รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 15
วันนี้ : 1
วันที่    06 06  2563
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รับมอบโลห์รางวัลในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2550"
         ท่านนายก สุชาติ บัวคำ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อไปรับมอบโล่ห์รางวัลในพิธีมอบถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2550" (Sustainable City Award 2007) ในวันที่ 20 มกราคม 2552 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
          ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่เทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2550 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเทศบาลที่ทำประโยชน์ต่อสังคมด้านการจัดการ "เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน" ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดี ในคำขวัญที่ว่า "1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี" หรือ "One Municipality, One Good Practice" โดยทรงให้ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ ด้วย
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ได้มีการประเมินเทศบาลต่างๆ ทั่วประเทศที่เข้าร่วม จาก 40 เทศบาล ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อกระตุ้นให้เทศบาลตื่นตัวในการพัฒนาเมืองไปสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดกรอบแนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนในบริบทของเทศบาลไทยที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์แผนงาน และโครงการในการพัฒนาเมืองอย่างครบคลุมและสมดุลในทุกองค์ประกอบของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน อันได้แก่ การเป็นเมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังต้องการยกย่องเชิดชูเทศบาลที่มีความพยายามพัฒนาเมืองของตนไปสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืนจนบรรลุผลสำเร็จในระดับหนึ่งมาเป็น "ตัวอย่างที่ดี (Good Practices)" แก่เทศบาลอื่นๆอันจะทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วย
           ดังนั้น กว่าจะได้มาซึ่งผลงานต่างๆ ของ 40 เทศบาลต้องฝ่าฟันกับกระบวนการประเมินผลที่เข้มข้น โดยต้องส่งผลงานในรูปแบบเอกสารมาให้คณะกรรมการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนในรอบที่ 1 พิจารณาจนผ่านเกณฑ์ชี้วัดความน่าอยู่อย่างยั่งยืนทั้ง 5 องค์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 82 เกณฑ์ แบ่งเป็น เกณฑ์ชี้วัดทั่วไป ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมที่เป็นภารกิจโดยทั่วไปที่ทุกเทศบาลมีการดำเนินการอยู่แล้วจำนวน 57 เกณฑ์ และเกณฑ์ชี้วัดท้าทาย ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นเรื่องใหม่ๆ ที่เป็นภารกิจหรือกำลังจะเป็นภารกิจของเทศบาลในอนาคต มีจำนวนทั้งสิ้น 25 เกณฑ์ โดยในปีนี้มีเทศบาลจำนวน 111 แห่งที่ส่งผลงานเข้าร่วมประเมิน และมีเพียง 40 แห่งเท่านั้นที่สามารถผ่านการประเมินในรอบที่ 1 ระดับภูมิภาคมาได้
           เทศบาลทั้ง 40 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลขนาดใหญ่ 14 แห่ง ขนาดกลาง 14 แห่ง และเทศบาลขนาดเล็ก 12 แห่ง ได้ถูกประเมินอีกครั้งจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต่างๆ โดยการลงพื้นที่เพื่อรับฟังการนำเสนอ การเยี่ยมชมโครงการ และการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือควบคู่ไปด้วย จากนั้น จึงนำผลมาจัดลำดับให้เป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ เทศบาลตำบลไชยปราการได้ส่ง เข้าร่วม "เทศบาลขนาดกลาง" ได้รางวัล "ชมเชย" จาก 14 เทศบาลขนาดกลาง
เมื่อวันที่ 2552-01-20  ถึง   ณ   ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด