เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 22
วันนี้ : 1
วันที่    23 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงาน เทศบาลตำบลไชยปราการจัด “ถนนคนเดิน” ปี ๒๕๕๓
         หลาย ๆ ประเทศกลายเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวบรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯ ตลอดจน กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้ ก็โดยการจัด ถนนคนเดิน (Walking Street) และในประเทศไทย ถนนคนเดิน (Walking Street) ได้เริ่มต้นที่ถนนสีลม และการจัดถนนคนเดินก็ได้กระแสตอบรับที่ดี จนรัฐบาลเล็งเห็นถึงผลดีจากการจัดถนนคนเดิน ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงได้สนับสนุนให้จัด ถนนคนเดิน (Walking Street) ขึ้นตามเมืองใหญ่ ๆ ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญเมืองหนึ่ง โดยอำเภอไชยปราการก็เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลไชยปราการ โดยคณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัด ถนนคนเดิน (Walking Street) เพื่อจะได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น จึงได้จัด ถนนคนเดิน (Walking Street) ประจำปี ๒๕๕๓ ขึ้น โดยในปีนี้ จะจัดขึ้นทุก ๆ วันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ และได้มีพิธีเปิดงาน ถนนคนเดิน (Walking Street) ขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา มี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในงานถนนคนเดิน (Walking Street) ก็จะมีสินค้าเบ็ดเตล็ดมากมาย อาทิเช่น งานศิลปะ หัตถกรรมที่เป็นสินค้า OTOP จากหมู่บ้านต่าง ๆ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การจัดข่วงละอ่อนที่มีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหรือร่วมกับผู้ปกครอง การเปิดรับนวดแผนโบราณจากศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และกายภาพบำบัด เทศบาลตำบลไชยปราการ บนเวทีก็มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมาย ทั้งจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ จะหมุนเวียนขึ้นแสดงในทุกสัปดาห์ ซึ่งในพิธีเปิด ถนนคนเดิน (Walking Street) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ นั้น นอกจาก การแสดงจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ มาให้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังมีวงดนตรีชื่อดังของล้านนา อาทิ นัน นาโพธิ์, ตี๋ ดอยตุง,และนพพร นครพิงค์ มาให้ความสุขกับประชาชนที่มาเที่ยวตัวแทนนักเรียนโรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ ในวันนั้นอีกด้วย โดยเทศบาลตำบลไชยปราการมีความคาดหวัง ในการจัดงานถนนคนเดิน (Walking Street) ในครั้งนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในอำเภอ ไชยปราการให้ดีขึ้น พร้อมกันนี้จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามัคคี อีกทั้งให้เยาวชนและประชาชนเล็งเห็นถึงคุณค่าวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ช่วยกันรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
เมื่อวันที่ 2553-12-02  ถึง   ณ   ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด