เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โครงการจัดเวทีสมัชชาครอบครัวเทศบาลตำบลไชยแรการ
         ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม โดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแล เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตน เพื่อให้สังคมเข้มแข็งที่คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของคุณธรรม โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวมตัวของคนในชุมชนที่มาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านวิชาการและงบประมาณ เทศบาลตำบลไชยปราการได้จัดทำเวทีสมัชชาครอบครัวขึ้น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการเป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีซึ่งเป็นตัวแทนจากครอบครัวในชุมชน ซึ่งได้แก่ ตัวแทนผู้สูงอายุ ตัวแทนพ่อ ตัวแทนแม่ ตัวแทนลูก และตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน โดยการจัดเวทีครั้งนี้ เพื่อสร้างกระแสให้สังคมชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยให้ทุกภาคส่วนของชุมชนร่วมกันระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ , เสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว , เพื่อยกย่องครอบครัวที่เป็นแบบอย่างของการพัฒนาศักยภาพสมาชิกครอบครัวให้เข้มแข็ง
เมื่อวันที่ 2553-07-17  ถึง   ณ   ห้องประชุมสภาชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด