รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 11
วันนี้ : 10
วันที่    05 08  2563
 
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
มีจำนวน   335   เรื่อง
ลำดับ
วันที่
เรื่อง
1 2563-06-17 16:00:36 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
2 2563-04-03 14:49:03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็นถึงห้วยเต๋ย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็นถึงห้วยเต๋ย ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 149.20 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยป
3 2563-03-30 17:28:49 ประกวดราคาซื้อรถรรทุกขยะขนาด ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
4 2562-08-20 13:50:25 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
5 2562-08-13 15:45:32 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
6 2562-02-05 16:05:18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ บริเวณหลังวัดห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร สูงเฉลี่ย 13.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 32.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
7 2562-01-31 14:46:07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณต่อจากรางเดิมหลังโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.70 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 64.70 ม.
8 2562-01-25 11:19:57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณบ้านนายสำรวย กายา ถึงบ้านนายบุญศรี แก้วคำฟู บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กว้วง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 264 เมตร (แ
9 2561-12-06 15:49:07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ารวก เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
10 2561-12-04 15:09:45 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านท่า ตำบลปงตำ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
11 2561-11-22 14:43:48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.13-011 สายทางบ้านห้วยม่วง ซอย 1 ตำบลปงตำ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นไม่น้อยกว่า 5,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังห
12 2561-10-12 16:12:50 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 2561-08-02 18:24:02 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 2560-12-14 10:37:14 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 2560-10-30 22:38:52 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน
16 2560-10-24 13:35:15 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
17 2560-10-18 15:33:11 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 89 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 2560-08-22 13:59:13 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ (ครั้งที่ 2)
19 2560-07-14 20:53:49 สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
20 2560-05-11 13:48:30 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปา
21 2560-04-18 09:52:14 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
22 2560-03-23 20:37:11 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
23 2559-12-08 15:38:36 รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าเนอราคาการประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์
24 2559-12-01 13:37:33 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน พัสดุเสื่อมสภาพและชำรุดที่จะจำหน่าย จำนวน 39 รายการ
25 2559-11-14 21:34:25 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
26 2559-10-18 10:16:29 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
27 2559-08-24 16:58:01 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่ตำบลศรีดงเย็นจากแหล่งน้ำหนองควายตกถึงพื้นที่ตำบลหนองบัว
28 2559-08-10 16:48:47 สอบราคาจัดจ้างทำป้ายบอกชื่อซอย
29 2559-04-11 13:33:10 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
30 2558-12-08 13:38:13 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน พัสดุเสื่อมสภาพและชำรุดที่จะจำหน่าย จำนวน 21 รายการ
31 2558-10-21 14:44:08 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบปูหญ้า
32 2558-10-12 16:13:26 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีก
33 2558-10-12 15:13:21 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
34 2558-09-14 16:52:51 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. บริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้านเด่น บ้านเด่น หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
35 2558-09-14 16:51:38 สอบราคาจัดจ้างวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณข้างวัดเชียงหมั้นด้านทิศเหนือ บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
36 2558-08-31 15:47:29 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 134-177 บ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
37 2558-08-20 13:57:13 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่145-รอบสระน้ำหนองบัวคำ บ้านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
38 2558-08-19 13:38:34 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 338-สุสานบ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
39 2558-08-18 14:16:36 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บริเวณบ้านเลขที่33บ้านห้วยม่วงม.6ต.ปงตำอ.ไชยปราการ
40 2558-07-21 14:23:25 สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
41 2558-07-21 08:37:58 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่169/192/1 บ้านท่า ม.5 ต.ศรีดงเย็น buy copy breitling chronomat watches
42 2558-07-21 08:29:53 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่493-715 บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ
43 2558-07-20 11:44:28 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่366-394 บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ
44 2558-07-07 14:01:11 สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล1
45 2558-07-06 18:30:40 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 1/2558
46 2558-06-24 14:18:08 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12ห้องเรียน แบบตอกเส้าเข็ม รหัสสน.ศท.4/12บริเวณโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
47 2558-06-04 17:04:01 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 11-แยก ร.พ.ช. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ
48 2558-06-02 14:20:25 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านเลขที่ 33-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ารวก บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ
49 2558-05-29 14:00:11 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 49-83 บ้านมิตรอรัญ ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
50 2558-05-27 08:03:09 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่100-507/1 บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
51 2558-05-25 15:01:49 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 196-271 บ้านปงตำ ม.1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
52 2558-04-27 13:07:11 สอบราคาประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน พัสดุเสื่อมสภาพและชำรุดที่จะจำหน่าย จำนวน 207 รายการ
53 2558-04-24 15:28:54 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 3-28 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น
54 2558-04-23 15:44:25 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตฝาปิด บริเวณหน้าวัดศรีดงเย็น ด้านทิศเหนือ บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
55 2558-04-22 10:34:34 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อรางเดิม - 377 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น
56 2558-04-20 16:01:51 สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
57 2558-04-17 15:50:38 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
58 2558-04-08 13:07:35 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558 yj fake watches
59 2558-04-01 14:49:26 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมสถาเทศบาลตำบลไชยปราการ ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
60 2558-04-01 14:37:00 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่40-451 ดงป่าสัก หมู่ที่9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
61 2558-04-01 13:31:22 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
62 2558-03-24 15:40:38 สอบราคาจักจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านด้ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ pilots? watches fake breitling chronoliner
63 2558-03-10 11:24:56 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่22-158บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
64 2558-03-06 12:55:35 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณหลังบ้านเลขที่1บ้านปางควาย หมู่ที่3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ hot replica rolex cellini watches
65 2558-03-06 12:54:25 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์วัดสันต้นเปา(บ้านอ่าย)
66 2558-03-06 08:42:44 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณหลังบ้านเลขที่40-451บ้านดงป่าสัก หมู่ที่9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
67 2558-01-20 16:20:39 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสามแยกถนนเทศบ้านเลขที่ 119/1ม.2 ต.ปงตำ-โรงเรียนเทศบาลตำบลไชยปราการ1 ม.3ต.ปงตำ
68 2558-01-19 08:42:04 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสามแยกถนนเทศบ้านท่าซอย8-บ้านเลขที่175 ม.2 ต.ปงตำ
69 2557-12-22 13:40:53 สอบราคาจัดจ้างสร้างถนนคอนกรีตเริมไม้ไผ่ บริเวณต่อถนนเดิมไปวัดเวียงไชย ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
70 2557-12-18 08:58:24 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่ 658-699 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
71 2557-12-05 16:17:36 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ถนนสายบ้านเชียงหมั่น ม.15-บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น
72 2557-12-01 13:30:54 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณหลังบ้านเลขที่ 276-279บ้านแม่ขิ หมู่ที่1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
73 2557-11-28 10:57:39 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่ จำนวน1หลัง บริเวณโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ (ครั้งที่2)
74 2557-11-14 13:42:12 สอบราคาจักจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่(ครั้งที่ 2) บ้านมิตรอรัญ ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
75 2557-11-13 14:04:57 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay(ครั้งที่ 2) ถนนสายข้างวัดบ้านอ่ายทิศใต้
76 2557-10-27 14:14:37 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
77 2557-10-27 14:06:36 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่ จำนวน1หลัง บริเวณโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
78 2557-10-14 17:03:02 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่ิสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
79 2557-09-19 12:29:45 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณลานสุสานบ้านเชียงหมั้น ม.15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
80 2557-09-18 14:14:49 สอบราคาจัดจ้างว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเลขที่ 226 บ้านด้ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
81 2557-08-27 14:42:53 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ
82 2557-08-25 14:26:13 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านมิตรอรัญ ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
83 2557-08-22 15:09:55 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างห้องเก็บของ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
84 2557-08-21 11:28:36 สอบราคาจ้างเหมาประกอบพร้อมทำสีชุดตัวถังรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลไชยปราการ
85 2557-08-20 14:40:43 สอบราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (cctv) แบบ ip camera พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด สำนักเทศบาลตำบลไชยปราการ
86 2557-08-18 15:03:01 สอบราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนสายต่อจากถนนเดิมสายหน้าวัดบ้านเด่น ม.1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการเชียงใหม่
87 2557-08-15 15:29:50 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ถนนสายข้างวัดบ้านอ่ายทิศใต้ บ้านอ่าย หมู่ที่5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
88 2557-08-13 17:21:14 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านเลขที่ 93-109 บ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
89 2557-08-06 12:42:09 สอบราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนสายต่อจากถนนเดิมสายแยกไปต่อถนนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น บ้านอิทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการเชียงใหม่
90 2557-08-04 15:00:31 สอบราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บริเวณบ้านเลขที่ 103-106 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการเชียงใหม่
91 2557-07-30 14:27:44 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังบ้านเลขที่ 55-270บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
92 2557-07-28 14:00:38 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดหนองบัวทิศตะวันตก-บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
93 2557-07-28 14:00:02 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดหนองบัวทิศตะวันตก-บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
94 2557-07-25 15:34:04 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 13/1-50 บ้านห้วยบง หมู่ที่7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
95 2557-07-23 19:07:40 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดม่วงคำ บริเวณบ้านเลขที่ 2-85 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ
96 2557-07-21 16:02:53 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 35-289 บ้านปางควาย หมู่ที่3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
97 2557-07-04 13:14:29 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสุดการศึกษา สำหรับศูนย์เด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน4แห่ง
98 2557-07-03 12:51:11 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ครั้งที่ 2) บริเวณบ้านเลขที่ 404 บ้านด้ง หมู่ที่17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
99 2557-05-30 14:00:40 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 526-529 บ้านท่า หมู่ที่2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
100 2557-05-30 13:58:14 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 412-420 บ้านท่า หมู่ที่2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
101 2557-05-28 14:08:08 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 220-230 บ้านปงตำ หมู่ที่1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
102 2557-05-28 13:52:57 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทบ้านเลขที่ 6/3 - 605 บ้านท่า หมู่ที่2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
103 2557-05-27 14:51:50 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทบ้านเลขที่ 26-431บ้านดงป่าสัก หมู่ที่9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
104 2557-05-26 13:41:58 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน-บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
105 2557-05-22 19:35:17 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลบ้านแม่ขิ ซอย2 ต่อจากซอยเดิมบริเวณบ้านเลขที่ 203 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
106 2557-05-19 15:37:51 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 63-65 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
107 2557-05-16 14:15:39 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 93/3ซอยธนาคารออมสินบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่2 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ
108 2557-05-12 11:30:19 ประกวดสอบราคาจัดซื้อท่อเหลี่ยมคอนกรีดเสริมเหล็ก บริเวณบ้านท่า ซอย10 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปรการ
109 2557-04-29 13:14:42 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสายลำเหมืองสัน บริเวณบ้านเลที่ 85 บ้านอินทาราม หมู่ 4 ศรีดงเย็น ไชยปราการ
110 2557-04-23 15:07:41 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการภาคเรียนที่1ประจำปี 2557
111 2557-04-22 14:57:00 ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
112 2557-04-22 09:39:04 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2557
113 2557-04-17 08:18:41 สอบราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บริเวณถนนสายวัดเวียงไชยต่อจากถนนเดิมบ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการเชียงใหม่
114 2557-04-08 15:56:33 สอบราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 190-195/1 หมู่บ้านปางควาย หมู่3 ต.ปงตำ
115 2557-03-26 16:05:01 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 404
116 2557-03-25 09:57:56 ประกาศสอบราคางานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 23-418 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น
117 2557-03-21 14:31:31 ประกาศสอบราคางานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
118 2557-03-04 14:36:46 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียนต่อจากรางระบายน้ำเดิมบ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่2 ต.ศรีดงเย็น
119 2557-02-28 14:54:37 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายระบบประปาบาดาลบ้านเด่น หมู่ที่1และบ้านห้วยไผ่หมู่ที่2 ต.หนองบัว
120 2557-02-20 11:55:05 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงเสียงตามสาย (ครั้งที่ 2)
121 2557-02-17 14:16:40 สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) แบบ IP/Network Camera พร้อมติดตั้งระบบ
122 2557-01-31 17:07:40 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
123 2557-01-29 16:32:17 สอบราคาก่อสร้างร่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 84-85 บ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
124 2557-01-27 14:39:16 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้งรางระบายน้ำ บ้านเลขที่ 78-132 บ้านมิตรอรัญ ม.4
125 2557-01-20 17:01:56 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงเสียงตามสาย บ้านอ่าย
126 2557-01-13 16:27:21 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
127 2556-11-13 11:02:23 ประกาศสอบราคาจัดจ้างการสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยม่วง ม.6 ปงตำ
128 2556-11-12 13:15:03 สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเมรุเผาศพ หมู่8 ต.ปงตำ
129 2556-11-12 13:14:14 สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเมรุเผาศพ หมู่3 ต.หนองบัว
130 2556-11-07 14:50:05 สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเมรุเผาศพ หมู่2 ต.ปงตำ
131 2556-10-18 14:51:18 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
132 2556-10-18 14:20:38 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
133 2556-09-11 17:42:20 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ฐานรากแบบเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
134 2556-08-30 15:33:04 สอบราคาการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลใหญ่ บ้านเด่น หมู่ที่ 1 จำนวน1 โครงการ
135 2556-08-16 15:28:15 สอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
136 2556-08-13 13:43:03 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 3 ต.ศรีดงเย็น
137 2556-08-07 16:00:52 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 1 ปงตำ
138 2556-08-05 14:19:34 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
139 2556-08-02 14:00:21 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์
140 2556-08-01 14:01:22 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
141 2556-07-31 10:43:07 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(หัวหน้าฝ่่ายปกครอง,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)
142 2556-07-29 14:39:37 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
143 2556-07-19 13:17:02 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
144 2556-07-17 14:58:31 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็ปเล็ต) โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
145 2556-07-17 14:55:12 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
146 2556-07-10 16:03:42 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
147 2556-07-09 13:18:18 สอบราคาการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาล
148 2556-07-04 17:34:33 สอบราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก
149 2556-06-13 15:17:38 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน
150 2556-06-04 15:57:55 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั้ง จำนวน ๓ คัน
151 2556-05-31 09:25:03 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน
152 2556-05-31 09:23:50 สอบราคาการจัดซื้อผ้ายาง HSPE สำหรับปูพื้นบ่อฝังกลบขยะ และปูพื้นบ่อบำบัดน้ำเสีย
153 2556-05-23 15:19:26 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
154 2556-05-22 15:16:19 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ
155 2556-05-16 14:00:46 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว
156 2556-05-15 10:48:50 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.9 ต.ศรีดงเย็น
157 2556-05-08 11:01:47 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
158 2556-04-25 15:44:16 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
159 2556-04-25 15:43:14 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
160 2556-04-24 09:25:56 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
161 2556-03-15 15:39:10 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
162 2555-10-26 11:03:29 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ศรีดงเย็น
163 2555-10-22 16:53:50 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 53-114 ม.4 ต.ปงตำ
164 2555-10-04 18:56:04 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่1 ปงตำ
165 2555-10-03 19:11:52 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
166 2555-10-03 19:10:38 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
167 2555-09-18 18:39:27 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเว็นบ้านท่า ซอย 11 buy watches replica breitling navitimer
168 2555-09-03 17:10:27 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายบ้านสันลมจอย-โรงฆ่าสัตว์
169 2555-08-31 14:24:02 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจารจร แบบ Overlay ด้วย Asphalt Concrete
170 2555-08-22 16:10:27 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จำนวน 11 เครื่อง
171 2555-08-16 16:20:50 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาลบ้านห้วยม่วงซอย 1 บริเวณบ้านเลขที่ 70 - 72 หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ ........
172 2555-07-23 16:02:11 (เพิ่มเติม) ทต.ไชยปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทางไปบ้านแพะ ม.15 ต.ศรีดงเย็น
173 2555-07-23 15:51:49 ทต.ไชยปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทางไปบ้านแพะ ม.15 ต.ศรีดงเย็น เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร และ 1.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร รูปปอปลาแบบไม่มี
174 2555-07-11 17:03:04 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล บ้านห้วยไผ่ ซอย 6 บริเวณบ้านเลขที่ 90-91 ม.2 ต.หนองบัว เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร แบบไม่มีฝาปิด งบประมาณ 460,000บาท ตา
175 2555-07-02 15:55:21 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง(ม.5 บ้านอ่าย) ทต.ไชยปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรงเรียนบ้านอ่าย ม.5 ต.ศรีดงเย็น เพื่อก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 30.00 เมตร สูงเอียง
176 2555-06-27 15:24:48 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง ทต.ไชยปราการมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานป่ารวก หมู่ที่่ 5 ตำบลปงตำ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 50.00 เมตร สูงเอียง 6.00 เมตร งบประมาณ
177 2555-06-22 14:38:11 สอบราคาการจัดซื้อแผ่นพลาสติกสำหรับปูพื้นบ่อฝังกลบขญะ HDPE
178 2555-05-11 10:42:44 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ รถรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
179 2555-05-10 15:53:50 กองคลังเทศบาลตำบลไชยปราการมีความประสงค์ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้วางท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 1.80 เมตร ลึก 1.80 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมหูช้างทั้งสองข้าง บริเวณบ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ
180 2555-04-24 10:51:51 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑ไชยปราการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่าง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเทศบาล๑ไชยปราการ งานพัสดุ
181 2554-12-21 16:48:53 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงและรั้ว พร้อมป้ายโครงการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง
182 2554-11-08 09:08:29 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
183 2554-11-08 09:06:34 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ รถรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
184 2554-08-10 09:53:02 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองบัว ม.๓ ไปบ้านห้วยไผ่ ม.๒ ต.หนองบัว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๘ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ถนนทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
185 2553-12-29 14:53:55 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ VIP (เพิ่มเติม)
186 2553-12-24 09:33:33 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP (รถปรับอากาศ ๒ ชั้น ๘ ล้อ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
187 2553-12-20 15:12:29 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน
188 2553-12-14 14:49:27 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์
189 2553-12-09 14:11:46 สอบราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
190 2553-12-02 15:46:13 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
191 2553-03-03 15:26:06 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
192 2553-03-02 15:05:58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว
193 2553-02-26 15:54:25 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว
194 2553-02-26 15:52:04 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเย็น
195 2553-02-25 15:59:53 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น
196 2553-02-25 15:57:38 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว
197 2553-02-23 15:32:39 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น
198 2553-02-23 15:18:58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น
199 2553-02-22 15:28:14 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น
200 2553-02-22 11:30:27 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดงเย็น
201 2553-02-19 13:33:03 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดงเย็น
202 2553-02-19 13:29:43 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมไหล่ถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 5 ตำบลปงตำ
203 2553-02-18 15:39:41 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ (เพิ่มเติม)
204 2553-02-18 10:26:48 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ
205 2553-02-18 10:23:01 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ
206 2553-02-17 15:48:57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ
207 2553-02-17 09:47:08 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ
208 2553-02-16 15:54:14 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ
209 2553-02-16 13:40:59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ
210 2553-02-15 15:53:45 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านดงป่าสัก
211 2553-02-15 15:52:09 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านป่ารวก
212 2553-02-12 10:33:21 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างร้านค้าชุมชน
213 2553-02-12 10:30:43 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง ค.ส.ล.
214 2553-02-01 14:40:12 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ
215 2553-01-12 13:36:18 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
216 2553-01-11 13:34:39 สอบราคาจ้างเหมาถมดิน
217 2553-01-04 15:59:53 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทางระบบคอมพิวเตอร์
218 2552-12-25 16:00:00 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ
219 2552-11-12 14:27:32 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
220 2552-11-06 19:13:45 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
221 2552-10-19 20:05:49 สอบราคาจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างรถรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
222 2552-10-15 17:09:00 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ม
223 2552-08-24 10:36:13 สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
224 2552-08-13 13:49:16 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
225 2552-06-19 14:24:56 สอบราคาการจัดซื้อเครื่องซ๊อตไฟฟ้า (ซ๊อตให้สลบ) จำนวน 1 เครื่อง replique montre rolex
226 2552-06-16 17:15:57 สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่เติม)
227 2552-06-04 17:18:37 สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
228 2552-05-21 15:15:49 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP
229 2552-05-13 16:26:07 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
230 2552-04-22 14:32:22 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
231 2552-04-20 10:46:10 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน 9 โรงเรียน ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
232 2552-01-30 16:05:25 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ มี ต.ปงตำ จำนวน 5 แห่ง, ต.หนองบัว จำนวน 1 แห่ง และ ต.ศรีดงเย็น จำนวน 1 แห่ง
233 2551-12-18 13:44:56 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการใหม่
234 2551-12-16 15:49:50 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. จำนวน 2 โครงการ ตามเอกสารแนบมานี้
235 2551-11-19 13:24:20 สอบราคาจ้างเหมารางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. จำนวน 2 โครงการ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
236 2551-11-12 18:02:45 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม จำนวน 3 โครงการ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
237 2551-10-29 11:59:28 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
238 2551-10-28 09:15:58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
239 2551-10-16 11:10:35 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ม.
240 2551-10-10 16:14:07 สอบราคาจ้างเหมาถมที่ดิน หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณที่ก่อสร้างเทศบาลตำบลไชยปราการใหม่ เพื่อถมที่ดิน จำนวน 25 ไร่ มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 11,110 ลบม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
241 2551-07-02 12:10:13 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP
242 2551-05-21 11:02:19 สอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
243 2551-04-01 13:44:31 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
244 2551-04-01 13:43:21 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
245 2551-04-01 13:41:35 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
246 2551-03-20 16:13:16 สอบราคาจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง
247 2551-03-10 13:47:02 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชน (ครั้งที่ 2) บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ ชม.
248 2551-03-06 16:17:59 สอบราคาจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ
249 2551-03-03 13:34:15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3
250 2551-02-28 13:53:32 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชน บริเวณสาธารณะวัดศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็นจำนวน 1 แห่ง
251 2551-02-25 11:11:05 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
252 2551-02-20 15:09:01 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดงเย็น
253 2551-02-19 09:58:44 สอบราคาการจัดซื้อเครื่องทำความเย็นพร้อมผนังห้องเย็น
254 2551-02-14 15:49:57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณป่าช้าแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดงเย็น
255 2551-02-12 16:22:03 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ (เพิ่มเติม)
256 2551-02-11 16:33:35 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสัญญาณจราจรพลังงานแสงอาทิตย์
257 2551-02-07 15:42:51 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชน บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดงเย็น จำนวน 1 แห่ง
258 2551-02-01 16:56:49 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ รายละเอียดตามแบบคุณลักษณะที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด จำนวน 1 คัน
259 2551-02-01 15:19:02 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว จำนวน 1 แห่ง
260 2551-01-25 09:33:56 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น จำนวน 1 แห่ง
261 2551-01-22 13:28:06 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดงเย็น จำนวน 1 แห่ง
262 2551-01-21 08:53:00 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 109 - 51
263 2551-01-17 10:26:16 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์
264 2551-01-15 11:40:04 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว บริเวณถนนบ้านห้วยไผ่ - วัดหนองบัว
265 2551-01-15 11:32:51 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลปงตำ บริเวณสามแยกทางขึ้นอ่างเก็บน้ำ (จุดที่ 2)
266 2551-01-11 10:49:59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลปงตำ บริวเณสามแยกทางขึ้นอ่างเก็บน้ำ (จุดที่ 1)
267 2551-01-10 14:04:11 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมฝายลูกที่ 2 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น
268 2551-01-09 16:15:54 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง ค.ส.ล. บริเวณบ้านเลขที่ 36 (ต่อจากกำแพงกันตลิ่งเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว
269 2551-01-08 10:40:06 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 57 - 60
270 2551-01-07 14:46:39 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว บริเวณหน้าวัดหนองบัว
271 2551-01-04 13:42:31 จ้างเหมาสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว บริเวณถนนบ้านเด่น ซอย 1
272 2550-12-21 10:34:49 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 93 - 168
273 2550-12-19 16:11:42 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 109 - 51
274 2550-12-19 14:54:35 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 47 - 371 (เพิ่มเติม)
275 2550-12-17 13:28:57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ บริเวณด้านหน้าวัดมหิงสาวาส - บ้านเลขที่ 1
276 2550-12-14 09:39:55 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณซอยหลังโรงเรียนวัดบ้านท่า
277 2550-12-12 09:58:23 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณด้านข้างทิศตะวันตกลานกีฬา
278 2550-12-06 15:11:33 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
279 2550-12-04 13:26:03 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 47 - 371
280 2550-11-28 11:04:03 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ บริเวณด้านข้างอาคารอเนกประสงค์บ้านปงตำ
281 2550-11-26 11:44:24 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านเลขที่ 338 - แยกทางเข้าป่าช้า
282 2550-11-26 11:36:53 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 165/2-183
283 2550-11-22 11:13:52 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนเอื้อวิทยา
284 2550-11-22 11:07:59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 68 - 190
285 2550-11-22 11:02:46 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณข้างวัดบ้านท่า - บ้านเลขที่ 522
286 2550-11-22 10:54:16 สอบราคการจัดซื้เอเครื่องช๊อตไฟฟ้า (ช๊อตให้สลบ) ครั้งที่ 2
287 2550-11-15 13:51:49 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ บริเวณทางเข้าฝายลูกที่ 3 บ้านปงตำ
288 2550-11-15 08:48:06 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม หมู่ที่ 15 ตำบลศรีเงเย็น บริเวณสะพานเชียงหมั้น - วัดเชียงหมั้น
289 2550-11-14 09:28:28 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจรวจรถนน ค.ส.ม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณถนนบ้านอ่ายซอย 5 - สุดเขต
290 2550-11-12 13:46:42 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณสะพาน - 89 - 106/4 - 114
291 2550-10-31 14:55:40 สอบราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
292 2550-10-29 11:49:28 สอบราคาจ้างเหมาก่องสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 18/1 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
293 2550-10-26 13:44:01 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล หมุ่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 125 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล
294 2550-10-25 09:31:39 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว บริเวณบ้านเลขที่ 11 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. orologi replica svizzeri
295 2550-10-24 16:27:01 สอบราคาจ่างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว บริเวณบ้านเลขที่ 54/1 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
296 2550-10-22 11:22:55 สอบราคาจ้างเหมาก่องสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. หมู่ 3 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 40 - 97 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
297 2550-10-18 16:54:02 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
298 2550-10-18 15:02:44 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 514 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล
299 2550-10-17 13:24:19 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 180
300 2550-10-16 16:12:33 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม และรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 161/1-162
301 2550-10-15 14:42:16 สอบราคาจ้างเหมาถมที่ดิน หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณสถานที่ก่อนสร้างเทศบาล่ตำบลไชยปราการ
302 2550-10-12 16:37:01 สอบราคาการจัดซื้อเครื่องช๊อตไฟฟ้า (ซ๊อตให้สลบ) จำนวน 1 เครื่อง
303 2550-10-12 16:34:09 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว บริเวณถนนหน้าโรงฆ่าสัตว์
304 2550-10-12 16:29:50 สอบราคาจ้างเหมาทำป้ายบอกทิศทางเข้าหมู่บ้าน และทิศทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
305 2550-10-11 14:40:09 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ บริเวณวัดห้วยม่วง หมู่ที่6-หมู่ที่ 8
306 2550-10-09 13:21:25 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณสะพานบ้านท่า-บ้านเลขที่92-118/1
307 2550-10-08 13:49:15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านเลขที่ 181 - 231
308 2550-10-04 15:51:57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 271 - 513
309 2550-09-11 12:05:02 สอบราคาการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
310 2550-08-17 16:38:25 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP
311 2550-02-28 09:56:45 สอบราคาจ้างเหมาถมที่ดิน
312 2550-02-26 10:25:17 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา
313 2550-02-19 11:28:11 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
314 2550-02-16 10:00:14 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
315 2550-02-16 09:59:21 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล. (เพิ่มเติม)
316 2550-02-15 13:24:33 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่สาธารณะ
317 2550-02-13 10:44:25 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
318 2550-02-12 09:39:00 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังกั้นน้ำ ค.ส.ล.
319 2550-02-09 12:08:01 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.
320 2550-02-08 11:03:12 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
321 2550-02-02 13:45:22 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
322 2550-02-01 11:38:30 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
323 2550-01-30 10:34:50 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
324 2550-01-29 11:47:35 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
325 2550-01-26 11:17:17 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
326 2550-01-25 10:51:53 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
327 2550-01-22 11:19:29 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม.
328 2550-01-19 14:37:55 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม.
329 2550-01-18 13:30:33 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม.
330 2550-01-16 13:33:16 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม.
331 2550-01-15 10:56:21 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ม.
332 2550-01-12 13:24:30 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
333 2550-01-11 14:49:27 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
334 2550-01-09 09:33:02 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
335 2550-01-08 10:16:42 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัวยู ค.ส.ล.
มีจำนวน   335   เรื่อง
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI