เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
การจัดประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลไชยปราการ
         รายงานการจัดประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลไชยปราการ วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2553 เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ขึ้น ณ บริเวณสนามด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2553 โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานเปิดงานในพิธี เพื่อเป็นการ สืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นของตัวเองของชนชาติไทย สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีรวมถึงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทและบูชาพระแม่คงคา โดยในงานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ มีกิจกรรมและมหรสพต่าง ๆ มากมาย อาทิ วงดนตรีลูกทุ่งล้านนา ซอสตริง การจัดแสดงสินค้าโอท็อป ของแต่ละหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ ต่าง ๆ กิจกรรมชกมวยไทย โดยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การปล่อยโคมไฟไม่น้อยกว่า 100 ลูก ขบวนแห่กระทงของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการทั้ง 20 หมู่บ้าน การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนและเยาวชนในอำเภอไชยปราการ และการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดธิดาจำแลง และการประกวดแม่หม้ายไชยปราการ ซึ่งผลการตัดสินสรุปได้ ดังนี้ การประกวดหนูน้อยนพมาศ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงเกวลี คำใหญ่ รางวัล มงกุฎพร้อมสายสะพาน และเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐกานต์ บรรณจักร รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงสุพรรษา ชัยอุประ รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงอมรรัตน์ ตุ่นคำหน้อย รางวัล เงินรางวัล 800 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงศุภรัตน์ สุโท รางวัล เงินรางวัล 700 บาท การประกวดธิดาจำแลง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณสุรัชฎาภรณ์ วิเชียรภานิช รางวัล มงกุฎพร้อมสายสะพาน และเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คุณณัฐกฤนัฎตรา อินทะจักร รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คุณมนัสชนก เพชรงาม รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ คุณภัสร์ธารี เมธีศรุติพงศ์ รางวัล เงินรางวัล 800 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ คุณชุติมา ยี่ลังกา รางวัล เงินรางวัล 700 บาท การประกวดแม่หม้ายไชยปราการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางศิริลักษณ์ อภิชัย รางวัล มงกุฎพร้อมสายสะพาน และเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางเดือนเพ็ญ พินสุวรรณ์ รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางต๋าคำ ปินใจ รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสุนันตา กอบคำปัน รางวัล เงินรางวัล 800 บาท รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำ รางวัล เงินรางวัล 700 บาท ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นับได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลไชยปราการที่ได้คาดหมายเพื่อที่จะอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติและของท้องถิ่นให้ดำรงสืบต่อไป และให้ชุมชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของแม่น้ำ ส่งเสริมความสัมพันธ์กันในชุมชน รณรงค์การท่องเที่ยวในชุมชน สร้างรายได้ให้ประชาชน
เมื่อวันที่ 2553-11-19  ถึง   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด