เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงานเทศบาลตำบลไชยปราการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
         การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพ ต้องมีการพัฒนาความรู้ สร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างประสบการณ์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือทัศนศึกษาดูงาน และที่สำคัญที่สุดคือการเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของหมู่คณะ เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงจัด “โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔” ขึ้น เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการ และการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น ๑๐๐ คน รายละเอียด ดังนี้ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบล ไชยปราการ มี นายสุชาติ บัวคำ นายเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ฯ โดยได้นมัสการ ท่าน ดร.พระครูวรสุตเขต เจ้าอาวาสวัดสันทราย ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และเชิญ นายเกรียงศักดิ์ สิทธิพาณิชย์ ท้องถิ่นอำเภอไชยปราการ มาเป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และแนวคิดด้านหลักคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมา- ภิบาล ในการนำไปใช้ปฏิบัติงาน จากนั้น ออกเดินทางศึกษาดูงาน วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะศึกษาดูงาน เดินทางมา เพื่อเข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าดอกไม้ ณ ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช จากนั้นเดินทาง เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะศึกษาดูงานที่ วิสาหกิจชุมชนผลไม้เมืองตราด (สวนสวรรค์ตะวันออก)เทศบาลตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ด้านการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน สินค้า OTOP เพื่อการส่งออก โรงงานแปรรูปผลไม้เพื่อการส่งออก ดูเหมืองพลอยทับทิมสยามจำลอง และร้านค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวแห่งแรกของประเทศไทย และเดินทางกลับ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เดินทางกลับถึง สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2553-12-09  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ,กรุงเทพมหานคร,จังหวัดตราด     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด