปราการ” ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2554
228 2554-10-22 14:49:11 การทำบุญตักบาตรวันออกพรรษาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ
229 2554-09-29 09:15:51 เทศบาลตำบลไชยปราการ เข้ารับรางวัล “ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554”
230 2554-09-27 11:35:18 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดอบรม “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM)”
231 2554-09-27 11:33:25 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพ“โครงการเพิ่มศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ 11 สาขา”
232 2554-09-23 16:42:45 เทศบาลตำบลไชยปราการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
233 2554-09-01 15:21:21 เทศบาลตำบลไชยปราการ เข้ารับรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี ๒๕๕๓”
234 2554-08-31 10:52:56 รายงานเหตุอุทกภัย(น้ำท่วมฉับพลัน) ในพื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
235 2554-08-18 14:10:39 เทศบาลตำบลไชยปราการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๔
236 2554-07-30 10:16:21 เทศบาลตำบลไชยร่วมศึกษาวิจัยผู้สูงอายุที่มีจำนวนอายุ เกิน ๑๐๐ ปี
237 2554-07-26 14:23:01 เทศบาลตำบลไชยปราการร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในประเพณี “วันเข้าพรรษา”ประจำปี ๒๕๕๔
238 2554-07-26 14:21:37 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ
239 2554-07-11 10:11:35 เดินขนวบรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ
240 2554-06-24 09:23:50 สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลไชยปราการ ศึกษาดูงานและร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
241 2554-06-09 10:31:39 รายงานข่าวเทศบาลตำบลไชยปราการ จัดทำ “โครงการ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์และพิธีปฏิญาณตน”
242 2554-06-09 10:29:18 รายงานข่าวการรับเลือกตั้งสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ
243 2554-05-19 10:12:19 รายงานข่าวประชาสัมพันธ์การให้ความรู้กับประชาชน สำหรับการเลือกตั้ง
244 2554-04-21 15:47:22 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล”
245 2554-04-04 09:32:47 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดทำ “โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน”
246 2554-04-04 09:30:19 เทศบาลตำบลไชยปราการ เข้ารับรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีด้านสตรีและครอบครัว”
247 2554-04-04 09:29:23 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๕๔
248 2554-04-04 09:20:04 โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ จัดกิจกรรมงาน “วันบัณฑิตน้อยร้อยสายใยรักจากครอบครัว”
249 2554-03-15 13:57:26 พิธีปิดโครงการ “ถนนคนเดิน (Walking Street)” ประจำปี ๒๕๕๔
250 2554-02-04 10:03:09 เทศบาลตำบลไชยปราการจัดประชุมประชาคมในเขตเทศบาล
251 2554-02-04 09:55:31 “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและแกนนำชุมชนท้องถิ่น” เทศบาลตำบลไชยปราการ
252 2554-01-31 13:42:49 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลประจำปี ๒๕๕๔
253 2554-01-31 13:41:11 เทศบาลตำบลไชยปราการจัดพิธีทำบุญสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุ ทำบุญทอดผ้าป่า ทำบุญอาคารอเนกประสงค์ พร้อมพิธีรับมอบรถพยาบาลและรถเข็นผู้ป่วย
254 2554-01-11 15:28:49 เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔”
255 2553-12-16 09:01:58 รายงานเทศบาลตำบลไชยปราการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
256 2553-12-16 09:00:36 รายงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมพิธี “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๓
257 2553-12-13 11:23:14 รายงานเทศบาลตำบลไชยปราการมอบผ้าห่มให้กับประชาชน
258 2553-12-13 11:22:17 รายงานชมรมรักสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
259 2553-12-13 11:20:17 รายงาน เทศบาลตำบลไชยปราการจัด “ถนนคนเดิน” ปี ๒๕๕๓
260 2553-12-03 10:42:37 รายงานการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลกของเทศบาลตำบลไชยปราการ
261 2553-12-03 10:33:05 การจัดประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลไชยปราการ
262 2553-12-03 10:27:40 รายงาน โครงการติดตามเยี่ยมบ้าน เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเทศบาลตำบลไชยปราการ
263 2553-12-03 10:21:06 เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
264 2553-12-03 10:14:58 รายงาน การเกิดอัคคีภัย (เพลิงไหม้บ้าน) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ
265 2553-12-03 10:08:53 รายงานเทศบาลตำบลไชยปราการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
266 2553-12-03 09:42:57 เทศบาลตำบลไชยปราการจัด "โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุฤณภาพชีวิตคนในชาติ(โครงการธรรมะสัญจร) ปี 2553"
267 2553-12-03 09:38:37 รายงาน การจัดทำ "โครงการทำบุญสลากภัต"
268 2553-09-24 10:43:59 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2553
269 2553-09-20 12:46:18 รายงาน การรับมอบเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ฯ
270 2553-09-02 17:21:04 รายงานโครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2553
271 2553-08-30 17:31:43 รายงานกิจกรรมเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเทศบาลตำบลไชยปราการ ตามนโยบายของรัฐบาล
272 2553-08-17 15:42:19 ปฏิบัติการกู้ภัย และค้นหาผู้สูญหาย
273 2553-08-17 14:08:16 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553
274 2553-07-22 10:35:28 โครงการจัดเวทีสมัชชาครอบครัวเทศบาลตำบลไชยแรการ
275 2553-07-20 09:41:27 พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา พ.ศ.2553
276 2553-07-12 14:30:02 รถรีเฟอร์ หรือ รถบริการผู้ป่วย
277 2553-07-09 10:26:35 การเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพกายภาพบำบัดชุมชน เทศบาลตำบลไชยปราการ
278 2553-06-30 14:19:33 เชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษา
279 2553-06-30 13:57:13 การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก
280 2553-06-28 16:03:22 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น
281 2553-06-17 14:12:01 การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)
282 2553-06-10 12:52:15 โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน จ.เชียงใหม่”
283 2553-06-08 11:52:48 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
284 2553-05-31 09:56:54 ประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
285 2553-05-31 09:29:57 กฏหมายสิ่งแวดล้อม และกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค
286 2553-04-20 15:05:27 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553
287 2553-04-12 15:58:53 งานฟุตบอล M-Sport - เทศบาลตำบลไชยปราการคัพ 2010
288 2553-04-10 16:19:02 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เทศบาลตำบลไชยปราการ
289 2553-04-07 16:02:32 กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด
290 2553-03-28 15:50:55 โครงการ สร้างเสริมสุขภาพแกนนำด้านสุขภาพอาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลตำบลไชยปราการ ปี 2553
291 2553-03-24 08:40:17 อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2553
292 2553-03-19 16:10:13 ตรวจตาหลังผ่าตัดตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก
293 2553-03-18 11:15:02 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ 53
294 2553-03-18 09:43:53 อบรม การใช้งานโปรแกรมสำหรับผลิตสื่อวิดีทัศน์ ปี 53
295 2553-03-16 15:49:41 อบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ ประจำปี 2553
296 2553-03-08 16:11:33 โครงการคืนแสงสว่างสู่ดวงตาให้แก่ประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตาร่วมรณรงค์คัดกรองต้อเนื้อต้อกระจก
297 2553-02-15 13:12:05 โครงการพัฒนาศักยภาพทางร่างกายบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ (คนไทยไร้พุง)
298 2553-01-13 09:29:56 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553
299 2552-12-29 11:00:34 ประมวลภาพกิจกรรมตามโครงการถนนคนเดินประจำปี 2552 เทศบาลตำบลไชยปราการ
300 2552-12-24 13:13:12 พิธีมอบรางวัลองค์กรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำเผชิญวิกฤติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
301 2552-12-14 11:40:46 กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
302 2552-12-14 08:43:15 กิจกรรมวันเอดส์โลก
303 2552-11-30 11:14:24 มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาว
304 2552-11-24 10:41:28 มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2552
305 2552-11-19 16:11:09 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสายใยรักแห่งครอบครัวสู่ชุมชน
306 2552-11-17 15:56:19 ออกตรวจเยี่ยมพนักงาน ทำความสะอาด ขุกลอก ท่อระบายน้ำ
307 2552-11-11 15:25:41 เข้าร่วมประชุมเพื่อสัมภาษณ์ผู้เสนอผลงานในโครงการประเมินผลงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
308 2552-11-11 14:26:34 ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2552
309 2552-10-14 10:15:38 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
310 2552-10-08 14:02:23 กิจกรรม"วันออกพรรษา" ประจำปี 2552
311 2552-09-29 09:52:35 กิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ
312 2552-09-09 10:09:13 จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน กันยายน
313 2552-08-25 09:06:16 จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน สิงหาคม
314 2552-08-17 10:58:03 กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552"
315 2552-08-10 13:23:57 ธรรมสัญจร
316 2552-07-29 13:37:30 อบรมบรรยายพิเศษ ตามโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม (โครงการธรรมสัญจร)
317 2552-07-21 09:22:19 จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม
318 2552-07-14 16:14:22 กิจกรรมรณรงค์ล้างทำความสะอาด
319 2552-07-14 15:40:23 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
320 2552-07-10 15:47:52 โครงการจัดงานประเพณี “วันเข้าพรรษา” ประจำปี 2552
321 2552-07-02 16:11:20 จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน
322 2552-07-02 16:06:37 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และแกนนำชุมชนท้องถิ่น
323 2552-06-17 11:03:18 การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ
324 2552-05-22 16:41:43 จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม
325 2552-05-19 09:56:52 โครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย โรคต้อเนื้อ ต้อกระจก
326 2552-05-18 16:55:52 ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด
327 2552-05-14 14:47:27 กิจกรรมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำการออกกำลังกาย
328 2552-05-13 11:54:53 การอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
329 2552-04-28 11:24:40 จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม
330 2552-04-27 14:11:02 วันเทศบาล ประจำปี 2552
331 2552-04-22 11:18:14 ดำหัวคณะบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ
332 2552-04-22 11:10:47 ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลควนกุน อ.สิเกา จ.ตรัง
333 2552-04-22 11:07:30 แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม
334 2552-04-10 08:50:45 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลไชยปราการคัพ ครั้งที่ 2
335 2552-04-03 10:17:05 โครงการสายใยรักกองทัพนมแม่ เพื่อสร้างสถาบันครอบครัว
336 2552-03-27 14:49:33 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการดูแลมารดาและลูก
337 2552-03-27 13:12:15 วันสตรีสากล ปี 2552
338 2552-03-20 15:59:30 ตามหาครูบาเหมย มังฺคลิโก
339 2552-03-20 14:35:44 ผู้บริหารเทศบาล จากสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ เทศบาลตำบลไชยปราการ
340 2552-03-20 12:48:55 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ปี 2552
341 2552-03-20 11:03:11 การควบคุมและเฝ้าระหว่างไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ และบริเวณอำเภอไชยปราการ ปี 2552
342 2552-03-20 10:17:12 กีฬาระหว่างหน่วยงานไชยปราการสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552
343 2552-02-25 13:53:43 ออกหน่วยประชาคมประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2552
344 2552-02-23 14:55:07 รับโล่รางวัล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ปี 2551
345 2552-02-10 15:18:28 ออกอากาศ สถานี NBT
346 2552-02-02 15:07:19 โครงการสร้างฝายกั้นลำน้ำฝาง เพื่อป้องกันภัยแล้ง ปี 2552
347 2552-01-23 10:31:11 รับมอบโลห์รางวัลในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2550"
348 2552-01-12 14:17:49 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 52
349 2552-01-12 13:46:03 ทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองไชยปราการ
350 2551-12-30 19:58:00 ทำบุญขึ้นปีใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ชาวเทศบาลตำบลไชยปราการ
351 2551-12-29 14:30:25 ไชยปราการไซเคิลครอส ครั้งที่ 1
352 2551-12-19 14:36:12 เปิดถนนคนเดินเป็นวันแรก ปี 52
353 2551-12-12 11:11:57 จองสถานที่จำหน่ายสินค้าตามโครงการถนนคนเดิน 52
354 2551-12-08 18:12:03 ได้มอบใบประกาศ ให้แก่ อปพร. รุ่นที่ 1
355 2551-12-08 17:51:12 จัดงาน 5 ธันวามหาราช (มหรสพ)
356 2551-12-08 17:39:31 โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล ปี 2552
357 2551-12-08 15:10:41 งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 51(พิธี)
358 2551-12-01 17:13:35 รณรงค์งานวันเอดส์โลกและงานรณรงค์ลดโลกร้อน
359 2551-11-29 10:56:27 การรณรงค์ "สร้างสุขนิสัย.........รักษ์สะอาด"
360 2551-11-27 10:48:55 อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ในการ รณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนก
361 2551-11-25 13:19:04 จองพื้นที่ ขายของ เนื่องใน "วัน 5 ธันวา มหาราช"
362 2551-11-19 10:24:00 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในวันงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ
363 2551-11-19 10:18:08 งานประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง) ประจำปี 2551
364 2551-11-19 10:13:26 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบางพระ จ.ฃลบุรี
365 2551-11-11 09:27:38 เดิน-วิ่ง ธงเฉลิมพระเกียรติโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี"
366 2551-11-06 16:26:40 มอบเครื่องกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาส
367 2551-11-05 11:37:50 ออกปฏิบัติงานตรวจเลือดเบาหวานกลุ่มเสี่ยง/ ตรวจสารพิษ
368 2551-10-28 11:19:13 แข่งกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (กีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด)
369 2551-10-27 14:24:03 การนำเสนอ และการเยี่ยมชม ในการประกวด "เทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน" รอบที่ 2
370 2551-10-27 13:35:58 การแสดงพลังของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
371 2551-10-25 16:19:07 การส่งเสริมประเพณีสลากภัต ปี 51
372 2551-10-15 16:23:38 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ (โครงการธรรมสัญจร) 51
373 2551-10-11 16:07:22 การจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2551
374 2551-10-06 09:07:49 โครงการเยาวชนร่วมใจในดนตรี
375 2551-09-29 13:29:07 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2551
376 2551-09-29 13:26:24 กิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
377 2551-09-29 13:25:13 โครงการบริการประชาชน ปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2551
378 2551-09-26 16:09:23 การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
379 2551-09-26 16:07:09 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ปี 51
380 2551-09-24 11:16:46 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 51
381 2551-09-24 09:55:12 ผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ระบบ กองเติมอากาศ
382 2551-09-16 11:50:50 อุดหนุนส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล
383 2551-09-16 11:25:37 อุดหนุน กลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขตเทศบาล
384 2551-09-16 11:07:25 อุดหนุน "กองทุนปุ๋ย" ให้แก่กลุ่มเกษตรชุมชน ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
385 2551-09-16 09:29:16 แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 51
386 2551-09-11 14:47:47 เทศบาลฯ ช่วยเหลือประชาชนป้องกันภัยแล้ง
387 2551-09-11 13:27:57 การทำลายบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลไชยปราการ
388 2551-09-08 13:20:22 โครงการประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตา ร่วมรณรงค์คัดกรองต้อกระจก(ตรวจหลังกาผ่าตัด ครั้งที่ 2)
389 2551-09-02 09:54:01 โครงการประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตา ร่วมรณรงค์คัดกรองต้อกระจก (คนไข้ที่เหลือจากการคัดกรอง)
390 2551-08-29 13:23:43 โครงการ ติดตามการเยี่ยมบ้าน(Home Health Care)
391 2551-08-14 15:22:11 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2551
392 2551-08-12 13:56:28 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551
393 2551-08-12 13:18:00 โครงการประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตา ร่วมรณรงค์คัดกรองต้อกระจก(ตรวจหลังกาผ่าตัด ครั้งที่ 1)
394 2551-08-12 10:17:34 กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
395 2551-08-06 09:56:05 โครงการประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตา ร่วมรณรงค์คัดกรองต้อกระจก(วันเดินทางไป กทม.)
396 2551-08-04 16:51:52 ประกวดชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี 2551
397 2551-07-25 15:27:46 รณรงค์ปฏิญาณตน "งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง"
398 2551-07-02 16:05:10 โครงการไฟฟ้าพาโชค ลดโลกร้อน
399 2551-06-09 16:24:45 โครงการประชาชนทุกวัยใส่ใจดวงตา ร่วมรณรงค์คัดกรองต้อกระจก (คัดกรองคนไข้)
400 2551-05-02 12:21:29 กิจกรรมถนนคนเดิน ของเทศบาลตำบลไชยปราการ
401 2551-04-28 09:50:41 โครงการจ้างนักเรียน/ นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปทำงานในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้าน
402 2551-04-25 11:44:53 กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2551
403 2551-03-15 10:27:43 โครงการลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล
404 2550-10-15 22:22:09 โครงการ ลด แยก ของเหลือใช้ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
405 2550-10-14 22:13:08 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและแกนนำชุมชนท้องถิ่น
406 2550-10-14 21:14:25 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2550
407 2550-10-13 13:54:52 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"
408 2549-08-03 12:19:24 เทศบาลไชยปราการได้รับโล่ และเงินรางวัล
มีจำนวน   408   เรื่อง
   
  สามารถไปดูข่าวกิจกรรม ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป เพิ่มเติมได้ ที่นี่
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI