เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงาน การจัดทำ "โครงการทำบุญสลากภัต"
         รายงานการจัดโครงการทำบุญสลากภัต ปี 2553 เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสนับสนุนจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบทอดการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น จึงได้มีการจัดทำ “โครงการทำบุญสลากภัต” ขึ้น ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2553 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยจัดกิจกรรมถวายต้นสลากภัต ร่วมกับวัดในเขตเทศบาล ฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 วัด ดังนี้ 1. วันที่ 16 กันยายน 2553 วัดสุกาวาส (แม่ขิใน) 2. วันที่ 19 กันยายน 2553 วัดศรีดงเย็น 3. วันที่ 20 กันยายน 2553 วัดสันต้นเปา (บ้านอ่าย) 4. วันที่ 26 กันยายน 2553 วัดเชียงหมั้น 5. วันที่ 27 กันยายน 2553 วัดอินทาราม 6. วันที่ 29 กันยายน 2553 วัดบ้านเด่นสามัคคี 7. วันที่ 30 กันยายน 2553 วัดศรีอุทุมพร (แม่ขิหล่ายฝาง) 8. วันที่ 4 ตุลาคม 2553 วัดมหิงสาวาส (ปางควาย) 9. วันที่ 6 ตุลาคม 2553 วัดสุปัฏนาราม (บ้านท่า) 10. วันที่ 10 ตุลาคม 2553 วัดอรัญญวาสี 11. วันที่ 12 ตุลาคม 2553 วัดบุญฑริกาวาส (หนองบัว) 12. วันที่ 13 ตุลาคม 2553 วัดม่วงคำ (ห้วยม่วง) 13. วันที่ 15 ตุลาคม 2553 วัดปงตำ 14. วันที่ 21 ตุลาคม 2553 วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) 15. วันที่ 26 ตุลาคม 2553 วัดทรายขาว 16. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 วัดทุ่งยาว
เมื่อวันที่ 2553-09-16  ถึง   ณ   วัดทุกวัดในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด