เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๕๔
         เมื่อ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันเนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาล หัวเมืองแห่งแรก และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้สาธารณชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลไชยปราการ ข้าราชการ ตัวแทนรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ อาทิเช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน(อสม) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยพิธีเริ่ม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๕ น. โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จากนั้นเป็นการประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีมอบเงินอุดหนุนให้กับกลุ่ม อสม.ในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๒๐ หมู่บ้านและพิธีมอบเงินให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน จากงบประมาณหลักประกันสุขภาพ การถวายปัจจัยและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากนั้นเป็นการจัดกิจกรรม ๕ ส. เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน หลังเสร็จกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เมื่อวันที่ 2554-03-18  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด