เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงานข่าวประชาสัมพันธ์การให้ความรู้กับประชาชน สำหรับการเลือกตั้ง
         ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้กับประชาชน สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ ประจำปี 2554(ก่อนครบวาระ 60 วัน) ตามที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ และนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 นั้น งานประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ได้มีแผนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมกับการแจกเบี้ยยังชีพ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจะใกล้เคียงกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อมิให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเกิดความสับสน และเป็นการเชิญชวนให้ประชาชมมาใช้สิทธิการเลือกตั้งของตนเอง จึงประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจในการเลือกตั้งระหว่าง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับ การเลือกตั้งท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ และนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ) จึงมุ่งเน้นการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 หมู่บ้านในเขตเทศบาล
เมื่อวันที่ 2554-05-04  ถึง   ณ   20 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด