เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและแกนนำชุมชนท้องถิ่น” เทศบาลตำบลไชยปราการ
         เพื่อให้งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ มีการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพของทั้งตนเอง ชุมชน สังคม ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า นำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม และเป็นสังคมที่มีความสงบสุขตลอดไป เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและแกนนำชุมชนท้องถิ่น” ขึ้น เมื่อ วันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ กิจกรรมในโครงการฯ ได้แก่ การอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางของการดำเนินโครงการฯ และเพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน / โครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนด้านการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน และการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และสร้างความสามัคคี ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมใน “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและแกนนำชุมชนท้องถิ่น” จำนวนทั้งสิ้น ๓๕๐ คน ดังนี้ ๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมผู้ติดตามของเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน ๓๔ คน ๒. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จำนวน ๖๐ คน ๓. กลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จำนวน ๖๐ คน ๔. กลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จำนวน ๖๐ คน ๕. ชมรมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จำนวน ๔๐ คน ๖. ชมรมสร้างสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จำนวน ๔๐ คน ๗. ชมรมร้านเสริมสวยและตัดผมชาย ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จำนวน ๕ คน ๘. พนักงาน / ลูกจ้างเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน ๑๙ คน ๙. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ จำนวน ๕ คน ๑๐. พนักงานเยี่ยมบ้านฯ จำนวน ๑๐ คน ๑๑. อปพร. ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จำนวน ๑๔ คน ๑๒. ช่างภาพ สื่อมวลชน จำนวน ๓ คน
เมื่อวันที่ 2554-01-24  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ จ.ชลบุรี จ.ระยอง     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด