เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ จัดกิจกรรมงาน “วันบัณฑิตน้อยร้อยสายใยรักจากครอบครัว”
         เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กและผู้ปกครองที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัยและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สร้างความสัมพันธ์อันดีและการมีส่วนร่วมระหว่างครู เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ จึงได้จัดกิจกรรมงาน “วันบัณฑิตน้อยร้อยสายใยรักจากครอบครัว” ขึ้น ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลไชยปราการ โดยกิจกรรมงาน “วันบัณฑิตน้อยร้อยสายใยรักจากครอบครัว” เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เมื่อแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียน มาพร้อมกัน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ขึ้นสู่แท่นพิธี นายพงศกร จันทร์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ กล่าวรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการประธานในพิธี ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และเริ่มพิธีรับมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา โดยมีนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัยเข้ารับมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย จากโรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการ จำนวน ๔๙ คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันต้นเปา(บ้านอ่าย) จำนวน ๑๑ คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก จำนวน ๑๓ คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ารวก จำนวน ๗ คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง จำนวน ๔ คน รวมผู้ที่เข้ารับบัณฑิตน้อย จำนวน ๘๔ คน หลังจากเสร็จพิธีรับมอบวุฒบัตร ฯ บัณฑิตน้อยกล่าวคำขอบคุณคุณครู และร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามและเพลงมอบไว้ให้เธอ จากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล ทั้งจากโรงเรียนเทศบาล ๑ ไชยปราการและจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันต้นเปา(บ้านอ่าย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดงป่าสัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ารวก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง รวมทั้งสิ้น ๑๓ ชุดการแสดง หลังเสร็จสิ้นชุดการแสดง แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันทั้งแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียน
เมื่อวันที่ 2554-03-16  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด