เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการจัด "โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุฤณภาพชีวิตคนในชาติ(โครงการธรรมะสัญจร) ปี 2553"
         รายงานการจัดโครงการธรรมสัญจร ปี 2553 ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่าง วันที่ 26 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2553 ในระยะเวลา 3 เดือน นี้ เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ (โครงการธรรมะสัญจร)” ขึ้น โดยร่วมกับวัด ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ฯ เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ตระหนักในความสำคัญ ได้มีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือและปฏิบัติ ทั้งนี้ ในโครงการ ฯ ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ถวายเครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัย อีกด้วย
เมื่อวันที่ 2553-07-26  ถึง   ณ   ทุกวัดในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด